Ga verder naar content
  1. NTFR

Aflevering 25, 24 juni 2021

Belastingdiensten krijgen wereldwijd veel aandacht, waarbij fiscale ergernissen meestal domineren. Het lijkt wel dat een wereld waarin geen belastingdiensten meer zouden bestaan, voor menigeen een ideaalbeeld is.
De wijziging van de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 in verband met de uitbreiding van de regeling naar de bonus 2021 en de pgb-zorgbonus 2021 is gepubliceerd.
Minister Koolmees van SZW heeft het besluit gepubliceerd waardoor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) met drie maanden wordt verlengd tot 1 oktober 2021.
De drie speciale coronakredietregelingen kunnen om meerdere redenen aangevraagd worden door ondernemers: niet alleen om op korte termijn rekeningen te kunnen betalen, maar ook om bijvoorbeeld te investeren in nieuwe apparatuur of om hun voorraden aan te vullen.
Staatssecretaris Keijzer van EZK heeft de regels gepubliceerd voor de subsidie voor evenementen bij een evenementenverbod in verband met COVID-19 (Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19).
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst beantwoordt, mede namens de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane, Kamervragen van de leden Azarkan (Denk) en Nijboer (PvdA) over de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV).
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst informeert de Kamer nader over de stand van zaken wat betreft Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB).
De brief van staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst van 17 juni 2021 is een vervolg op het notaoverleg met de vaste commissie voor Financiën van 1 februari 2021 over fraudeopsporing en het gebruik van een tweede nationaliteit door de Belastingdienst.
De staatssecretarissen van Financiën hebben de derde voortgangsrapportage op het Jaarplan 2020 van de Belastingdienst aan de Tweede Kamer gestuurd. Deze heeft niet alleen betrekking op de laatste vier maanden van het jaar, maar blikt ook terug op de uitvoering van het Jaarplan 2020 over het gehele j...
Belanghebbende en zijn partner hebben in 2005 tezamen een woonappartement gekocht. Belanghebbende heeft de onverdeelde helft van het appartementsrecht gerekend tot zijn ondernemingsvermogen.
Belanghebbende is een woningcorporatie die socialehuurwoningen exploiteert. In 2011 heeft zij in het kader van herontwikkelingsprojecten tot verduurzaming van haar woningvoorraad 90 van haar socialehuurwoningen gesloopt en daarvoor in de plaats 66 nieuwe socialehuurwoningen, 27 vrijesector-huurwonin...
omvang rechtsstrijd, ongevallenverzekering, verstrekking, vliegramp, vrije verstrekking
criminele inkomsten, doorzoeking, omkering en verzwaring bewijslast, stelplicht, wederrechtelijk verkregen voordeel
bonus, geheven, hardheidsclausule, inbaar, loonbestanddelen, ongebruikelijk tijdstip, pseudo-eindheffing, salarisnabetaling, toetsloon, vorderbaar en inbaar
Op 31 mei 2021 is de internetconsultatie ‘Aandelenoptieregeling’ gepubliceerd. Het betreft een voorstel voor een nieuwe invulling van de wijze waarop aandelenoptierechten van werknemers in de belastingheffing worden betrokken.
onzuiver worden van de pensioenregeling, pensioen, verzekeraar van pensioen
Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft het VenA over inkoop van dienstjaren bij een buitenlandse werkgever geactualiseerd. Het CAP behandelt de vraag of aanvullende inkoop van pensioengevende diensttijd mogelijk is na waardeoverdracht van het vóór 8 juli 1994 bij een buitenlandse werkgeve...
De vragen en antwoorden overbruggingslijfrenten (onderdeel A), tijdelijke oudedagslijfrente (onderdeel B), afkoop kleine lijfrenten (onderdeel C) en de lijfrenterekening en het lijfrentebeleggingsrecht (onderdeel D) die op de website van de Belastingdienst staan zijn geactualiseerd.
Belanghebbende bezit alle aandelen in Holding I. Zijn vader heeft in 2014 alle aandelen in Holding II aan belanghebbende geschonken. De verkrijgingsprijs van vader is doorgeschoven naar belanghebbende.
omkering bewijslast, reguliere voordelen, verarming, vereiste aangifte, vermogensverschuiving
Belanghebbende is in 2004 gescheiden van zijn echtgenote. In het echtscheidingsconvenant is afgesproken dat belanghebbende € 750 alimentatie betaalt en dat de vrouw een levenslang recht op bewoning van een woning heeft.
Op 18 juni 2021 hebben de minister van Buitenlandse Zaken Kaag en de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst Vijlbrief de vragen gesteld door de Tweede Kamerleden Van Raan en Teunissen (PvdD) beantwoord.
Een commissie onder voorzitterschap doet onderzoek naar de zogenoemde doorstroomvennootschappen (zie NTFR 2021/685). In een brief aan de Tweede Kamer schetst de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst de stand van zaken.
In een Kamerbrief reageert de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat op een motie en een initiatiefnota over familiebedrijven. Onderwerpen die de revue passeren zijn onder andere het genereren van meer bekendheid onder ondernemers van het belang van bedrijfsopvolging, het bevorderen van d...
Een in Oostenrijk gevestigde ondernemer is als ‘middelste partij’ betrokken bij een aantal leveringen van goederen die deze ondernemer aankoopt van een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde leverancier en die de ondernemer vervolgens levert aan een in Tsjechië gevestigde ondernemer.
détournement de pouvoir, Geelen, plaats van dienst, vermakelijkheidsdienst, vertrouwen
Belanghebbende exploiteert afvalenergiecentrales (F en G). Uit de aan F gegeven omgevingsvergunning blijkt dat in de inrichting huishoudelijk afval, bedrijfsafval, sorteerresidu en gevaarlijke afvalstoffen mogen worden verbrand.
deskundigenrapport, Nederlands Register Vastgoed Taxateurs, NRVT, proceskostenvergoeding, scholingsvereisten
criminal charge, effective participation, individuele en buitensporige last, psychische stoornis, vrijheid van kapitaalverkeer
acte clair, acte éclairé, ambtshalve vermindering, arrest Kühne & Heitz
Hof Den Haag kan in de periode 1 juni 2021 tot 1 januari 2023 hogerberoepszaken belastingen van Hof Amsterdam behandelen. Minister Dekker van Rechtsbescherming heeft deze tijdelijke aanwijzing gedaan op verzoek van de Raad voor de rechtspraak namens de betrokken gerechtsbesturen, vanwege een tijdeli...
De Belastingdienst heeft in het kader van een WOB-verzoek het Handboek administratief proces VPB openbaar gemaakt. Het handboek bevat informatie over de aangifteverwerking, de voorlopige en definitieve aanslagverwerking, navorderingsaanslagen en de fiscale eenheid.
Deze brief is een vervolg op de brief van 19 februari 2021 van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, waarin hij de Kamer had geïnformeerd over het project vervolgingskosten en de inzichten en verwachtingen op de herstelacties van ten onrechte niet verminderde vervolging...
arrest Schumacker, buitenlands belastingplichtige, heffingsrecht, persoonlijke en gezinssituatie
Een consument, een particuliere belegger, belegt bij DeGiro. Hij heeft onder meer belegd in aandelen Unibail-Rodamco. Op de dividenduitkering die de consument ontving, is 30% dividendbelasting ingehouden.
In zijn brief van 14 juni 2021 aan de Tweede Kamer gaat de staatssecretaris van Financiën in op het project binnen het Inclusive Framework (IF) georganiseerd door de OESO waarin wordt gewerkt aan een herziening van het internationale belastingsysteem.
privéoogmerk, terugbetalingsverplichting, resultaat uit overige werkzaamheden, voorziening
omkering bewijslast, redelijke schatting, redelijke termijn, vereiste aangifte, vergrijpboete
Basisverordening, exploitant van een schip, immateriële schadevergoeding, Rijnvarende, Rijnvarendenovereenkomst, Rijvarendenverdrag, Toepassingsverordening, zetel
Basisverordening, exploitant van een schip, immateriëleschadevergoeding, Rijnvarende, Rijnvarendenovereenkomst, Rijvarendenverdrag, Toepassingsverordening, zetel
Basisverordening, exploitant van een schip, immateriële schadevergoeding, Rijnvarende, Rijnvarendenovereenkomst, Rijvarendenverdrag, Toepassingsverordening, zetel
bijtelling privégebruik auto, overtuigend aantonen, zakelijke ritten
aandeelhoudersmotieven, achtergestelde regresvordering, kapitaalsfeer, terugbetalingsverplichting, zekerheden
eczeem, hoofdzakelijkheidseis, medisch voorschrift, spcifieke zorgkosten, tarwevrij dieet
gelijkheidsbeginsel, inkomen uit sparen en beleggen, onderlinge verhouding, verzoek ambtshalve vermindering
bereiding eet- en drinkwaren, geheel of ten dele opgaan, roesmiddel, slagroom
contractuele uitsluiting, multifunctionele ruimte, vastgoedbesluit, vertrouwensbeginsel, aard en inrichting
EU-eindgebruiker, handboek douane, Har Vaessen, nadere bewerking, vrijstelling rechten bij invoer, zending met te verwaarlozen waarde
begunstigd land, Ecuador, tienmaandentermijn, verzoek om terugbetaling, nul-recht, preferentieel tarief
marginale toets, niet-zuivering, regeling douanevervoer, T1-document, weerlegbaar vermoeden
BPM, DRZ, historische nieuwprijs, normale gebruikssporen, taxatie
comptabiliteitsvoorschriften, geraamde baten en lasten
motiveringsbeginsel, onderzoeksplicht, parkeerbelasting, verdediging, zorgvuldigheidsbeginsel
bewijslast, dwangsom, immateriëleschadevergoeding, ingebrekestelling, legesverordening, gemeente Haarlem
Geen bijzondere omstandigheden voor afwijking van forfaitair berekende proceskostenvergoeding (art. 81.1 Wet RO)Geen bijzondere omstandigheden voor afwijking van forfaitair berekende proceskostenvergoeding (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak18-06-2021Datum publicatie24-06-2021Publica...
bijzondere omstandigheden, onzorgvuldig handelen
ingebrekestelling, niet tijdig nemen besluit, niet-ontvankelijk, onredelijk laat
bewijsaanbod, gebruik openbare weg, kentekenregister, woonplaats
beleidsvrijheid, motiveringsgebrek, terugwijzing, vertrouwensbeginsel
verschoonbare termijnoverschrijding, kennelijk ongegrond, vereenvoudigde behandeling, verzet
hoor en wederhoor, hoorplicht, op de zaak betrekking hebbende stukken, vereenvoudigde behandeling, hoorgebrek