Ga verder naar content
  1. NTFR

Aflevering 14, 8 april 2021

1125. NTFR 2021/1125 - Fatsoenlijke belastingheffing

Geschreven door prof. mr. dr. J.L.M. Gribnau
De toeslagenaffaire heeft laten zien hoe door collectief falen van de betrokken instituties vaak kwetsbare burgers zijn vernederd. Hoe fatsoenlijke belastingheffing te waarborgen? Dat vraagt om institutionele veranderingen ten behoeve van betere belastingregelgeving en haar toepassing en ruimte voor...
Ondernemers die schade hebben geleden door de avondklokrellen kunnen van 31 maart tot 14 juni 2021 een claim indienen bij RVO.nl. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft dit in de Tijdelijke beleidsregel bedrijvenschade coronarellen bekendgemaakt.
Een werkgever kan in principe de werknemer niet verplichten niet-gewerkte uren in een andere maand in te halen. Dat antwoordt minister Koolmees op Kamervragen over ‘door NOW gratis overwerken’.
Minister Koolmees van SZW heeft opnieuw Kamervragen beantwoord over de gevolgen van de uitkering op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voor de aangifte IB.
Staatssecretaris Keijzer van EZK heeft de vragen beantwoord van Eerste Kamerlid Essers over seizoensondernemers in de TVL.
Staatssecretaris Keijzer van EZK heeft samen met brancheorganisaties er onderzoek naar gedaan welke ondernemers knelpunten ervaren met de referentiesystematiek van de TVL en daardoor niet of onvoldoende geholpen worden.
De werkingsduur van de overeenkomst tussen Nederland en Duitsland van 6 april 2020 over de toepassing van het belastingverdrag op grensarbeiders en de gevolgen van de COVID-19-gerelateerde maatregelen (zie NTFR 2020/1121) is wederom verlengd.
Naar aanleiding van Kamervragen van 17 februari 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën aangegeven dat de goedkeuring ten aanzien van onbelaste vaste reiskostenvergoedingen wordt verlengd tot 1 juli 2021.
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst informeert de Tweede Kamer over de aangescherpte waarborgen en het stapsgewijs heropstarten van analyse aan de poort (projectcode 1043) bij de Belastingdienst.
Onder verantwoordelijkheid van ambtelijk Financiën is in september 2020 een ombuigings- en intensiveringslijst gepubliceerd. Politieke partijen konden gebruikmaken van deze lijst bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s.
De Belastingdienst meldt dat er fouten zijn gemaakt bij de aanslagen schenkbelasting en de aangifte VPB 2020. Zelf actie ondernemen is niet nodig.
Als transportondernemers meerdaagse of op meer dagen internationale ritten maken, mogen zij onder voorwaarden per gereden dag een normbedrag aan verblijfskosten aftrekken. Voor 2021 is dat bedrag € 39,50.
bewijslastverdeling, continuïteit, financiële middelen, startende onderneming, vergelijkingsmaatstaf, verlaging, verliessituatie
Bij de vormgeving van het overgangsrecht bij het afschaffen van de levensloopregeling is voldoende rekening gehouden met de belangen van de deelnemers. Dit antwoordt staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst op Kamervragen over de uitzending van Radar van 8 februari 2...
De Belastingdienst heeft een besluit gepubliceerd op een WOB-verzoek over de opleidingen die voor de toepassing van de 30%-regeling worden aanvaard en opleidingen waarvoor een zogeheten Nuffic-aanvraag nodig is.

1142. NTFR 2021/1142 - Inhaalindexatie

Geschreven door mr. J.Th. Gommer
Een pensioenuitvoerder die indexatie nastreeft, mag als gevolg van het uitblijven daarvan, met name door pensioenfondsen als gevolg van een te lage dekkingsgraad, deze indexatie later alsnog nakomen.
Per eind oktober 2021 wordt het overgangsrecht levensloopregeling (vervroegd) beëindigd en wordt het restant fictief belast. De gemaakte afspraken inzake verlof kunnen uiteraard in stand blijven gedurende de maanden november en december.
In een aangepast VenA wordt aangereikt dat loonstamrechten niet alleen in hoogte mogen variëren, maar ook dat de variatie niet uiterlijk bij ingang in euro’s hoeft te worden vastgelegd.
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft een actualisering gepubliceerd van het beleidsbesluit over de betaalpauze eigenwoningschulden (besluit van 16 december 2020, nr.
beleggingsfonds, constructie, fraus legis, pensioenfonds, verbeteren risicoprofiel, zakelijke overwegingen
A verricht in het kader van haar handelsactiviteiten onder meer intracommunautaire verwervingen in Polen. In bepaalde situaties kan A de over de intracommunautaire verwervingen verschuldigde btw niet vermelden in de aangifte die wordt ingediend binnen drie maanden na het tijdvak van de verwerving.
afronding, oplevering, proces-verbaal van oplevering, vaststellingsovereenkomst
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) stuurt de memorie van antwoord betreffende de Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijnen elektronische handel) naar de Eerste Kamer.
In een nieuwsbericht op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) staat dat de levering van een siliconen wondcontactlaag belast is met 9% btw omdat sprake is van een verbandmiddel.
arrest Eesti Pagar, arrest Sole-Mizo, belang, belastingrenteregeling, doeltreffendheidsbeginsel, leenmaatstaf, ontvankelijkheid, voor bezwaar vatbare beschikking, wettelijke rente
Dit besluit wijzigt het besluit van 12 juni 2008, nr. CPP2008/1137M, NTFR 2008/1349. De wijziging houdt verband met de inwerkingtreding van het laatste onderdeel van de Wet herziening beslag- en executierecht (Wet van 3 juni 2020 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Fa...
entiteiten zonder winstoogmerk, minder voordelige belastingaftrek, professionele voetbalclubs, steunregeling, voordeel
grondslag, keuzeregeling voor buitenlands belastingplichtigen, niet-ingezetene, tarief, vrij verkeer van kapitaal
Nederland en Duitsland hebben op 24 maart 2021 een protocol tot wijziging van het belastingverdrag ondertekend. Daarin zijn afspraken gemaakt over het opnemen van antimisbruikbepalingen van het zogenoemde BEPS-project tegen belastingontwijking.
eenmanszaak, inhoudingsplichtige, oudere werknemer, vertrouwensbeginsel, vof
bewijslast, buitenlands arbeidsinkomen, gebruikelijk loon, redelijke termijn, UWV-uitkering, vereiste aangifte
complexiteit, immateriëleschadevergoeding, redelijke termijn, verrekening, vrijstelling
beslissingsbevoegd, E101-verklaring, verrekening, vrijstelling
fair balance, rendementsgrondslag, ruime beoordelingsvrijheid, gelijkheidsbeginsel, vermogensmix
beoordelingsvrijheid, forfaitair rendement, redelijke grond, vermogensmix, fair balance, gelijkheidsbeginsel
familierecht, handhaving, onderhoudsverplichting, verwerving
afdwingbare zorgverplichting, beschikking voorlopige voorziening, bewijslast, familierecht, persoonsgebonden aftrek
gelijkheidsbeginsel, huurovereenkomst, inschrijving GBA, objectieve kenmerken, overdrachtsbelasting, short stay, WOZ-beschikking
GBA, gelijkheidsbeginsel, huurovereenkomst, objectieve kenmerken, oorspronkelijke bestemming, overdrachtsbelasting, short stay, WOZ-beschikking
gelijkheidsbeginsel, inschrijving GBA, objectieve kenmerken, overdrachtsbelasting, short stay, WOZ-beschikking
bindende tariefinlichting, objectieve eigenschappen, uitnodiging tot betaling, utb, verzoek tot terugbetaling
grof taalgebruik, immateriëleschadevergoeding, weigering gemachtigde, wraking
bewijsvermoeden, houderschap, identificatie, persoonsverwisseling, verklaring
belastingverminderende factoren, CO2-uitstoot, hoorplicht, immateriëleschadevergoeding, IMSV, Unierecht, verschillen in heffingsmodaliteiten, voldoening op aangifte
belastingverminderende factoren, CO2-uitstoot, hoorplicht, immateriëleschadevergoeding, IMSV, unierecht, verschillen in heffingsmodaliteiten, voldoening op aangifte
belastingverminderende factoren, CO2-uitstoot, hoorplicht, immateriëleschadevergoeding, IMSV, unierecht, verschillen in heffingsmodaliteiten, voldoening op aangifte
belastingverminderende factoren, CO2-uitstoot, hoorplicht, immateriëleschadevergoeding, IMSV, unierecht, verschillen in heffingsmodaliteiten, voldoening op aangifte
belastingverminderende factoren, CO2-uitstoot, hoorplicht, immateriëleschadevergoeding, IMSV, unierecht, verschillen in heffingsmodaliteiten, voldoening op aangifte
belastingverminderende factoren, CO2-uitstoot, hoorplicht, immateriëleschadevergoeding, IMSV, unierecht, verschillen in heffingsmodaliteiten, voldoening op aangifte
belastingverminderende factoren, CO2-uitstoot, hoorplicht, immateriëleschadevergoeding, IMSV, unierecht, verschillen in heffingsmodaliteiten, voldoening op aangifte
activeren, faciliteit, parkeervergunning, voorwaarden, bewonersvergunning, naheffingsaanslag, twee kentekens, wisselen van auto
handhavend, toezegging, vergunningplichtig, vertrouwensbeginsel, woonwagen
appartementencomplex, mandeligheid, souterrain, vierkamerappartement
appartementencomplex, mandeligheid, souterrain, vierkamerappartement
afzonderlijke gedeelten, gesplitst, samenstel, wooneenheid
achterstallig onderhoud, inpandige bezichtiging geweigerd, slechte staat van onderhoud, tussenherenhuis
omgevingsvergunning, ontvankelijkheid, op de zaak betrekking hebbende stukken
Kostenveroordeling na intrekking van het beroepKostenveroordeling na intrekking van het beroepInstantieRechtbank Noord-NederlandDatum uitspraak19-03-2021Datum publicatie08-04-2021PublicatieNTFR 2021/1225, aflevering 14, 2021ECLIECLI_NL_RBNNE_2021_933ZaaknummerAWB - 20 _ 1367Belastingjaar01-01-2021 t...