Ga verder naar content
  1. NTFR

Aflevering 2, 14 januari 2021

‘Ben een gezegend man, maar een man met gebreken’ – Als de hemel valt – Typhoon (2014)
De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2020 uitgebracht. Deze normen zijn bedoeld voor ondernemers van agrarische bedrijven en voor agrarische activiteiten in Nederland.
10%-criterium, agio, cumprefs, good-leaver, informeel kapitaal, rendement
gezagsverhouding, loon, partijbedoeling, schriftelijke arbeidsovereenkomst, transitievergoeding
De Bijstellingsregeling directe belastingen 2021 is gerectificeerd. Het in art. 8.10, lid 2, Wet IB 2001 genoemde percentage moet zijn: 5,977%. Dit percentage bepaalt de afbouw van de algemene heffingskorting.
A1-verklaring, doeltreffendheidsbeginsel, Rijnvarende, socialezekerheidsrechter
De Nederlandse Bank (DNB) heeft op zijn website een artikel geplaatst waarin het huren en kopen van een woning tegen elkaar worden afgezet. DNB constateert dat huren duurder is dan kopen en pleit voor het verkleinen van dat verschil door het afbouwen van belastingvoordelen voor kopers.
gelijkheidsbeginsel, koop-/aannemingsovereenkomst, objectief stelsel, schuld, vertrouwensbeginsel, voorwaardelijke verplichting
De Belastingdienst heeft op zijn website het jaarlijkse overzicht gepubliceerd voor 2020 van de waardering van verpachte gronden die in box 3 thuishoren. De normwaarden zijn bedoeld als hulp bij het bepalen van de waarde in het economische verkeer.
gelijkelijk verdeelde zorg voor kinderen, inkomensafhankelijke combinatiekorting, inschrijvingseis, ouderschapsplan, zeer wisselende en onregelmatige werktijden
functioneel gelijke bedrijfsmiddelen, goedkoopmansgebruik, Warenhuisarrest
ontgaan, splitsingsfaciliteit, uitstellen, zakelijke overwegingen
stel- en bewijsplicht, tegenbewijsregeling, zakelijke overwegingen
inbreng vordering, ontstaan vordering, onzakelijke prijs, opgeofferd bedrag, tussenhoudsterregeling, verbonden lichaam, vereffening, verloop

222. NTFR 2021/222 - Sofina-arrestbesluit

Geschreven door prof. dr. J. Vleggeert
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft in een besluit goedgekeurd beleid opgenomen voor teruggaaf van dividendbelasting en kansspelbelasting aan niet in Nederland gevestigde lichamen in lijn met het arrest in de zaak Sofina.
De Belastingdienst heeft 32 vragen en antwoorden gepubliceerd over de fiscale coronareserve die geldt voor de vennootschapsbelasting gedurende de periode van 2019 tot en met 2021. De vragen en antwoorden zijn bedoeld als algemene voorlichting.
eenmalige verhoogde vrijstelling, leeftijdsdiscriminatie, schenking
boedelmenging, schenking, verblijvingsbeding, verschoonbare termijnoverschrijding
canon, eeuwigdurend erfpachtrecht, vooruitbetaling, waarde economisch verkeer, zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie
Belanghebbende verkoopt in haar winkel sekslustopwekkende producten. Hof Den Haag (24 februari 2017, nrs. 16/00451 t/m 16/00453, NTFR 2017/1820) heeft geoordeeld dat op deze producten het verlaagde tarief voor voedingsmiddelen van toepassing is.
bijkomstig, hoofdprestatie, modale consument, nevenprestatie
arrest Farfalla Flemming und Partner, edelsmid, kunstobject, uiterlijke kenmerken
Franck heeft middelen ter beschikking gesteld aan Konzum, een detailhandelsketen, door tegelijk drie soorten overeenkomsten af te sluiten. Ten eerste gaf Konzum als kredietverlener een orderbriefje uit aan Franck (kredietnemer), waarbij Franck zich ertoe verbond Konzum het in dit orderbriefje vermel...
WEG Tevesstraße is een in Duitsland gevestigde vereniging van eigenaren. Zij heeft in 2012 op het terrein dat toebehoort aan de eigenaren van deze vereniging een warmtekrachtinstallatie geplaatst met het oog op de exploitatie ervan.
auteursrechten, Buma/Stemra, commissionairsfictie, intellectueel eigendom
Nederland is op verzoek door de Europese Raad gemachtigd de btw op goederen en diensten van het recht op aftrek uit te sluiten, als deze goederen en diensten voor meer dan 90% voor de privédoeleinden van een belastingplichtige of diens werknemers, dan wel voor andere dan bedrijfsdoeleinden of niet-e...
Volgens een nieuwsbericht op de website van de Belastingdienst is de levering van een doseerbrief belast met 21%, omdat een doseerbrief geen uitgave is. Een doseerkalender bevat informatie over de dagelijkse dosering van medicatie die een trombosepatiënt nodig heeft.
Belanghebbende is een in Nederland gevestigde onderneming die zich bezighoudt met de productie, opslag, distributie en handel van en in minerale oliën. Zij produceert onder meer ongelode lichte olie (benzine) en levert die aan diverse tankstations in Nederland.
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het kabinet, ten behoeve van de volgende kabinetsformatie, onderzoek doet naar Betalen Naar Gebruik. Op 16 oktober 2020 zijn de eerste vier onderzoeken aan de Tweede Kamer gestuurd (NTFR 2020/3004).
Belanghebbende had in 2015 de erfpacht van een recreatiewoning gelegen binnen de gemeente Ommen. De woning is weliswaar gelegen op een recreatieterrein, maar is niet onderdeel van een recreatieterrein als bedoeld in art.
Bij belanghebbende is een boekenonderzoek ingesteld. De controlerend ambtenaar heeft verzuimd bij aanvang van het boekenonderzoek de automatische afdoening van de aangiften IB/PVV te blokkeren.
bekendmaking, beslistermijn, dwangsom, heropening vereffening, ontvankelijkheid, terugwijzing, vestigingsplaats
begunstigend beleid, tweede aangifte, vervallen bestuurlijke boete, voorlopige aanslag
ambtelijk verzuim, navorderingsaanslag, nieuw feit, verzoek ambtshalve vermindering
A-G Niessen heeft conclusie genomen in een zaak over de vraag of er een bevoegdheid tot navordering bestaat ter correctie van aangiftegegevens die, ondanks een daartoe strekkende uitworp van de aangifte, niet zijn onderzocht.
A-G IJzerman heeft conclusie genomen over de vraag in hoeverre de inspecteur buiten het geval van omkering van de bewijslast, gebruik mag maken van bewijsvermoedens ter terugrekening van de bedragen die moeten hebben gestaan op een verzwegen Zwitserse bankrekening.
Het Besluit Fiscaal Bestuursrecht is gewijzigd. Deze wijziging betreft de invoering van een verbod op het opnemen van een geheimhoudingsbepaling in een vaststellingsovereenkomst. Dit verbod wordt ingevoerd, omdat de geheimhoudingsbepaling van art.
Het Besluit bestuursrecht Toeslagen is gewijzigd. Deze wijziging betreft de invoering van een verbod op het opnemen van een geheimhoudingsbepaling in een vaststellingsovereenkomst. Dit verbod wordt ingevoerd omdat de wettelijke geheimhoudingsplicht van art.
discriminatieverbod, heffingsgrondslag, heffingskorting, voor bezwaar vatbare beschikking, voorkoming dubbele belasting
In deze conclusie van A-G Wattel is aan de orde het bereik van de remittancebepaling in art. 2, lid 5, Verdrag Nederland-Malta (hierna: Verdrag), die een heffingsvacuüm voor niet-overgemaakt inkomen moet voorkomen.
Belanghebbende is een naar Nederlands recht opgerichte bv wier zetel in 2006 wordt verplaatst naar Singapore. Haar enige aandeelhouder P emigreert in 2006 naar Sint Maarten. Namens N Intertrust Singapore wordt een natuurlijke persoon statutair directeur van belanghebbende; het trustkantoor zelf word...
detachering, gewoonlijk verrichten van werkzaamheden, sociale zekerheid, substance-eisen, toepasselijke wetgeving
keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen, niet-ingezetene, non-discriminatie, tarief, Unierecht
bewijslast, IT-consultant, row, vof-overeenkomst, winst
arbeidsovereenkomst, ondernemersrisico, vaste vergoeding
Geen brontoetsing bij box 3-heffing (art. 81.1 Wet RO)Geen brontoetsing bij box 3-heffing (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak08-01-2021Datum publicatie14-01-2021PublicatieNTFR 2021/270, aflevering 2, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_29Zaaknummer20/00863Belastingjaar01-01-2013 t/m 31-12-2013Ov...
arrest Charles en Charles-Tijmens, champignonkwekerijarrest, gelijktijdig gemengd gebruik, privégebruik, vereenzelviging, voorbelasting
arrest Farfalla Flemming und Partner, edelsmid, gelijkheidsbeginsel, kunstobject, meerderheidsregel, uiterlijke kenmerken, vaststellingsovereenkomst, vertrouwensbeginsel
Het huurverleden is een eigenschap die aan de auto kleeft; vergelijking met ex-rentals niet toegestaan (art. 81.1 Wet RO)Het huurverleden is een eigenschap die aan de auto kleeft; vergelijking met ex-rentals niet toegestaan (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak08-01-2021Datum publicati...
Juiste legesheffing ter zake van verzoek om instemming aanleg glasvezelnetwerk (art. 81.1 Wet RO)Juiste legesheffing ter zake van verzoek om instemming aanleg glasvezelnetwerk (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak08-01-2021Datum publicatie14-01-2021PublicatieNTFR 2021/280, aflevering 2...
Drie afzonderlijke aanvragen van een omgevingsvergunning voor legaliseren van drie bouwwerken, driemaal leges verschuldigdDrie afzonderlijke aanvragen van een omgevingsvergunning voor legaliseren van drie bouwwerken, driemaal leges verschuldigdInstantieGerechtshof Arnhem-LeeuwardenDatum uitspraak29-...
belastbaar feit, eigenaar perceel, gelijkheidsnbeginsel, septic tank, Texel, verordening
belastbaar feit, eigenaar perceel, gelijkheidsbeginsel, septic tank, Texel, verordening
bewijslast, op de zaak betrekking hebbende stukken, taxatierapport
Terecht boete voor ieder jaar dat geen aangifte is gedaan (art. 81.1 Wet RO)Terecht boete voor ieder jaar dat geen aangifte is gedaan (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak08-01-2021Datum publicatie14-01-2021PublicatieNTFR 2021/293, aflevering 2, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_6Zaaknummer20/00...
Niet verstrekken van bankafschriften is niet het gevolg van overmacht (n-o)Niet verstrekken van bankafschriften is niet het gevolg van overmacht (n-o)InstantieHoge RaadDatum uitspraak18-12-2020Datum publicatie14-01-2021PublicatieNTFR 2021/294, aflevering 2, 2021ECLIECLI_NL_HR_2020_2041Zaaknummer20/0...
Terechte informatiebeschikking voor horecabedrijf met wisselend personeelsbestand bij ontbreken solide en controleerbare urenadministratie (art. 81.1 Wet RO)Terechte informatiebeschikking voor horecabedrijf met wisselend personeelsbestand bij ontbreken solide en controleerbare urenadministratie (art...
Geen sprake van verschoonbare termijnoverschrijding in bezwaar (art. 81.1 Wet RO)Geen sprake van verschoonbare termijnoverschrijding in bezwaar (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak08-01-2021Datum publicatie14-01-2021PublicatieNTFR 2021/296, aflevering 2, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_33Zaak...
bekendmaking, beslistermijn, dwangsom, heropening vereffening, ontvankelijkheid, terugwijzing, vestigingsplaats
bekendmaking, beslistermijn, dwangsom, heropening vereffening, ontvankelijkheid, terugwijzing, vestigingsplaats
bekendmaking, beslistermijn, dwangsom, heropening vereffening, ontvankelijkheid, terugwijzing, vestigingsplaats
informatiebeschikking, navorderingstermijn, nieuw feit, ongeloofwaardige verklaring, stelplicht en bewijslast, UBS-bank, vergrijpboete, Zwitserland, Zwitserse autoriteiten
inkomen uit aanmerkelijk belang, kassasysteem, niet verantwoorde omzet, opzet, vergrijpboete
arrest Irimie, arrest Sole-Mizo, misbruik van recht, redelijke termijn, terugwijzing, wraking
Geen reden voor terugwijzing naar de inspecteur als de aanslag is vernietigd (art. 81.1 Wet RO)Geen reden voor terugwijzing naar de inspecteur als de aanslag is vernietigd (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak08-01-2021Datum publicatie14-01-2021PublicatieNTFR 2021/310, aflevering 2, 20...