Ga verder naar content
  1. NTFR

Aflevering 17, 30 april 2021

In 2015 heeft Rozendal een artikel gewijd aan het structureren van vastgoedfondsen.1 Hij geeft een mooi overzicht van de manieren om op gemeenschappelijke wijze in vastgoed te beleggen.
Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de Regeling Compensatie Coronacrisis gewijzigd in verband met een tweede aanvullend steunpakket. De Regeling Compensatie Coronacrisis is uitgebreid met aanvullende compensatiemaatregelen voor instellingen die een subsidie ontvangen op grond van de Regel...
Het Mondriaan Fonds heeft de Compensatieregeling Coronacrisis Kunsthallen gepubliceerd.
De referentiemaand juni 2020 voor de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) voor sportclubs wordt niet aangepast. Minister Koolmees van SZW antwoordt dit op Kamervragen van de SP over honderden voetbalclubs die geen loonsteun krijgen via de NOW-3.
Er komt geen verbod op het verstrekken van bonussen en dividend door een internationaal moederbedrijf dat noodsteun krijgt vanwege behoud van Nederlandse werkgelegenheid. Dat antwoordt minister Koolmees van SZW op Kamervragen naar aanleiding van het NOS-bericht ‘Grootontvangers van loonsteun in Nede...
De Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL) is gewijzigd in verband met twee correcties in de evenementenmodule voor het eerste kwartaal van 2021.
De Belastingdienst heeft de aangiftetermijn voor de inkomstenbelasting (IB) over de jaren 2019 en 2020 verlengd voor mensen met een machtigingscode. Het Forum Fiscaal Dienstverleners meldt dat de Belastingdienst voor mensen die hulp willen bij het invullen van hun aangifte IB 2020, de inlevertermijn...
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitloop van drie ICT-projecten bij de Belastingdienst.
De twee staatssecretarissen van Financiën hebben, mede namens de minister van Financiën, Tweede Kamervragen beantwoord die op 26 februari 2021 zijn gesteld in het kader van een schriftelijk overleg Belastingdienst.
De staatssecretarissen van Financiën hebben een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin een beschrijving van de stand van zaken wat betreft de ontvlechting van de Belastingdienst in Douane, Toeslagen en Belastingdienst.
De twee staatssecretarissen van Financiën hebben, mede namens de minister van Financiën, Tweede Kamervragen beantwoord over het versterken van de besturing van de Belastingdienst. In de beantwoording gaan de bewindslieden onder meer in op vragen over de reden en de achtergrond van de beslissing om t...
De Algemene Rekenkamer heeft op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek verricht naar maatregelen ter voorkoming van belastingontwijking en in het bijzonder de rulingpraktijk van de Belastingdienst.
Op 10 juli 2020 is het initiatiefwetsvoorstel Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel beoogt de latente dividendbelastingclaim op de al dan niet gerealiseerde winstreserves van in Nederland gevestigde moedermaatschappijen van multination...
Naar aanleiding van de levering van een bedrijfspand aan belanghebbende is een bedrag van € 120.000 aan overdrachtsbelasting op aangifte voldaan. In geschil is of belanghebbende recht heeft op teruggaaf van de voldane overdrachtsbelasting op grond van art.
De gemeente Utrechtse Heuvelrug is eigenaar van buitensportcomplex A. Op 13 december 2011 heeft belanghebbende, een stichting die tot doel heeft het voorzien in de gelegenheid tot sportbeoefening, met de gemeente een huurovereenkomst gesloten voor de huur van sportvelden voor een jaarlijkse huur van...
aftrek van voorbelasting, fiscale neutraliteit, kenmerkende elementen, PPG Holdings, rechtstreeks en onmiddellijk verband, splitsing, zelfstandige prestaties
Minister Van ’t Wout van EZK en minister Schouten van LNV hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over de voorgenomen ODE-compensatieregelingen voor de industrie en de glastuinbouw. De aanleiding is dat enkele specifieke sub-sectoren in de glastuinbouw, de chemie en de papier- en voedselindustrie te mak...
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft de evaluatie van de energiebelasting (EB) naar de Tweede Kamer gezonden. Een van de aanbevelingen is duidelijkheid te bieden over de ontwikkeling van fiscale regelingen en belastingen van energiedragers.
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst ziet geen reden om een veelvliegerstaks in te voeren. Dit antwoordt de staatssecretaris op Kamervragen van Van Raan (PvdD) over de noodzaak van een progressieve vliegbelasting op veelvliegers.
Hof Arnhem-Leeuwarden (30 september 2020, nr. 19/01119, NTFR 2020/2995) heeft een prejudiciële vraag aan de Hoge Raad gesteld over de omvang van het geschil bij samenloop van de massaalbezwaarprocedure (systemische verenigbaarheid van box 3 in 2017 met eigendomsrecht en discriminatieverbod) en afges...
A-G IJzerman heeft in een douanezaak conclusie genomen over de vraag of het door belanghebbende in het Duits opstellen van haar bezwaarschrift – bij uitblijven van een Nederlandse vertaling – kon leiden tot het niet-ontvankelijk verklaren van het bezwaar en over de beoordeling van een klacht tegen e...
goed koopmansgebruik, Haviltex, lagere bedrijfswaarde, WOZ-waarde
ingebrekestelling, materieel geschil, procedureafspraken, proefprocedure, vertrouwensbeginsel
aftrekbare kosten, factoring fees, immateriële schade, LuxLeaks, ruling, tabaksconcern, transfer-pricing, zakelijkheid
bescherming persoonsgegevens, geheimhouding, geheimhoudingskamer, geschoonde gegevens, op de zaak betrekking hebbende stukken, persoonlijke levenssfeer, proceseconomie
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft op verzoek van de minister voor Rechtsbescherming in de periode van oktober 2019 tot december 2020 onderzoek gedaan naar de werkwijze en het verdienmodel van zogenoemde ‘no cure, no pay’-bedrijven (ncnp-bedrijven) die bezwaar- en be...
De voorlopige aanslag is bedoeld als dienstverlening. Dit antwoordt staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst op Kamervragen over ongevraagde voorlopige aanslagen.
De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit Beroep in Belastingzaken (BBIB) geactualiseerd. Dit besluit treedt in werking op 7 april 2021 en wijzigt het BBIB van 7 april 2017, nr.
Minister Hoekstra heeft de Eerste en Tweede Kamer een brief gestuurd met het verslag van de videoconferenties van de Eurogroep en Ecofinraad van 16 april 2021. Daarbij stuurt hij het kwartaaloverzicht van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen op het terrein van het Ministerie van Financiën, conform ...
Op 31 maart 2021 presenteerde de Amerikaanse president Biden zijn ‘American Jobs Plan’, een voorstel voor grootschalige publieke investeringen in onder andere infrastructuur, schone energie en de zorgeconomie.
buitensporige last, rechtstekort, standpuntbepaling, stelselniveau, vaste inrichting, vertrouwensbeginsel
echtscheidingsconvenant, gezamenlijk verzoek, hypotheekrente, partneralimentatie, verdeling
dubbele heffing, incidenteel gebruik, passend en geboden
foto's, gedateerd, portiekflat, slechte staat, taxatierapport
bewijslast, eigen gecorrigeerde verkoopcijfer, peildatum, vergelijkingsobjecten
Niet tijdig ingediend 'verweerschrift' en pas ter zitting ingenomen stelling worden buiten beschouwing gelaten (art. 81.1 Wet RO)Niet tijdig ingediend 'verweerschrift' en pas ter zitting ingenomen stelling worden buiten beschouwing gelaten (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak23-04-202...
De rechtbank heeft zich ten aanzien van de beroepen van belanghebbende terecht onbevoegd verklaardDe rechtbank heeft zich ten aanzien van de beroepen van belanghebbende terecht onbevoegd verklaardInstantieGerechtshof AmsterdamDatum uitspraak09-02-2021Datum publicatie30-04-2021PublicatieNTFR 2021/144...
10%, balansschuld, boekenonderzoek, incidenteel hoger beroep, naheffingsaanslag, omzetbelasting