Ga verder naar content
  1. NTFR

Aflevering 1, 8 januari 2021

1. NTFR 2021/1 - Vaarwel 2020 en welkom 2021

Geschreven door prof. mr. G.T.K. Meussen
Aangekomen bij het einde van het oude jaar neem ik even de tijd om de balans op te maken van het jaar 2020 en u een vooruitblik te geven op het jaar 2021. Het einde van het jaar maakt altijd een beetje weemoedig, geeft een besef van het verglijden der jaren, maar maakt ook weer benieuwd naar het nie...
Het kabinet heeft in verband met de lockdown een aantal gerichte tegemoetkomingen toegevoegd aan het steun- en herstelpakket voor banen en economie voor ondernemers.
Werkgevers die nog geen aanvraag voor de derde tranche NOW hadden gedaan, kunnen dat alsnog doen tot en met 27 december 2020. Aanvragen voor de derde tranche NOW konden worden ingediend tot en met zondag 13 december.
Het Nederlands Letterenfonds heeft de Regeling aanvullende ondersteuning incidentele literaire manifestaties en activiteiten gepubliceerd. Deze regeling voorziet in aanvullende subsidies aan instellingen die een projectsubsidie ontvingen van het Nederlands Letterenfonds in 2019 en 2020, eerste subsi...
De regeling voor doorbetalen van niet geleverde pgb-zorg is verlengd tot en met 31 december 2021. Dit heeft minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opgenomen in de Tweede regeling doorbetalen niet-geleverde pgb-zorg in verband met COVID-19.
Financiële holdings en beleggingsinstellingen met beperkte toetreding kunnen wel in aanmerking komen voor subsidie voor financiering vaste lasten MKB (TVL). Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat Keijzer heeft hiervoor de Regeling subsidie vaste lasten MKB COVID-19 aangepast.
Het Besluit noodmaatregelen coronacrisis met fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis is opnieuw geactualiseerd.
De werkingsduur van de overeenkomst tussen Nederland en België van 30 april 2020 over de toepassing van het belastingverdrag op grensarbeiders en de gevolgen van de COVID-19-gerelateerde maatregelen (zie NTFR 2020/1350) is wederom verlengd.
De werkingsduur van de overeenkomst tussen Nederland en Duitsland van 6 april 2020 over de toepassing van het belastingverdrag op grensarbeiders en de gevolgen van de COVID-19-gerelateerde maatregelen (zie NTFR 2020/1121) is verlengd.
Zelfstandigen die lenen via de Tozo, hoeven pas op 1 juli 2021 te starten met aflossen. Dat schrijft staatssecretaris Van ’t Wout van SZW in een brief aan de Tweede Kamer. Door de eerdere datum van 1 januari 2021 wordt een streep gezet.
EU-lidstaten mogen een vrijstelling met recht op aftrek van voorbelasting verlenen voor de levering van COVID-19-vaccins en de verlening van diensten die nauw samenhangen met die vaccins.
Het Ministerie van Financiën heeft een overzicht gepubliceerd van de belangrijkste wijzigingen voor de belastingheffing die per 1 januari 2021 gaan gelden. De inflatiecorrectie voor 2021 leidt tot een bijstelling van de daarvoor in aanmerking komende bedragen met 1,6 procent.
Zoals ieder jaar heeft minister Koolmees van SZW de Tweede Kamer een indruk gegeven van de veranderingen op de loonstrookjes van Nederlandse huishoudens in januari 2021. Jaarlijks licht het kabinet in december toe welke veranderingen in januari zichtbaar worden op het loonstrookje, als gevolg van he...
In het Eindejaarsbesluit 2020 zijn een aantal wijzigingen opgenomen die onder andere voortvloeien uit de wijzigingen in de wetgeving bij het Belastingplan 2020, het Belastingplan 2021 (BP 2021), de Fiscale verzamelwet 2021, de Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling en de Wet aanpassing...
De Regeling tot wijziging van onder meer enige uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen en toeslagen (de eindejaarsregeling) is gepubliceerd.
De Bijstellingsregeling directe belastingen 2021 is gepubliceerd met de voor 2021 geïndexeerde bedragen voor de Wet IB 2001, Wet LB 1964, Uitv.besl. LB 1965, Wet VPB 1969, SW 1956, Awir, Kw.
De Bijstellingsregeling indirecte belastingen, Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2021 is gepubliceerd met de voor 2021 geïndexeerde bedragen voor de Wet op de accijns (WA), de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 (Wet MRB), de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm), de Wet ...
De Wet Belastingplan 2021 en de Wet tot wijziging van het Belastingplan 2021 zijn in het Staatsblad gepubliceerd. De wetten treden in werking met ingang van 1 januari 2021, waarbij sommige onderdelen op een ander tijdstip in werking zullen treden.
De Wet overige fiscale maatregelen 2021 (OFM 2021) is in het Staatsblad gepubliceerd. De Wet OFM 2021 wijzigt een aantal belastingwetten en bevat maatregelen waarvan het wenselijk is dat ze per 1 januari 2021 in werking treden.
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de publicatie van de essaybundel over een tax-governance-code. Vooraanstaande partijen – van brancheorganisaties en advieskantoren tot ngo’s en universiteiten – hebben bijgedragen aan de...
De staatssecretarissen van Financiën hebben een brief aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd waarin zij de Kamers informeren over een beleidsdoorlichting van de dienstverlening van de Belastingdienst.
De staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane heeft, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister voor Medische Zorg en Sport en de staatssecret...
De staatssecretaris van Financiën heeft enkele beleidsbesluiten ingetrokken. De besluiten hebben hun belang verloren door wetswijziging of omdat er bijvoorbeeld sprake is van een interne werkinstructie, tijdsverloop of jurisprudentie.
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet aangenomen. Onderdeel daarvan is dat voor de bepaling van het af te dragen winstaandeel wordt voorzien in een vereenvoudiging en verhoging (van 25% naar 40%) van ‘de investeringsaftrek’ voor mijnbouwwerken.
De Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001 is aangepast. Als bijlage daarbij is opgenomen de Energielijst 2021. Daarin staat een opsomming van investeringen waarvoor vanaf 2021 de energie-investeringsaftrek geldt.
De Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009, met als bijlage de Milieulijst 2021, is weer gepubliceerd. In de Milieulijst staat een opsomming van investeringen waarvoor vanaf 1 januari 2021 de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (V...
De Belastingdienst heeft de publicatie ‘Beperkt afschrijven op agrarische bedrijfsgebouwen’ aangepast. De volgende zaken, waarvoor de afschrijvingsbeperking door de bodemwaarde van toepassing is, zijn toegevoegd: beschoeiing perceel, strooiselhok, mestsilo/mestplaat, sleufsilo/kuilvoerplaat, erfverh...
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een internetconsultatie opengesteld over een concept-besluit op grond waarvan ook voor 2021 de lage WW-premie tijdelijk niet hoeft te worden herzien wanneer vaste werknemers in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt.
Op 15 december 2020 is de ‘Regeling tijdelijke aanpassing percentages SenO- afdrachtvermindering 2021’ in de Staatscourant gepubliceerd. Op Prinsjesdag 2020 werd al bekendgemaakt dat er vanwege de gevolgen van de coronacrisis voor 2021 extra budget voor de WBSO beschikbaar zou komen.
Het besluit behelst vier items:
Op 11 december 2020 heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst de ‘Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering pensioen in eigen beheer’ gepubliceerd (zie ook Stcrt.
Deze VenA behandelt de fiscale gevolgen van het uitstel van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen door de Eerste Kamer. Als maar voor inwerkingtreding, maar na 1 januari 2021 een RVU wordt betaald, dan kan dit na aanname terugwerkende kracht krijgen conform de (beoogde) wet.
Vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn de nieuwe bedragen en vastgestelde percentages voor een aantal SZW-regelingen voor 2021 bekendgemaakt. De wijzigingen van alle bedragen zijn hierin zo veel mogelijk gebundeld.
De minister van SZW heeft medegedeeld dat de AOW-gerechtigde leeftijd voor het kalenderjaar 2026 uitkomt op 67 jaar en de aanvangsleeftijd op 17 jaar. De AOW-leeftijd voor 2026 wordt nu vastgesteld op basis van de nieuwe wettelijke koppeling.
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft het beleidsbesluit over de betaalpauze eigenwoningschulden (besluit van 22 september 2020, nr. 2020-20122 (Stcrt.
De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het Wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap aan de Tweede Kamer gezonden. Daarin komen de volgende (inhoudelijke) onderwerpen aan de orde: het excessief lenen (de partner, verbonden personen, schu...
De Wet aanpassing box 3 is in het Staatsblad geplaatst. De wet voorziet in 2021 in een verhoging van het heffingvrije vermogen van € 30.846 (in 2020) naar € 50.000 en een aanpassing van de schijfgrenzen waarbij de tweede schijf bij een box 3-vermogen van € 100.
De inspecteur heeft bij belanghebbende € 4.320 aan persoonsgebonden aftrek niet in aftrek toegelaten. Dit bedrag betrof het aan belanghebbende toegerekende gedeelte van de op 31 december 2014 nog niet in aanmerking genomen persoonsgebonden aftrek van de echtgenoot van belanghebbende.
De Verzamelwet Brexit is gewijzigd waardoor het mogelijk is om voorzieningen te treffen op het terrein van de zorg (verlengd) en tegelijkertijd geharmoniseerd met het terrein van de sociale zekerheid.
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft het beleidsbesluit over middeling in de inkomstenbelasting (besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB/2013/2058M, NTFR 2014/1779 (Stcrt.
Een naar Duits recht opgerichte en in Duitsland gevestigde publiekrechtelijke rechtspersoon belegt door middel van belanghebbende, een beleggingsfonds naar Duits recht, in aandelen in Nederlandse vennootschappen.
Er is een wijziging gepubliceerd van het besluit over vrijstelling van vennootschapsbelasting o.g.v. art. 5 Wet VPB 1969 (besluit van 25 november 2019, nr. 2019-187751, Stcrt. 2019, 66223, NTFR 2019/3109).
De Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling is in het Staatsblad gepubliceerd. De wet beoogt de liquidatie- en stakingsverliesregeling in de vennootschapsbelasting te beperken.
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het tijdstip van inwerkingtreding van het gewijzigde Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 (Stb. 2020, 331) vastgesteld op 1 januari 2021.
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belasting heeft het besluit gepubliceerd waarmee hij de tijdelijke maatregel belastingrente van 19 maart 2018 per 1 januari 2021 beëindigt.
Belanghebbende is in 2015 ontstaan uit een juridische splitsing van G. Zij is de persoonlijke houdster-bv van een van de twee aandeelhouders van G (zus). De tweede vennootschap die bij die splitsing ontstond is de persoonlijke houdster-bv van haar broer.
De Wet differentiatie overdrachtsbelasting is in het Staatsblad gepubliceerd. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2021. De wet beoogt de positie van koopstarters te verstevigen ten opzichte van andere kopers, zoals beleggers, zodat zij meer kans maken op een koopwoning.
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft de Tweede Kamer de kabinetsreactie gestuurd op de evaluatie Wet elektronische registratie notariële akten.
Belanghebbende was een schakel in verhuurstructuren voor luxe jachten. De structuren zijn aangeprezen met de belofte dat in de EU woonachtige particulieren hun luxe jacht in de EU voor privédoeleinden kunnen gebruiken met minimale verschuldigdheid van btw.
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag betreffende de wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijnen elektronische handel).
Op 1 januari 2020 zijn de zogenoemde ‘snelle oplossingen’ of ‘quick fixes’ voor de btw in werking getreden. Dit zijn regels die het handelsverkeer tussen lidstaten harmoniseren en vereenvoudigen.

55. NTFR 2021/55 - Besluit vaste inrichting

Geschreven door prof. dr. R.A. Wolf
Voor de btw-heffing is het van belang om vast te stellen of een ondernemer die de zetel van zijn bedrijfsuitoefening in het buitenland heeft in Nederland beschikt over een vaste inrichting.
Dit beleidsbesluit gaat in op de gevolgen voor de btw-heffing van de aanschaf van zonnepanelen in verband met de inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2020 van de kleineondernemersregeling (KOR).
De Belastingdienst heeft de normen bekendgemaakt voor het eigen verbruik van de meest gangbare agrarische producten en richtlijnen voor het privégedeelte van de kosten van energie en water.
Het cameraplan voor 2021 is vastgesteld voor het gebruik van Elektronische Camerabeelden (ECB)-camera’s boven de Nederlandse wegen en camera’s op, aan of in flitspalen langs de Nederlandse wegen.
Met ingang van 1 januari 2021 is de nieuwe CO2–meetmethode (WLTP) in de motorrijtuigenbelasting van toepassing.
Belanghebbende heeft een bestelauto ingevoerd. In geschil is of de inspecteur terecht een naheffingsaanslag BPM heeft opgelegd. Het hof (Hof Den Bosch 7 mei 2020, nr. 19/00361, NTFR 2020/2123) heeft overwogen dat belanghebbende terecht als belastingplichtige is aangemerkt, aangezien de bestelauto op...
Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Regeling tot uitvoering van de CO2–heffing industrie gepubliceerd. Deze regeling bevat de uitwerking van een aantal delegatiebepalingen uit de Wet CO2–heffing industrie.
De Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie in verband met de vaststelling van tarieven voor de jaren 2021 en 2022 is in het Staatsblad gepubliceerd. De Wet Vaststelling ODE-tarieven 2021 en 2022 wijzigt de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) in verband met de vaststelling...
De Wet CO2–heffing industrie is in het Staatsblad gepubliceerd. De wet wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) en de Wet milieubeheer (Wm) voor de invoering van een CO2–heffing per 1 januari 2021 voor de industrie.
De termijnkoers van het broeikasgasemissierecht bedraagt voor het kalenderjaar 2021 € 26,49 per ton kooldioxide-equivalent. Het tarief van de CO2–heffing industrie bedraagt in 2021 per ton kooldioxide-equivalent € 30.
De Wet vliegbelasting is in het Staatsblad geplaatst, evenals de wijzigingswet waardoor de vliegbelasting voor vrachtvliegtuigen is vervallen. De Wet vliegbelasting treedt in werking op 1 januari 2021.
In het Besluit vermindering verhuurderheffing 2014 en de Regeling vermindering verhuurderheffing 2014 worden de technische eisen die verbonden zijn aan de toekenning van een heffingsvermindering verduurzaming, voor nieuwe aanvragen aangepast aan de nieuwe bepalingsmethode per 1 januari 2021.
De Wet eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen is in het Staatsblad gepubliceerd. Om huurders in (te) dure huurwoningen financieel meer lucht te geven wordt de mogelijkheid geboden om een eenmalige huurverlaging te krijgen in 2021.
Het per 2021 onderwerpen van alle in Nederland opererende onlinekansspelaanbieders aan de Wet op de kansspelbelasting (Wet Ksb) is niet uitvoerbaar. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst in zijn reactie op de aangenomen motie-Mulder (Kamerstukken II, ...
De Wet toeristische verhuur van woonruimte treedt in werking per 1 januari 2021. Gemeenten kunnen verhuurders die hun woning aan toeristen verhuren, verplichten om een registratienummer aan te vragen.
Belanghebbende is op 9 april 2014 door de strafrechter onherroepelijk veroordeeld wegens handel in valse merkengoederen. Voor de inkomsten uit die handel heeft de inspecteur belanghebbende in de heffing van IB/PVV betrokken.
Tweede cassatieronde na HR 12 juli 2019 (NTFR 2019/1899).
De staatssecretaris van Financiën heeft, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, vragen van de Tweede Kamer beantwoord over organisaties die de anbi-status hebben terwijl zij niet het algemeen belang lijken te behartigen.
De Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen is in het Staatsblad geplaatst. De wet wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) en enkele andere wetten met het oog op de verbetering van de uitvoerbaarheid van toeslagen.
Het Voorschrift informatie fiscus/banken van 13 december 2012, nr. BLKB2012/1937M, NTFR 2013/55 (Stcrt. 2012, 26782) is gewijzigd. De wijzigingen betreffen het voorkomen van interpretatieverschillen en de invoering van de nieuwe topstructuur van het Directoraat-generaal Belastingdienst.
Hof Den Bosch, Rechtbank Zeeland-West-Brabant en Hof Den Haag slaan de handen ineen om de doorlooptijden in belastingzaken te verkorten. Vanaf 1 januari 2021 detacheert Hof Den Bosch vier raadsheren naar Rechtbank Zeeland-West-Brabant.
Deze wijzigingswet van de minister van Justitie en Veiligheid regelt dat hoofdstuk 2 van de Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV (wet van 25 november 2020, Stb. 2020, nr. 522) in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.
Dit besluit van de staatssecretaris van Financiën betreft een periodieke wijziging van de Leidraad invordering 2008. De wijziging betreft een herziening van het saneringsbeleid voor natuurlijke personen zijnde ondernemers, een uitzondering voor het beslag op de coronabonus voor zorgprofessionals, en...
De beslagleggende partijen, bedoeld in art. XXIIIC, lid 1, Wet vereenvoudiging beslagvrije voet, zijn de in de bijlage bij dit besluit van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid genoemde partijen.
De (jaarlijkse) mededeling over de mogendheden die als ontwikkelingsland in de zin van art. 6 Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (BvdB 2001) kwalificeren is gepubliceerd. In de mededeling is ten behoeve van de uitvoeringspraktijk een lijst opgenomen van de mogendheden die voor het jaar 2020 v...
bron van inkomen, MKB-winstvrijstelling, verlies, vertrouwensbeginsel, zelfstandigenaftrek
VAR-wuo, vertrouwensbeginsel
aandeelhoudersvergadering, arbeidsrelatie, dienstbetrekking, management fee
Correcties die betrekking hebben op valse inkoop- en verkoopfacturen blijven in stand (n-o)Correcties die betrekking hebben op valse inkoop- en verkoopfacturen blijven in stand (n-o)InstantieHoge RaadDatum uitspraak18-12-2020Datum publicatie08-01-2021PublicatieNTFR 2021/94, aflevering 1, 2021ECLIECL...
exceem, specifieke zorgkosten, tarwevrij dieet
correctiebeleid, extra kleding en beddengoed, inkomenscorrectie, proceskostenvergoeding, verklaring huisarts, Werkkollektief Hoorn
correctiebeleid, kleding en beddengoed, medische verklaring, procesbelang
bewijslast, correctiebeleid, immateriëleschadevergoeding, vernietigd hangende beroep
Aanslag erfbelasting terecht vastgesteld met omkering bewijslast, omdat belanghebbende heeft verzuimd aangifte te doen (art. 81.1 Wet RO)Aanslag erfbelasting terecht vastgesteld met omkering bewijslast, omdat belanghebbende heeft verzuimd aangifte te doen (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum ui...
afgezonderd particulier vermogen, discretionair vermogen, schenkbelasting, schenkingsovereenkomst, Stiftung
belastingvoordeel, financieringsvoordeel, tariefverschil
inkoopfacturen, omkering en verzwaring van de bewijslast, redelijke schatting, verkoopfacturen
aangifte, redelijke termijn, valsheid in geschrifte, voorbelasting
dagrecreatie, ingerichte voorziening, verlaagde tarief, vermaak
dagrecratie, ingerichte voorziening, verlaagde tarief, vermaak
decoratieve waarde, GN-code, indelingsregels, Internationale Douane Raad, meer dan bijkomstig, Taric-code, toelichting IDR
GN-code, mechanische en elektrische werking, toelichting IDR, utb
bindende tarief inlichting, btw, functionele eenheid, gecombineerde nomenclatuur, GN-code, objectieve kenmerken en eigenschappen
bevoegdheid, inlichtingenblad TC24, nasporingsonderzoek, niet zuivering aangifte T1, toegelaten afzender, utb, verzoek terugbetaling douanerechten
gebruikte auto, handelsinkoopwaarde, Jaguar F-type
bedrijfswoning, bestemmingsplan, bollengebied, ligging, nevenactiviteit, recreatieve activiteiten, stolpboerderij
bewijslast, grondwaarde, op de zaak betrekking hebbende stukken, taxatiekaart, ter inzage liggen, toezending stukken, vergelijkingsmethode
bestemmingscriterium, geschiktheidscriterium, hoofdzakelijk, verkeersstraten
bewijslast, ligging, vergelijkingsmethode, verschillen
bewijslast, erfdienstbaarheid, ondoelmatigheid, vergelijkingsobjecten, voorzieningenniveau
bewijslast, ligging, perceelgrootte, vergelijkingsobjecten, verschillen
bewijslast, op de zaak betrekking hebbende stukken, vergelijkingsmethode, vergelijkingsobjecten
Terechte informatiebeschikking betreffende waardering onroerende zaken box 3 (art. 81.1 Wet RO)Terechte informatiebeschikking betreffende waardering onroerende zaken box 3 (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak18-12-2020Datum publicatie08-01-2021PublicatieNTFR 2021/149, aflevering 1, 20...
carrousselfraude, gewichtige reden, multilateraal overleg
beroepsgronden, formele gebreken, zonder zitting
formele gebreken, inschrijving handelsregister, machtiging, statuten, termijnoverschrijding, zonder zitting
afschrift besluit, formele gebreken, verzuim, zonder zitting
formele gebreken, kopie statuten, machtiging, ondertekening, uittreksel, verzuim, zonder zitting
formele gebreken, kopie bestreden besluit, zonder zitting
beroepsgronden, formele gebreken, machtiging, zonder zitting
beroepsgronden, formele gebreken, kopie besluit, machtiging, zonder zitting
beroepsgronden, formele gebreken, kopie besluit, machtiging, zonder zitting
beroepsgronden, formele gebreken, machtiging, zonder zitting
beroepsgronden, formele gebreken, machtiging, zonder zitting
beroepsgronden, formele gebreken, machtiging, uittreksel handelsregister, zonder zitting
adres belanghebbende, herstel vormverzuim, machtiging, zonder zitting
beroepsgronden, formele gebreken, verzuim, zonder zitting
formele gebreken, overschrijding bezwaartermijn, verzuimherstel, zonder zitting
formele gebreken, schriftelijke machtiging, uittreksel handelsregister, verzuim
civiele rechter, formele gebreken, verzuim, zonder zitting
controle-strategische overwegingen, fairplay-beginsel, geheimhoudingskamer, informatieplicht, op de zaak betrekking hebbende stukken, verschoningsrecht
gedeeltelijke betaling, versnelde afhandeling, zonder zitting
betalingsonmacht, formele gebreken, verzuim, zonder zitting
door derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, griffierecht, proceseconomie
Boete voor grove schuld wordt vernietigd, omdat opzet grove schuld uitsluitBoete voor grove schuld wordt vernietigd, omdat opzet grove schuld uitsluitInstantieRechtbank Noord-NederlandDatum uitspraak07-12-2020Datum publicatie08-01-2021PublicatieNTFR 2021/198, aflevering 1, 2021ECLIECLI_NL_RBNNE_2020...
aansprakelijkstelling, inzagerecht, motivering bezwaar, niet-ontvankelijkheid
ANBI, Besluit fiscaal bestuursrecht, hoorplicht
hoorrecht, inzage, motiveringsbeginsel, onderwijs, op de zaak betrekking hebbende stukken
begrijpelijke taal, doeltreffendheidbeginsel, ontvankelijkheid, vrijgesteld pensioenlichaam