Ga verder naar content
  1. NTFR

Aflevering 15, 15 april 2021

1228. NTFR 2021/1228 - Wat is eigenlijk de rol van arm's length?

Geschreven door prof. mr. dr. M.F. de Wilde
Laatst moest ik terugdenken aan een gesprek dat ik eens had, destijds, toen ik nog bij de Universiteit Utrecht werkte, met een van mijn collega’s bij de toen nog bestaande disciplinegroep Fiscaal recht, die zich verdiept had in thincapitalisationmaatregelen zoals die waren vastgelegd in het voormali...
De regeling voor een tegemoetkoming vaste lasten (TVL) kent een verhoogd risico op misbruik en oneigenlijk gebruik. Dit antwoordt staatssecretaris Keijzer van EZK op Kamervragen over fraude met TVL-subsidie.
Ouders ontvangen, net als in het voorjaar 2020, een tegemoetkoming in de eigen bijdrage voor de kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang die zij hebben doorbetaald tijdens de tweede sluitingsperiode van de scholen en kinderopvang.
De staatssecretarissen van Financiën hebben de Tweede Kamer de uitvoeringstoetsen gestuurd bij de aangenomen amendementen van het pakket Belastingplan 2021. De Belastingdienst heeft geoordeeld dat alle amendementen uitvoerbaar zijn.
De Belastingdienst heeft het besluit gepubliceerd op een WOB-verzoek over het dienstonderdeel Zeer Vermogende Personen (ZVP) van de Belastingdienst.
crewingbureau, forfaitaire winstvaststelling zeescheepvaart, scheepvaart-cv's
goodwill, ruisende inbreng, stakingswinst, standaardvoorwaarden
De staatssecretaris heeft vragen beantwoord over de versoepeling van het urencriterium, opgenomen in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis (NTFR 2021/854). Het gaat daarbij vooral om het ontbreken van een versoepeling voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020.
afkoopverbod, discriminatie, dispariteit, gelijkheidsbeginsel, omkeerregeling, vrij verkeer van diensten, vrij verkeer van personen
aanmerkelijk belang, bedrijfsopvolgingsregeling, certificaten, doorschuiving, voortzettingseis
discriminatieverbod, fair balance, fictief rendement, gelijkheidsbeginsel, leegwaarderatio-arrest, robuuste groep, vermogensmix
bewijslast, gelijkheidsbeginsel, immateriëleschadevergoeding, IMSV, valselijke donaties, vergelijkbare gevallen
anbi, leefgemeenschap, navordering, nieuw feit, onderneming, subjectieve vrijstelling, vertrouwensbeginsel, vrijstelling, wooncomplex, zorginstelling
conversierechtarrest, kapitaalsfeer, optiearresten, winstsfeer
Een aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen is in internetconsultatie tot 26 april 2021.
De Belastingdienst heeft twintig vragen en antwoorden gepubliceerd over de startersvrijstelling en het 2%-tarief voor de overdrachtsbelasting.
Verzoekster (R) is een projectontwikkelaar. Zij neemt als stille vennoot deel in de ondernemingen X KG en Y KG. Deze beide vennootschappen verkochten afzonderlijke wooneenheden in gebouwen, hoofdzakelijk vrij van omzetbelasting.
Q ontwikkelt verzekeringsproducten, brengt deze op de markt en plaatst ze. In dit kader heeft zij een overeenkomst gesloten met verzekeraar F. Q verrichtte drie soorten diensten aan F.
Wellcome Trust Limited (WTL) is de enige trustee van de charitatieve trust Wellcome Trust, die voor medisch onderzoek subsidies toekent. WTL ontvangt inkomsten uit beleggingen en verricht ook diverse btw-belaste activiteiten zoals verkoop van goederen, catering en verhuur van onroerend goed.
pro rata, splitsing voorbelasting, vrijstelling
Belanghebbende heeft een gebruikte schadeauto vanuit België ingevoerd die de WOK-status heeft gekregen. Belanghebbende heeft BPM-aangifte met inachtneming van een afschrijving gedaan voordat de schade was hersteld.
Belanghebbende heeft een auto met schade ingevoerd die de WOK-status heeft gekregen. Volgens Hof Den Bosch (16 januari 2020, nr. 18/00546, NTFR 2020/745) is de wettelijke regeling inzake essentiële gebreken in art.
bewijsmoeilijkheden, feitelijk gebruik, fictie, parkeerterrein
bedrijfsvoering, billijkheid, laadvloer, passend en geboden, voorlichtende informatie
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën biedt de Tweede Kamer mede namens de minister en de staatssecretaris van IenW de Keuzewijzer Autobelastingen aan.
Op 31 januari 2015 is aan belanghebbende een voorlopige aanslag VPB 2015 opgelegd van € 26.398. Belanghebbende heeft dit bedrag betaald. Nadien heeft de inspecteur deze voorlopige aanslag verminderd tot nihil.
Rechtbank Overijssel heeft op 10 februari 2020 in het kader van een art. 8:54 Awb-procedure (vereenvoudigde behandeling) uitspraak gedaan waarbij het beroep van belanghebbende gegrond is verklaard.
In hoger beroep is de vraag aan de orde of de inspecteur terecht het bezwaar niet-ontvankelijk heeft verklaard wegens overschrijding van de bezwaartermijn. Belanghebbende is uitgenodigd voor een zitting bij het hof op 28 mei 2020.
Belanghebbende woont in het buitenland en is in beroep gegaan inzake een aanslag IB/PVV 2012. Het hoger beroep is aanvankelijk niet-ontvankelijk verklaard omdat belanghebbende het griffierecht niet (tijdig) heeft betaald.
Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de WOZ-beschikking 2018 voor zijn woning in de gemeente Nijmegen. De rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard, maar heeft in het niet-verstrekken van de gewenste waarderingsgegevens een aanleiding gezien een proceskostenvergoeding toe te kennen.
horen, proceskostenvergoeding, rechtsbijstand, uitspraak WOZ-beschikking
niet-ontvankelijk, onjuiste aangifte, vervolgingsuitsluitingsgronden
Staatssecretaris Van Huffelen van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief over de budgettaire aspecten van het kwijtschelden van de publieke schulden.
belastingvoordeel voor uitsluitend gesloten vastgoedfondsen, registratie- en kadasterbelasting, vrij verkeer van kapitaal, vrijheid van vestiging
Bij besluit van 9 maart 2021 (Stcrt. 2021, nr. 13012) is een nieuwe versie van de syllabus VVV-IBR vastgesteld. Deze syllabus hoort bij het computerprogramma VVV-IBR –‘Vrijstelling, Verrekening, Verliescompensatie, Internationaal Belastingrecht’ – dat de Belastingdienst gebruikt voor de berekening v...
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft gereageerd op het consultatiedocument belastingplichtmaatregel omgekeerde hybride lichamen (ATAD2). De NOB constateert dat in het voorstel is gekozen om een omgekeerd hybride lichaam volledig belastingplichtig te maken voor de vennootschapsbelas...
dienstbaar, etiketteren, verplicht privévermogen
Verzoek om ambtshalve vermindering terecht afgewezen; nabetalingen zijn belast in jaar van ontvangst (n-o)Verzoek om ambtshalve vermindering terecht afgewezen; nabetalingen zijn belast in jaar van ontvangst (n-o)InstantieHoge RaadDatum uitspraak09-04-2021Datum publicatie15-04-2021PublicatieNTFR 2021...
Terechte navordering over pensioenuitkeringen aan inwoner van België (art. 81.1 Wet RO)Terechte navordering over pensioenuitkeringen aan inwoner van België (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak09-04-2021Datum publicatie15-04-2021PublicatieNTFR 2021/1276, aflevering 15, 2021ECLIECLI_NL_...
arbeidsongeschiktheid, dienstbetrekking, noriskbepaling
beherend vennoot, directeur, gebruikelijk loon, stakingswinst, winst uit onderneming, aanmerkelijk belang
Participaties teakplantages belast in box 3 (n-o)Participaties teakplantages belast in box 3 (n-o)InstantieHoge RaadDatum uitspraak09-04-2021Datum publicatie15-04-2021PublicatieNTFR 2021/1280, aflevering 15, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_553Zaaknummer20/03236Belastingjaar01-01-2008 t/m 31-12-2011Overige p...
Body mentor, Gimmick, scholingsuitgaven, specifieke zorgkosten
correctiebeleid, extra kosten kleding en beddengoed, giftenaftrek, ooglidcorrectie, ambtelijk verzuim, bewijslast, drukken, vertrouwensbeginsel
bewijslast, extra uitgaven kleding en beddengoed, gerechtvaardigd vertrouwen, immateriëleschadevergoeding, overschrijding redelijke termijn
bloedverwantschap, derdentarief, familierechtelijke betrekking, juridisch vaderschap, kindvrijstelling
Geen aftrek btw omdat aan de facturen geen daadwerkelijke prestaties ten grondslag hebben gelegen (n-o)Geen aftrek btw omdat aan de facturen geen daadwerkelijke prestaties ten grondslag hebben gelegen (n-o)InstantieHoge RaadDatum uitspraak09-04-2021Datum publicatie15-04-2021PublicatieNTFR 2021/1286,...
Verzoek om terugbetaling terecht afgewezen; hoeveelheid ingevoerde vis overschrijdt vergunningshoeveelheidVerzoek om terugbetaling terecht afgewezen; hoeveelheid ingevoerde vis overschrijdt vergunningshoeveelheidInstantieRechtbank Noord-HollandDatum uitspraak01-04-2021Datum publicatie15-04-2021Publi...
Onterechte utb; hoeveelheid ingevoerde vis overschrijdt de hoeveelheid waarvoor een vergunning is verleend nietOnterechte utb; hoeveelheid ingevoerde vis overschrijdt de hoeveelheid waarvoor een vergunning is verleend nietInstantieRechtbank Noord-HollandDatum uitspraak01-04-2021Datum publicatie15-04...
Terechte utb; hoeveelheid ingevoerde vis overschrijdt de hoeveelheid waarvoor een vergunning is verleend ITerechte utb; hoeveelheid ingevoerde vis overschrijdt de hoeveelheid waarvoor een vergunning is verleend IInstantieRechtbank Noord-HollandDatum uitspraak01-04-2021Datum publicatie15-04-2021Publi...
Terechte utb; hoeveelheid ingevoerde vis overschrijdt de hoeveelheid waarvoor een vergunning is verleend IITerechte utb; hoeveelheid ingevoerde vis overschrijdt de hoeveelheid waarvoor een vergunning is verleend IIInstantieRechtbank Noord-HollandDatum uitspraak01-04-2021Datum publicatie15-04-2021Pub...
Terechte utb; hoeveelheid ingevoerde vis overschrijdt de hoeveelheid waarvoor een vergunning is verleend IIITerechte utb; hoeveelheid ingevoerde vis overschrijdt de hoeveelheid waarvoor een vergunning is verleend IIIInstantieRechtbank Noord-HollandDatum uitspraak01-04-2021Datum publicatie15-04-2021P...
Terechte utb; hoeveelheid ingevoerde vis overschrijdt de hoeveelheid waarvoor een vergunning is verleend IVTerechte utb; hoeveelheid ingevoerde vis overschrijdt de hoeveelheid waarvoor een vergunning is verleend IVInstantieRechtbank Noord-HollandDatum uitspraak01-04-2021Datum publicatie15-04-2021Pub...
MRB: geen vrijstelling; naheffingsaanslag en verzuimboete terecht opgelegd (n-o)MRB: geen vrijstelling; naheffingsaanslag en verzuimboete terecht opgelegd (n-o)InstantieHoge RaadDatum uitspraak09-04-2021Datum publicatie15-04-2021PublicatieNTFR 2021/1294, aflevering 15, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_546Zaa...
bewijslast, matrix, referentiewoningen, taxatierapport, vergelijkingsobjecten
ligging tuin, uitzicht, bewijslast, vergelijkingsobjecten
bewijslast, matrix, perceelgrootte, taxatierapport, vergelijkingsobjecten
Acupuncturist dient verzoek om teruggaaf OB te laat in (art. 81.1 Wet RO)Acupuncturist dient verzoek om teruggaaf OB te laat in (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak09-04-2021Datum publicatie15-04-2021PublicatieNTFR 2021/1307, aflevering 15, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_540Zaaknummer19/0332...
Onredelijk laat herzieningsverzoek terecht niet-ontvankelijk verklaard (n-o)Onredelijk laat herzieningsverzoek terecht niet-ontvankelijk verklaard (n-o)InstantieHoge RaadDatum uitspraak09-04-2021Datum publicatie15-04-2021PublicatieNTFR 2021/1308, aflevering 15, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_547Zaaknummer2...
Beroep niet-ontvankelijk omdat aanmaningskosten (abusievelijk) al waren verlaagd tot nihil (art. 80a Wet RO)Beroep niet-ontvankelijk omdat aanmaningskosten (abusievelijk) al waren verlaagd tot nihil (art. 80a Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak09-04-2021Datum publicatie15-04-2021PublicatieNTFR ...
cumulatie boetes, matiging, nemo-teneturbeginsel, onrechtmatig bewijs, grove schuld, opzet, overschrijding redelijke termijn
navorderingsaanslag, niet-ontvankelijk, verschoonbare termijnoverschrijding
begunstigend beleid, intrekking, Landelijke Vakgroep Formeel recht, standpunt
accountantswisseling, ambtshalve aanslag, verschoonbare termijnoverschrijding
Ontvanger heeft terecht invorderingsrente in rekening gebracht (n-o)Ontvanger heeft terecht invorderingsrente in rekening gebracht (n-o)InstantieHoge RaadDatum uitspraak09-04-2021Datum publicatie15-04-2021PublicatieNTFR 2021/1326, aflevering 15, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_549Zaaknummer20/03035Belasting...
aansprakelijkstelling, belastingschulden, detacheren, disculpatiemogelijkheid, faillissement, fair play-beginsel, g-rekening, inlenerschap, uitlener, uitstel van betaling