Ga verder naar content
  1. NTFR

Aflevering 11, 18 maart 2021

‘Het BvdB 2001 bestaat 20 jaar en dat is geen reden voor een feest.’
Op 18 februari 2021 heeft Van Lint een Opinie geschreven over informele kapitaalstortingen en de toerekening van ab-verliezen.1 Hierin gaat hij onder andere in op de fiscale behandeling van verliezen uit aanmerkelijk belang die kunnen ontstaan als gevolg van het verstrekken van een onzakelijke lenin...
Een brief van beide staatssecretarissen van Financiën naar aanleiding van vragen van het Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA), met als onderwerp ‘Overzicht van wetten waar de Belastingdienst zich niet aan gehouden heeft’.
De tegemoetkoming voor de vaste lasten van ondernemers (TVL) gaat in het tweede kwartaal van 85 naar 100%. Het kabinet beziet de komende tijd of verdere versoepelingen van het uitstelbeleid van betaling van belastingschulden noodzakelijk zijn.
Ongeveer een derde van de werkgevers heeft inmiddels de eindberekening van de NOW uit het eerste steunpakket aangevraagd. Ruim 60% moet subsidie terugbetalen. Dit schrijft minister Koolmees van SWZ aan de Tweede Kamer.
De percentages van de vijfde tranche NOW en de openstelling van de aanvraagtijdvakken voor de subsidievaststelling NOW zijn gewijzigd. Minister Koolmees van SZW heeft hiervoor NOW-1, NOW-2 en NOW-3 aangepast.
Minister Koolmees van SWZ ziet geen ruimte voor een hardheidsbeleid of een mogelijke glijdende schaal in de NOW-regeling. Dit antwoordt de minister de Tweede Kamer op vragen van de vaste commissie voor SZW.
Ondernemers komen met ingang van het eerste kwartaal van 2021 in aanmerking voor TVL op basis van hun werkelijke hoofdactiviteit, in plaats van de SBI-code uit het Handelsregister. Staatssecretaris Keijzer van EZK vermeldt in een Kamerbrief dat de TVL-regeling twee hardheidsclausules krijgt.
Het is niet mogelijk voorschotten TVL uit te betalen aan kleine ondernemers met minder dan € 3.000 aan vaste lasten. De kleine ondernemers moeten wachten tot eind maart met de aanvraag voor TVL vanwege goedkeuring van de Europese Commissie.
Op www.internetconsultatie.nl is een wettelijke regeling in consultatie gegaan die als doel heeft de erkenning en betere herkenning van maatschappelijke ondernemingen (waaronder ook begrepen sociale ondernemingen) die toebehoren aan een besloten vennootschap.
groot onderhoud, investeringsplicht, medegerechtigdheid, verbondenheid voor verbintenissen, voortgezet ondernemerschap
kwijtscheldingswinstvrijstelling, negatief kapitaal, uittreding
Het besluit Winst uit zeescheepvaart is opnieuw vastgesteld. In het besluit staat beleid over:
arbeid, beleggingsadvies, omkering bewijslast, verzwaring bewijslast
gezagsverhouding, management-bv, minderheidsaandeelhouder, privaatrechtelijk, tegenprestatie, werknemersverzekeringen
goed koopmansgebruik, oninbaarheid, vermogenspositie, waardering
De demissionair staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst beantwoordt Kamervragen over ATAD2, beleggingsinstellingen en DAC6. Als eerste worden Kamervragen over de implementatie van ATAD2 beantwoord.
De gemeente Wroclaw was eigenaar van onroerend goed waarop ten behoeve van gebruikers een eeuwigdurend recht van vruchtgebruik rustte. Houders van een dergelijk recht betaalden hiervoor jaarlijks een vergoeding aan de gemeente.
Novo Banco is een kredietinstelling met hoofdzetel in Portugal en een filiaal in Spanje. Voor het belastingjaar 2012 zijn aan haar verschillende belastingaanslagen opgelegd uit hoofde van de IDECA.
beschermingsbewind, concurrentieverstoring, maatschappelijk werk en sociale zekerheid, schuldbemiddelingsverbod, schuldproblemen
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet implementatie richtlijnen elektronische handel aangenomen. Daarbij is een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht ICT een specifiek onderdeel te laten zijn van de op te tuigen inspectie op de Belastingdienst, en deze inspectie (on)gevraagd te lat...
aansprakelijkheid, belastingschuldenlden, feitelijk leiding geven, strafrecht
compensatiegedachte, doel en strekking, grammaticale uitleg, heffingsrenteregeling, intrekking van beleid, prikkel, ratio, terugwerkende kracht, vertrouwensbeginsel
bewijsvermoeden, falsificaties, giftkwitanties, onjuiste aangifte, opzet, strafrechtelijk onderzoek, strafverzwarende omstandigheden, strafverzwaring
ambtshalve vermindering, beoordeling, marginale toets, navorderingsaanslag, nieuw feit, normale zorgvuldigheid, onderzoeksplicht
Tijdens het algemeen overleg kinderopvangtoeslag van 15 december 2020 heeft Kamerlid Omtzigt (CDA) vragen gesteld over eventuele nietigverklaring van besluiten die door Belastingdienst/Toeslagen zijn genomen in het kader van de hersteloperatie van de kinderopvangtoeslag.
De Europese Commissie heeft Frankrijk een aanmaningsbrief gestuurd waarin zij erop aandringt de bronbelasting op dividenden die worden uitgekeerd aan unit-linked-verzekeringsmaatschappijen in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER), te wijzigen.
De Europese Commissie heeft besloten Zweden een aanmaningsbrief te sturen waarin zij de aandacht vestigt op de mogelijke onverenigbaarheid van zijn wetgeving met de EU-wetgeving inzake de belasting op dividenden die aan openbare pensioeninstellingen worden uitgekeerd.
Inspecteur maakt aannemelijk dat woonplaats van belanghebbende in Nederland is gelegen (art. 81.1 Wet RO)Inspecteur maakt aannemelijk dat woonplaats van belanghebbende in Nederland is gelegen (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak12-03-2021Datum publicatie18-03-2021PublicatieNTFR 2021/9...
administratie, bankbescheiden, boekenonderzoek, vereiste aangifte
Bij registratie reeds herstelde schade telt niet voor BPM-waardeverminderingBij registratie reeds herstelde schade telt niet voor BPM-waardeverminderingInstantieGerechtshof Arnhem-LeeuwardenDatum uitspraak02-03-2021Datum publicatie18-03-2021PublicatieNTFR 2021/947, aflevering 11, 2021ECLIECLI_NL_GHA...
begunstigend beleid, compromis, forensenbelasting, gelijkheidsbeginsel, hotel, meerderheid
begunstigend beleid, compromis, forensenbelasting, gelijkheidsbeginsel, hotel, meerderheid
begunstigend beleid, dijkwoning, waterverdedigingswerk
Restwaarde schoolgebouw terecht vastgesteld aan de hand van de taxatiewijzerRestwaarde schoolgebouw terecht vastgesteld aan de hand van de taxatiewijzerInstantieRechtbank Noord-NederlandDatum uitspraak19-02-2021Datum publicatie18-03-2021PublicatieNTFR 2021/955, aflevering 11, 2021ECLIECLI_NL_RBNNE_2...
Verzet: Beroepen terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens niet overleggen machtiging (art. 81.1 Wet RO)Verzet: Beroepen terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens niet overleggen machtiging (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak12-03-2021Datum publicatie18-03-2021PublicatieNTFR 2021/9...
Verzoeken om uitstel zitting terecht afgewezen I (n-o)Verzoeken om uitstel zitting terecht afgewezen I (n-o)InstantieHoge RaadDatum uitspraak12-03-2021Datum publicatie18-03-2021PublicatieNTFR 2021/957, aflevering 11, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_363Zaaknummer20/02067Belastingjaar01-01-2014 t/m 31-12-2015...
Verzoeken om uitstel zitting terecht afgewezen II (n-o)Verzoeken om uitstel zitting terecht afgewezen II (n-o)InstantieHoge RaadDatum uitspraak12-03-2021Datum publicatie18-03-2021PublicatieNTFR 2021/958, aflevering 11, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_362Zaaknummer20/02066Belastingjaar01-01-2014 t/m 31-12-20...
Geen vergoeding voor materiële en immateriële schade in het kader van de regeling van de aanslag (art. 81.1 Wet RO)Geen vergoeding voor materiële en immateriële schade in het kader van de regeling van de aanslag (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak12-03-2021Datum publicatie18-03-2021P...
bewijslast, bewijsvermoedens, fraude, giftenaftrek, schriftelijk bewijs, stichting