Ga verder naar content
  1. NTFR

Aflevering 28, 15 juli 2021

Op de (virtuele) burelen van een fiscalist komen met regelmaat complexe vraagstukken binnen vanuit de praktijk. Niet zelden betreft het vraagstukken waar weerbarstige juridische materie samenkomt met de nóg weerbarstiger realiteit van de dagelijkse praktijk.
(Middel)grote land- en tuinbouwbedrijven die door de coronacrisis te maken hebben met een forse omzetval kunnen substantieel geholpen worden met een tegemoetkoming in hun vaste lasten.
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst verwacht dat de Belastingdienst dit jaar het gestelde streefcijfer om bezwaren voor 90% Awb-conform af te doen, wel zal benaderen, maar door de achterstanden nog niet volledig zal kunnen realiseren.
Het kabinet overweegt diverse wijzigingen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) om de algemene beginselen van behoorlijk bestuur beter te borgen, ruimte voor maatwerk te vergroten en het burgerperspectief in de dienstverlening voorop te stellen.
De Tweede Kamer heeft de diverse moties aangenomen.
De Tweede Kamer heeft op 8 juli 2021 het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2022 aangenomen.
De Tweede Kamer heeft opnieuw de lijst met controversiële onderwerpen vastgesteld met wetsvoorstellen en/of beleidsdocumenten waarvan de (verdere) behandeling wordt doorgeschoven naar het volgende kabinet.
investeringen, kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, kosten bezwaarfase
bedrijfsruimte, foutenleer, gewekt vertrouwen, inbrengwaarde, keuzevermogen, nieuw feit
conserverende aanslag, herinvesteringsreserve, vervangingsvoornemen
De staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane heeft, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tweede Kamervragen beantwoord over het onterecht terugvorderen van toeslagen van zelfstandigen in verband met de leenbijstand.
alimentatie, economische eigendom, onderhoudsverplichting, partneralimentatie
Kamerleden Nijboer en De Hoop (beiden PvdA) hebben een motie ingediend waarin het kabinet wordt verzocht om te bewerkstelligen dat net als in België alle nieuwe auto’s van de zaak per 2026 emissievrij zijn.
Belanghebbende heeft samen met zijn echtgenote een box 3-vermogen van € 450.000. In 2015 hebben belanghebbende en zijn echtgenote € 3.174 aan rente ontvangen en in 2016 € 2.708. De vermogensrendementsheffing was in 2015 € 5.
aangifte, beschikking, hardheidsclausule, piloot, verkeersvlieger, vervaltermijn, verzoek
elementaire lichaamsfuncties, specifieke zorgkosten
Bosalgat, hybride entiteiten, parallelle voorwaarden, parallellie, renteaftrek, valutaresultaat, zakelijkheid
De Tweede Kamer heeft twee moties aangenomen om de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956 (BOR) te verbeteren.
brutowinst, brutowinstpercentage, gebreken, informatiebeschiking, omkering bewijstast, tekortkomingen
De inspecteur heeft van de FIOD vernomen dat belanghebbende beschikt over Belgische bankrekeningen. De inspecteur vraagt vervolgens aan belanghebbende om informatie te verstrekken over buitenlandse bankrekeningen die zij bezit vanaf 2003.
Belanghebbende heeft cassatieberoep aangetekend tegen een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Hij klaagt erover dat de uitspraak niet is ondertekend door de voorzitter en de griffier.
algemene inlichtingen, belastingtelefoon, lijfrenteverzekering, schade, vertrouwensbeginsel, voorlichting
De onjuiste toepassing van de beslagvrije voet bij de verrekening van toeslagen kan niet vóór 2023 worden aangepast. Dit schrijft staatssecretaris Van Huffelen (van Financiën – Toeslagen en Douane) in haar antwoorden op drie sets Kamervragen die mede zijn gesteld naar aanleiding van een onderzoek va...
Staatssecretaris Van Huffelen van Financiën – Toeslagen en Douane heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het stappenplan op basis van het Beleidsbesluit voor het afwikkelen van de Wsnp- (Wet schuldsanering natuurlijke personen) en minnelijke schuldhulpverleningstrajecten voor gedupeerde ouders.
De Leidraad Invordering 2008 is gewijzigd.
besluit ter voorkoming van dubbele belasting, bestuurdersbeloning, kaderregeling
De staatssecretaris van Financiën beantwoordt vragen van het Kamerlid Idsinga (VVD) over Nederlandse pensioengerechtigden die in België wonen en pensioen- en lijfrente-uitkeringen uit Nederland ontvangen.
De Europese Commissie (EC) heeft Duitsland op 9 juni 2021 een met redenen omkleed advies gestuurd, omdat het land geen mededeling heeft gedaan van alle nationale maatregelen die zijn vereist voor de uitvoering van de exitheffingsregels van Richtlijn (EU) 2016/1164 (Eerste EU-richtlijn antibelastingo...
De Europese Commissie (EC) heeft Zweden op 9 juni 2021 een brief gestuurd omdat de Zweedse wettelijke regeling ter beperking van de fiscale aftrekbaarheid van grensoverschrijdende rentebetalingen binnen een concern in strijd is met het EU-recht.
Inkomsten consultant vormen geen winst maar loon (art. 81.1 Wet RO)Inkomsten consultant vormen geen winst maar loon (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak09-07-2021Datum publicatie15-07-2021PublicatieNTFR 2021/2289, aflevering 28, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_1121Zaaknummer21/00186Belastingj...
Activiteiten beeldend kunstenaar vormen geen bron van inkomen (art. 81.1 Wet RO)Activiteiten beeldend kunstenaar vormen geen bron van inkomen (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak09-07-2021Datum publicatie15-07-2021PublicatieNTFR 2021/2290, aflevering 28, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_1108Za...
bemiddelingswerkzaamheden, evenredigheidsbeginsel, leningsovereenkomst, resultaat uit overige werkzaamheden, row, zorgvuldigheidsbeginsel
Arbeidsomstandighedenbeleid, Arbowet, eindheffingsbestanddeel, gezonde maaltijd
arbeidskorting, discriminatieverbod, inkomsten uit vroegere arbeid, loonheffingskorting
eigenwoningrente, kwade trouw, opzet, premies inkomensvoorzieningen
Geen individueel buitensporige last ondanks effectieve belastingdruk in box 3 van meer 100% II (art. 81.1 Wet RO)Geen individueel buitensporige last ondanks effectieve belastingdruk in box 3 van meer 100% II (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak09-07-2021Datum publicatie15-07-2021Publi...
arbeid-plus, bezitseis, BOF, meer dan normaal vermogensbeheer, rendement-plus
gebruik BTW-identificatienummer, misbruik BTW-identificatienummer, ondernemerschap OB, teruggaafrecht
afschrijving, griffierecht, heffingsmodaliteit, op zaak betrekking hebbende stukken
afschrijving, gedingstukken, griffierecht, heffingsmodaliteit, op zaak betrekking hebben stukken
ex-rental, huurverleden, schade, taalgebruik, weigering
CO2, correctiefactor, discriminatie, ex-rental, rente, VWEU
bekendmaking, bestuursorgaan, gelijkheidsbeginsel, opbrengstlimiet
heffingsmaatstaf, kaderrichtlijn water, last ter zake
Hof stelt waarde van in agrarisch gebied gelegen woning in goede justitie vast (art. 81.1 Wet RO)Hof stelt waarde van in agrarisch gebied gelegen woning in goede justitie vast (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak09-07-2021Datum publicatie15-07-2021PublicatieNTFR 2021/2326, aflevering ...
ambtshalve, bevoegd, immateriëleschadevergoeding, kapitalisatiefactor, redelijke termijn
referentieobjecten, vergelijkingsmethode, verwaarloosde staat
onderlinge overeenstemming
referentieobjecten, taxatieverslag, vergelijkingsmethode
Terechte navordering IB voor echtgenote firmant wegens valse inkoopbonnen juwelierszaak III (ongegrond)Terechte navordering IB voor echtgenote firmant wegens valse inkoopbonnen juwelierszaak III (ongegrond)InstantieHoge RaadDatum uitspraak09-07-2021Datum publicatie15-07-2021PublicatieNTFR 2021/2338,...
Terechte navorderingsaanslag IB voor firmant wegens valse inkoopbonnen juwelierszaak V (ongegrond)Terechte navorderingsaanslag IB voor firmant wegens valse inkoopbonnen juwelierszaak V (ongegrond)InstantieHoge RaadDatum uitspraak09-07-2021Datum publicatie15-07-2021PublicatieNTFR 2021/2339, afleverin...
Geen dwangsom voor niet tijdig beslissen op verzoek om proceskostenvergoeding omdat geen sprake is van een beschikking op aanvraag (n-o)Geen dwangsom voor niet tijdig beslissen op verzoek om proceskostenvergoeding omdat geen sprake is van een beschikking op aanvraag (n-o)InstantieHoge RaadDatum uits...
Tegen door rechtbank gegrond verklaard verzet staat geen hoger beroep open (n-o)Tegen door rechtbank gegrond verklaard verzet staat geen hoger beroep open (n-o)InstantieHoge RaadDatum uitspraak09-07-2021Datum publicatie15-07-2021PublicatieNTFR 2021/2343, aflevering 28, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_1120Za...
Hof vernietigt uitspraak van de rechtbank omdat deze niet in het openbaar is uitgesproken (art. 81.1 Wet RO)Hof vernietigt uitspraak van de rechtbank omdat deze niet in het openbaar is uitgesproken (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak09-07-2021Datum publicatie15-07-2021PublicatieNTFR ...
aanmaning, dwangbevel, immateriële schadevergoeding, mogelijkheid beroep, overschrijding redelijke termijn
arrest Melo Tadeu, omkering bewijslast, onschuldpresumptie, opzet, redelijke schatting, vereiste aangifte, vergrijpboete
boekenonderzoek, omkering bewijslast, redelijke schatting, vereiste aangifte
immateriëleschadevergoeding, pleitbaar standpunt, vergrijpboete
ingebrekestelling, beroep niet-tijdig beslissen, vereenvoudigde behandeling
ingebrekestelling, beroep niet-tijdig beslissen, vereenvoudigde behandeling
ingebrekestelling, beroep niet-tijdig beslissen, vereenvoudigde behandeling
Aanmanings- en dwangbevelkosten terecht in rekening gebracht (n-o)Aanmanings- en dwangbevelkosten terecht in rekening gebracht (n-o)InstantieHoge RaadDatum uitspraak09-07-2021Datum publicatie15-07-2021PublicatieNTFR 2021/2372, aflevering 28, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_1119Zaaknummer21/00166Belastingjaa...
aanmaningskosten, kosten dwangbevel, kosten van betekening, rechtsgeldigheid compromis
burgerlijke rechter, voor bezwaar vatbare beschikking, absolute competentie
plaats van werkzaamheden, heffingsbevoegdheid, vertrouwensbeginsel