Ga verder naar content
  1. NTFR

Aflevering 12, 25 maart 2021

964. NTFR 2021/964 - Where did our love go?

Geschreven door mr. F. van Horzen
‘Baby, baby, baby don’t leave me. Ooh, please don’t leave me all by myself.’ De eerste regels van het lied ‘Where did our love go’ geven de geestelijke nood weer van een mens die dreigt te worden verlaten door een geliefde en in de kille buitenwereld dreigt te belanden.
Het kabinet heeft de contouren voor de subsidieregeling voor evenementen bij annulering bekendgemaakt. Het Rijk staat garant voor gemaakte kosten wanneer het evenement door coronabeperkingen onverhoopt niet door kan gaan.
Het kabinet heeft in verband met de aanhoudende coronacrisis de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) een aantal keren verhoogd en de doelgroep uitgebreid. De Europese Commissie heeft op 15 maart jl.
De halve Tozo-uitkering wordt bij het inkomen van de partner geteld. Minister Koolmees van SZW heeft hierover Kamervragen beantwoord naar aanleiding van het artikel ‘Tozo-uitkering is halve sigaar uit eigen doos’.
De Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft de ‘Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie COVID-19 II’ gepubliceerd.
De Stichting Nederlands Letterenfonds heeft de ‘Tijdelijke regeling aankoop- en productiekostenbudget buitenlandse literatuur voor uitgevers’ gepubliceerd.
Staatssecretaris Keijzer van EZK heeft Kamervragen beantwoord over sociale ondernemingen met een horecafunctie die niet alle coronasteun ontvangen. Een ‘verkeerde’ SBI-code bij sociale ondernemingen met een horecafunctie leidt ertoe dat zij geen aanspraak kunnen maken op de eenmalige opslag Horeca V...
Ondernemingen die met hun nevenactiviteit zijn ingeschreven in het Handelsregister onder de SBI-codes 64.99, 66.12, 66.191, 66.193, 66.292, 66.299 en 66.30 kunnen wél in aanmerking komen voor een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).
De werkingsduur van de overeenkomst tussen Nederland en België van 30 april 2020 over de toepassing van het belastingverdrag op grensarbeiders en de gevolgen van de COVID-19-gerelateerde maatregelen (zie NTFR 2020/1350) is voor de vijfde keer verlengd.
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft de overgangstermijn voor de invoering van een nieuwe accijnszegel voor tabaksproducten verlengd tot en met 30 juni 2021.
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft, mede namens de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane, de beantwoording van de feitelijke vragen van de vaste commissie voor Financiën over het rapport ‘Beleidsdoorlichting Dienstverlening Belastingdienst’ aan de...
De Energielijst 2021 is met ingang van 18 maart 2021 gecorrigeerd. Het betreft onderdeel 4.2.C., onder ‘A. Investeringen ten behoeve van energiebesparing in of bij bedrijfsgebouwen’.
groot onderhoud, investeringsplicht, medegerechtigdheid, verbondenheid voor verbintenissen, voortgezet ondernemerschap
Expeditie Robinson, gezagsverhouding, persoonlijke arbeid, SOS survival of the sexes
Als de basisregeling al voorziet in een (al dan niet op risicobasis verzekerd) fiscaal maximaal partnerpensioen, is het fiscaal niet mogelijk om in de aanvullende regeling nog een uitkering van pensioenkapitaal bij vooroverlijden voor de aankoop van aanvullend partnerpensioen te verzekeren.
Onder voorwaarden kan een oudedagsverplichting ook in de uitkeringsfase nog worden aangewend voor het verkrijgen van een lijfrenteproduct. De volledige waarde van de ODV moet dan worden aangewend, er moet toestemming van de inspecteur worden gevraagd én de lijfrente moet uiterlijk binnen vijf jaar n...
alimentatie, hoofdverblijf, hypotheekrente, onderhoudsverplichting
dividend, dubbele bewustheid, excessief lenen, geringe aflossingscapaciteit, verrekening
De Belastingdienst heeft vragen en antwoorden op zijn website geplaatst over de partnerregeling, box 3, persoonsgebonden aftrekposten en heffingskorting die betrekking hebben op het belastingjaar 2020.
Het wetsvoorstel Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel is in internetconsultatie.
goed koopmansgebruik, oninbaarheid, vermogenspositie, waardering
Belanghebbende heeft op 31 mei 2000 de volle eigendom van een onroerende zaak gekregen voor f 30.133.043. Bij de levering is omzetbelasting in rekening gebracht, die belanghebbende in aftrek heeft gebracht.
Frenetikexito beheert en exploiteert sportscholen. In dit kader verricht zij diverse activiteiten, waaronder ook voedingsbegeleiding. Deze voedingsbegeleidingsdiensten worden verricht door een daartoe gekwalificeerde en gecertificeerde voedingsdeskundige.
De in Duitsland woonachtige VS heeft zijn personenvoertuig vanuit Turkije via Bulgarije, Servië, Hongarije en Oostenrijk naar Duitsland gebracht. Bij een politiecontrole is vastgesteld dat dit voertuig in Duitsland was ingevoerd.
Firma Z is een apotheek die in 2013 vanuit Nederland receptplichtige geneesmiddelen heeft geleverd aan particulieren in Duitsland. In ruil voor de beantwoording van een vragenlijst over de aandoening waaraan deze particulieren leden, heeft Firma Z aan hen een korting verleend.
Eind jaren negentig heeft belanghebbende, een gemeente, een cultureel jongerencentrum (D) opgericht. D is gehuisvest in een pand dat in eigendom is van belanghebbende en wordt voor rekening en risico van belanghebbende geëxploiteerd.
accijnsgoederenplaats, overbrenging onder accijnsschorsingsregeling
Aan DB zijn op grond van Italiaans recht twee geldboetes opgelegd van respectievelijk € 200.000 en € 100.000 voor een tussen 19 en 26 februari 2009 begane bestuursrechtelijke overtreding.
goed koopmansgebruik, materieel belang, vertrouwensbeginsel, waarderingsstelsel
afschrijving, bijstand, handelsinkoopwaarde, tussenbeslissing, vertegenwoordiging
bestuurder, bijstandsnorm, niet meer bestaande niet-natuurlijk persoon
aanloopfase, activiteiten, oogmerk, samenhang, verliesgevend
Geen aftrek van dieetkosten vanwege ontbreken medisch voorschrift I (n-o)Geen aftrek van dieetkosten vanwege ontbreken medisch voorschrift I (n-o)InstantieHoge RaadDatum uitspraak19-03-2021Datum publicatie25-03-2021PublicatieNTFR 2021/1003, aflevering 12, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_397Zaaknummer20/0270...
Geen aftrek van dieetkosten vanwege ontbreken medisch voorschrift II (n-o)Geen aftrek van dieetkosten vanwege ontbreken medisch voorschrift II (n-o)InstantieHoge RaadDatum uitspraak19-03-2021Datum publicatie25-03-2021PublicatieNTFR 2021/1004, aflevering 12, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_398Zaaknummer20/02...
bewustheidsvereiste, in goede justitie, omkering en verzwaring bewijslast, vereiste aangifte, waardebepaling, zakelijk motief
Bij terugverkrijging economisch eigendom geldt geen vermindering van de heffingsmaatstaf (art. 81.1 Wet RO)Bij terugverkrijging economisch eigendom geldt geen vermindering van de heffingsmaatstaf (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak19-03-2021Datum publicatie25-03-2021PublicatieNTFR 20...
dienstverrichting, grove schuld, opzet, valse facturen
arrest Fillibeck, Ecorysrapporten, kilometeradministratie, redelijke schatting, statistische gegevens, verklaring geen privégebruik
bedrijfsuitjes, omkleden, openbaar terrein, strandtent, verlaagd tarief
driejaarstermijn, niet-zuivering, rechtszekerheidsbeginsel, uitnodiging tot betaling, vooraankondiging
mededeling douaneschuld, T1-document, uitnodiging tot betaling
accijnszegel, cautie, motivering, sigaretten, voorhanden
accijnszegel, cautie, motivering, sigaretten, voorhanden
Auto met kilometerstand 675 zonder sporen van gebruik en beschadiging is voor BPM nieuw (art. 81.1 Wet RO)Auto met kilometerstand 675 zonder sporen van gebruik en beschadiging is voor BPM nieuw (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak19-03-2021Datum publicatie25-03-2021PublicatieNTFR 2021...
bouwkosten, last ter zake, normkosten, ramingen
Marktwaarde woning werd bepaald in overeenstemming met de koopsom inclusief meerwerk (art. 81.1 Wet RO)Marktwaarde woning werd bepaald in overeenstemming met de koopsom inclusief meerwerk (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak19-03-2021Datum publicatie25-03-2021PublicatieNTFR 2021/1024,...
Geen ambtshalve toetsing eventuele overschrijding redelijke termijn (art. 81.1 Wet RO)Geen ambtshalve toetsing eventuele overschrijding redelijke termijn (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak19-03-2021Datum publicatie25-03-2021PublicatieNTFR 2021/1030, aflevering 12, 2021ECLIECLI_NL_HR...
Hof verbindt geen gevolgen aan niet inbrengen van alle op de zaak betrekking hebbende stukken (art. 81.1 Wet RO)Hof verbindt geen gevolgen aan niet inbrengen van alle op de zaak betrekking hebbende stukken (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak19-03-2021Datum publicatie25-03-2021Publica...
bewustheid, boete, omkering bewijslast, redelijke schatting, woonplaats
mensenrechten, niet-tijdig beslissen, onbevoegd
parkeerbelasting, proceskosten, verletkosten
bestuurdersaansprakelijkheid, doorlopende melding betalingsonmacht, preferentie
aanmaningskosten, betekeniskosten, dwangbevel