Ga verder naar content
  1. NTFR

Aflevering 20, 20 mei 2021

Er is veel veranderd in het fiscale. Een grote verandering is dat misbruikbestrijding het nieuwe zwart is. Maar misbruik is in feite een ongrijpbaar begrip; ik ken geen goed onderbouwde algemene definitie.
Amateursportorganisaties en verhuurders van sportaccommodaties kunnen sinds 17 mei jl. een tegemoetkoming vragen over de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021.
Het kabinet gaat er niet voor zorgen dat zorgmedewerkers die voldoen aan alle eisen alsnog een zorgbonus krijgen over 2020 en 2021 als voor hen geen zorgbonus is aangevraagd. Dat heeft minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport geantwoord op Kamervragen over het bericht op RTL Nieuws van 5 april 2...
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft de Tweede Kamer het eindrapport ‘Burgers beter beschermd’ gestuurd. Het rapport is gemaakt door de adviescommissie praktische rechtsbescherming van burgers en kleine ondernemers in belastingzaken.
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft Tweede Kamervragen beantwoord over de betaalde belasting over uitkeringen aan mensen die in Nederland wonen en in de Tweede Wereldoorlog in Duitse krijgsdienst zijn getreden.
belastingrente, herinvesteringsreserve, sanctiebepaling, voegingstijdstip
Het beleid voor de juridische fusie voor de Wet VPB 1969 is met ingang van 28 april 2021 aangepast.
Het beleid voor de bedrijfsfusie voor de Wet VPB 1969 is met ingang van 28 april 2021 aangepast.
Het beleid voor de zuivere splitsing voor de Wet VPB 1969 is met ingang van 28 april 2021 aangepast.
Het beleid voor de juridische afsplitsing voor de Wet VPB 1969 is met ingang van 28 april 2021 aangepast.
A-G IJzerman heeft conclusie genomen over de vraag of een vennootschap met veel verhuurd onroerend goed een materiële onderneming drijft als is vereist voor toepassing van de geruisloze terugkeerfaciliteit in de Wet VPB 1969 en de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de SW 1956.
eerste ingebruikneming, gemeenschappelijke faciliteiten, overdrachtsbelasting, samenloopvrijstelling
Het besluit over het belastbaar feit voor de overdrachtsbelasting is per 7 mei 2021 geactualiseerd. In dit besluit zijn nieuwe goedkeuringen opgenomen voor de situatie van afstand van een recht van opstal tegen verkrijging van een onverdeeld aandeel in een onroerende zaak en voor een verkrijging van...
overdracht van algemeenheid van goederen, vrijgestelde prestaties
bankenresolutie, financiële verrichtingen, kredietwaardigheidsonderzoek, leningen, verlegging, vrijgestelde activiteiten
In een nieuwsbericht op de website van de Belastingdienst staat dat levering van gelpads en gelstrips is belast met 9% btw omdat het verbandmiddelen zijn. Alle met verbandmiddelen gelijk te stellen artikelen die zijn bestemd voor geneeskundige doeleinden vallen onder het 9%-tarief.
De Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (Uitv.reg. AWR 1994) en de Uitvoeringsbeschikking kansspelbelasting (Uitv.besch. Ksb) worden per 1 oktober 2021 gewijzigd in verband met de inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand (Wet Koa).
Op 1 oktober 2021 treedt de Wet kansspelen op afstand (Wet Koa) in werking. Op die datum opent effectief de onlinemarkt voor kansspelen. In samenhang daarmee treden op 1 oktober 2021 ook in werking art.
Belanghebbende heeft in hoger beroep tweemaal € 128 aan griffierecht betaald. In cassatie klaagt belanghebbende erover dat dit niet terecht is, omdat het hoger beroep was gericht tegen één uitspraak van de rechtbank.
Belanghebbende heeft op 25 september 2017 per e-mail bezwaar gemaakt tegen een hem op 14 augustus 2017 opgelegde naheffingsaanslag parkeerbelasting. Op 30 december 2017 heeft belanghebbende de heffingsambtenaar in gebreke gesteld wegens het niet-tijdig beslissen op het bezwaar.
overschrijding van de redelijke termijn, zeer gering financieel belang
op verzoek, terinzagelegging, verstrekking van stukken
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst stuurt de Tweede Kamer een brief met daarin de reactie op het uitblijven van de evaluatie van de afschaffing van de schorsende werking bij een verzet op grond van art.
MV-98 heeft in Bulgarije een pakje sigaretten verkocht aan controleambtenaren die zich niet van tevoren als zodanig bekend hadden gemaakt. Nadat de controleambtenaren hadden vastgesteld dat MV-98 deze transactie niet naar behoren in de fiscale boekhouding had verwerkt, legt de belastingdienst een be...
Volgens Trb. 2021, 64 zal het nieuwe belastingverdrag met Liechtenstein op 31 mei 2021 in werking treden. Dit betekent, als we het goed zien, dat de bepalingen van dit belastingverdrag vanaf 1 januari 2022 van toepassing worden.
Volgens Trb. 2021, 63 is de toepassing van het belastingverdrag met de voormalige Sovjet Unie in de betrekking tot Tadzjikistan vanaf 1 januari 2021 beëindigd. Dit belastingverdrag geldt dus vanaf 1 januari 2021 niet meer in de relatie tussen Nederland en Tadzjikistan.
bewijslast, bron van inkomen, drijven van een onderneming, kwade trouw, nieuw feit, omkering en verzwaring, redelijke schatting, strafrechtelijke vervolging, witwassen
baksteenarrest, juridisch afdwingbare verplichting, toerekeningsvoorwaarde
bewijslast, getuigenaanbod, heropening onderzoek, omzetcorrecties, ontvankelijkheid, verzoek ambtshalve vermindering
borgstellingsvergoeding, debiteurenrisico, onafhankelijke derde, zekerheden
borgstellingsvergoeding, debiteurenrisico, onafhankelijke derde, zekerheden
boekenonderzoek, bron van inkomen, kosten levensonderhoud
gedifferentieerd premiepercentage, overgang onderneming, rechtszekerheidbeginsel, werkhervattingskas, WGA
binnenlands belastingplichtige, duurzame band van persoonlijke aard, inwonerschap
compenserende rechten, doorvoer, Free Trade Zone, OLAF, oorsprongland, Steinel-arrest, utb
antidumpingrechten, assemblage, driejaarstermijn, Steinel-arrest, Uvo 1238/2013, bewijslast, land van oorsprong
bewijslast, doeltreffendheidsbeginsel, ex-rental, gelijkwaardigheidsbeginsel
archetypen, bedrijfswaarde, beheerdersruimte, bewijslast, functionele veroudering, gecorrigeerde vervangingswaarde, leegstand, technische veroudering, vergelijkingsmethode
persoonlijke levenssfeer, verdedigingsbelang
aanmaning, BRP, contant gestorte bedragen, detentie, geen overschrijding redelijke termijn, kasadministratie, privégebruik, voorlopig resultaat, voortvarende behandeling auto
FIOD, kwader trouw, nietig, omkering bewijslast, redelijke schatting, row, synthetische drugs, tijdigheid, vereiste aangifte, voorwaardelijk opzet
beschikking op aanvraag, gebouwd, ingezetenen, niet-ontvankelijk, opbrengstlimiet, proceshouding, watersysteemheffing, zuiveringsheffing
bewijslast, forfaitaire vergoeding, grondstaffel, KOUDV-factoren, liggingsfactoren, passief inzagerecht, versturen stukken
noodzakelijke kosten levensonderhoud, vereiste aangifte, verzwegen inkomsten