Ga verder naar content
  1. NTFR

Aflevering 27, 8 juli 2021

Op dit moment schrijven de demissionaire bewindslieden Rutte en Kaag aan een regeerakkoord. We zullen zien welke politieke partijen zich bij dit regeerakkoord zullen aansluiten, om zo een regering te gaan vormen.
Amateursportorganisaties en verhuurders van sportaccommodaties krijgen een tegemoetkoming in verband met in het tweede kwartaal van 2021 geleden schade. Minister Van Ark voor Medische Zorg heeft hiervoor de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO) en verhuurders sportaccommodaties...
Exploitanten van zwembaden en ijsbanen worden ook voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 ondersteund. Minister Van Ark voor Medische Zorg heeft deze nieuwe compensatieperiode toegevoegd in de Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19.
Het kabinet heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de heroverweging van het steunpakket in het derde kwartaal en de aankondiging van het steunpakket in het vierde kwartaal van 2021.
Minister Van Engelshoven van OCW heeft de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19 (RAOCCC) gewijzigd.
Het Fonds Podiumkunsten heeft de Deelregeling voor vouchers aan podiumkunstenaars in tijden van covid-19 (Regeling podiumkunstvouchers) gepubliceerd. De regeling beoogt mogelijkheden te creëren voor podiumkunstenaars om werk te maken en op kleine schaal uit te voeren.
De werkingsduur van de overeenkomst tussen Nederland en Duitsland van 6 april 2020 over de toepassing van het belastingverdrag op grensarbeiders en de gevolgen van de COVID-19-gerelateerde maatregelen (zie NTFR 2020/1121) is wederom verlengd.
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft een actualisering gepubliceerd van het beleidsbesluit over de betaalpauze eigenwoningschulden (besluit van 25 maart 2021, nr.
De werkingsduur van de overeenkomst tussen Nederland en België van 30 april 2020 over de toepassing van het belastingverdrag op grensarbeiders en de gevolgen van de COVID-19-gerelateerde maatregelen (zie NTFR 2020/1350) is voor de zesde keer verlengd.
Het kabinet wil werk maken van betere publieke dienstverlening. Het heeft concrete acties voor de komende jaren vastgelegd in een zogenoemde overheidsbrede werkagenda. Het vertrouwen in de overheid is zowel maatschappelijk, politiek als bestuurlijk onderwerp van discussie.
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft de Tweede Kamer de reactie gestuurd op het aanvalsplan van D66 tegen belastingontwijking.
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over verschillende punten op het terrein van de wetgeving voor algemeen nut beogende instellingen (anbi’s) en de giftenaftrek.
creditnota's, debiteuren, goed koopmansgebruik, hoorverslag, ondernemingsbalans, oninbaarheid, row, voorzienbaar, voorziening, Wet schuldsanering natuurlijke personen
afkoop pensioen, afwaardering vordering, inbaar, negatief loon, pensioen in eigen beheer, pensioenafkoop, resultaat uit overige werkzaamheden
arbeidsongeschiktheid, redelijkheid en billijkheid, vertrouwensbeginsel
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft Tweede Kamervragen beantwoord over nabetalingen van pensioen door het ABP. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een mediabericht dat gepensioneerden door de nabetalingen duizenden euro’s schade zouden hebben.
akte van levering, buitenlands belastingplichtige, feitelijke levering, leegstand
De staatssecretaris van Financiën heeft een brief geschreven aan de vaste commissie voor Financiën. Daarin gaat hij in op de gevolgen van de coronapandemie op het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap (35496).
Aan belanghebbende zijn voor 2016 en 2017 aanslagen IB/PVV opgelegd waarbij ook over box 3 is geheven. De staatssecretaris heeft voor beide jaren de bezwaren tegen de box 3-heffing aangewezen als massaal bezwaar.
beoordelingsvrijheid, buitensporige last, hulpbehoevendheid
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vragen beantwoord die zijn gesteld in het kader van een schriftelijk overleg over de brief van 4 juni 2021 over het Ontwerpbesluit tot vaststelling van de Wet afsch...
De wijziging van de ‘investeringsaftrek’ in de Mijnbouwwet (NTFR 2019/1204) is met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020 in werking getreden (Stb. 30 juni 2021, Stb. 2021, 312).
De nota naar aanleiding van het verslag (de NNaV) bij de Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden (het Wetsvoorstel) bevat met name herhaling en toelichting, en slechts enkele nieuwe elementen.
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voorgenomen aanpassing van het fiscale kwalificatiebeleid voor (buitenlandse) rechtsvormen.
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft een brief naar de Kamer gestuurd naar aanleiding van een e-mail van de heer M.H. te A., over de Belastingdienst en communicatie inzake erfbelastingen.
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het evaluatierapport van de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning aan de Kamer gestuurd.
K verricht diensten voor beheermaatschappijen die bestaan uit het vaststellen van de waarden die relevant zijn voor de inkomstenbelasting van deelnemers in fondsen. K neemt hiertoe de in de saldilijst en resultatenrekening op fondsniveau opgenomen waarden over na een eenvoudige plausibiliteitscontro...
Belastingplichtige (Fundusz) is een zogenoemd niet-gestandaardiseerd securitisatiefonds dat overweegt om in de toekomst subparticipatieovereenkomsten met banken of andere securitisatiefondsen te sluiten.
doorlopende post, eigenbouwerschap, immateriële schadevergoeding, vergrijpboete
economische activiteit, financiële diensten, pro rata, vermogensbeheer, voorbelasting
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief met daarin de reactie op het schriftelijk overleg over het BNC-fiche btw-vrijstelling EU-organen. De COVID-19-pandemie is voor de Europese Commissie aanleiding geweest voor het indienen van dit richtlijnvoorstel.
Dit besluit wijzigt het besluit van 6 december 2014. De wijziging betreft een toevoeging waarin uitleg wordt gegeven over de btw-behandeling bij de overdracht van fosfaatrechten via een bemiddelaar.
kentekenregister RDW, ontvankelijkheid, rekening, roetmeting
Belanghebbende drijft een horecaonderneming. Volgens de inspecteur heeft zij met betrekking tot de loonheffingen 2011-2012 de loonadministratieplicht geschonden. Daarom heeft hij de onderhavige informatiebeschikking vastgesteld.
Belanghebbende drijft een horecaonderneming. Zij maakte voor het bijhouden van bestellingen en ontvangen vergoedingen gebruik van een geautomatiseerd kassasysteem. Volgens de inspecteur heeft belanghebbende de administratie- en bewaarplicht geschonden.
ambtshalve vermindering, kwalificerend buitenlands belastingplichtige, ontvankelijkheid, vertrouwensbeginsel, WOZ-waarde
herstelmogelijkheid, machtiging, ontvankelijkheid, valse naam, vereenvoudigde behandeling
A-G IJzerman heeft conclusie genomen over samenloop van aansprakelijkstellingen van belanghebbende wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur, eerst door de curator en nadien door de ontvanger.
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft een brief naar de Kamer gestuurd naar aanleiding van eerdere antwoorden op Kamervragen. Deze vragen hebben betrekking op de tragische situatie waarin een nog niet volwassen kind zijn ouders verliest, de ouderlijke woning erft, ...
Een Noorse vennootschap houdt alle aandelen in belanghebbende, die alle aandelen houdt in een Duitse dochter. Eind 2011 is het belang in de Noorse vennootschap gewijzigd, waardoor de verliezen van de Duitse dochter niet meer verrekenbaar zijn, hetgeen in 2015 bij beschikking van de Duitse belastingd...
belastingadviesbureau, belastingadviseur, feitelijke leiding, ondernemingsbeslissing, woonplaats lichaam
Minister Hoekstra heeft de Eerste en Tweede Kamer een brief gestuurd met de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 12 en 13 juli 2021 in Brussel. Bij de brief is het kwartaaloverzicht gevoegd van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen op het terrein van het Ministerie van Financiën, c...
In dit besluit geeft de staatssecretaris van Financiën nadere informatie en duidelijkheid over de verdragsrelaties met de voormalige Sovjet- en Joegoslavische republieken. Het betreft een actualisering van het besluit van 7 december 2019, nr.
De Europese Commissie (EC) heeft Bulgarije op 9 juni 2021 een aanmaningsbrief gestuurd vanwege het niet voldoen aan Richtlijn (EU) 2016/1164 (eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking).
Op 1 juli 2021 bereikten 130 van de 139 landen van het OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (IF) overeenstemming over een herziening van het internationale winstbelastingsysteem.
bedrijfsruimte, foutenleer, gewekt vertrouwen, inbrengwaarde, keuzevermogen, nieuw feit
commanditaire deelname, tonnageregime, vertrouwensbeginsel, waardedaling
afkoop, inbare vordering, negatief loon, negatief pensioeninkomen, pensioen in eigen beheer, resultaat uit overige werkzaamheden
bewustheid, interne compensatie, omkering bewijslast, vereiste aangifte
Andere verdeling van belastbare inkomsten uit eigen woning niet mogelijk en geen aftrek betalingen aan ex-partner (art. 81.1 Wet RO)Andere verdeling van belastbare inkomsten uit eigen woning niet mogelijk en geen aftrek betalingen aan ex-partner (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak02-...
bewuste standpuntbepaling, discriminatie, giftenaftrek, periodieke giften, vertrouwensbeginsel
bewijskracht kwitanties, bewijslast, listigheid, opzet, strafverzwarende omstandigheden, vrijwillige verbetering, weglakken omschrijving bankafschrift
reparatiekosten, schaderapport, taxatierapport, waardebepaling
Regeling diplomatieke en internationale vrijstelling gemeentelijke belastingen, zetelovereenkomst
Aan gezamenlijke vermelding van twee WOZ-objecten in WOZ-waardeloket als één WOZ-object kan geen vertrouwen worden ontleend (art. 81.1 Wet RO)Aan gezamenlijke vermelding van twee WOZ-objecten in WOZ-waardeloket als één WOZ-object kan geen vertrouwen worden ontleend (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge Ra...
Aan vermelding onjuiste waarde op taxatieverslag kan geen vertrouwen worden ontleend; waarde volgens beschikking is leidend (art. 81.1 Wet RO)Aan vermelding onjuiste waarde op taxatieverslag kan geen vertrouwen worden ontleend; waarde volgens beschikking is leidend (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge Ra...
begunstigend beleid, bewijslast, Cruyffcourt, speelveld, vergelijkingsbeginsel, WOZ-waarde
Heffingsambtenaar maakt de door hem voorgestane WOZ-waarde, uitgaande van een kleinere inhoud van de woning, aannemelijkHeffingsambtenaar maakt de door hem voorgestane WOZ-waarde, uitgaande van een kleinere inhoud van de woning, aannemelijkInstantieRechtbank Den HaagDatum uitspraak23-03-2021Datum pu...
huurwaardekapitalisatiemethode, tussenuitspraak, vervangingswaarde, WOZ-waarde
referentieobjecten, vergelijkingsmethode
referentieobjecten, taxatierapport, grondstaffel
Correctiebeleid staat niet aan navorderingsaanslag in de weg (art. 81.1 Wet RO)Correctiebeleid staat niet aan navorderingsaanslag in de weg (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak02-07-2021Datum publicatie08-07-2021PublicatieNTFR 2021/2228, aflevering 27, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_1057Zaak...
Doordat de inspecteur tijdig heeft beslist, verbeurt hij geen dwangsom (art. 81.1 Wet RO)Doordat de inspecteur tijdig heeft beslist, verbeurt hij geen dwangsom (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak02-07-2021Datum publicatie08-07-2021PublicatieNTFR 2021/2229, aflevering 27, 2021ECLIECLI...
Hof kent een aanvullende immateriëleschadevergoeding toe wegens overschrijding redelijke termijn (art. 80a RO, n-o)Hof kent een aanvullende immateriëleschadevergoeding toe wegens overschrijding redelijke termijn (art. 80a RO, n-o)InstantieHoge RaadDatum uitspraak02-07-2021Datum publicatie08-07-2021P...
algemene beginselen van behoorlijk bestuur, gerechtigdheid, openingsformulieren
administratieplicht, bewaarplicht, bewijslast, materiële gebreken, omkering en verzwaring, overmacht, proportionaliteitstoets
administratieplicht, bewaarplicht, bewijslast, materiële gebreken, omkering en verzwaring, overmacht, proportionaliteitstoets
bewijslast, materiële gebreken, omkering en verzwaring, overmacht, proportionaliteitstoets
beroepsgronden, onzorgvuldig handelen, op de zaak betrekking hebbende stukken, procesbelang
omkering bewijslast, omzetcorrectie, vereiste aangifte, vergrijpboete, opzet
herstelmogelijkheid, machtiging, ontvankelijkheid, valse naam, vereenvoudigde behandeling, verzet
herstelmogelijkheid, machtiging, ontvankelijkheid, valse naam, vereenvoudigde behandeling, verzet
herstelmogelijkheid, machtiging, ontvankelijkheid, valse naam, vereenvoudigde behandeling, verzet
herstelmogelijkheid, machtiging, ontvankelijkheid, valse naam, vereenvoudigde behandeling, verzet
herstelmogelijkheid, machtiging, ontvankelijkheid, valse naam, vereenvoudigde behandeling, verzet
herstelmogelijkheid, machtiging, ontvankelijkheid, valse naam, vereenvoudigde behandeling, verzet
geheimhoudingsbeslissing, gerechtvaardigd belang, geheimhoudingskamer
aansprakelijkstelling, melding betalingsonmacht, onbehoorlijk bestuur, uitstelregeling