Ga verder naar content
  1. NTFR

Aflevering 29-30, 29 juli 2021

2377. NTFR 2021/2377 - Cryptovaluta

Geschreven door prof. dr. P. Kavelaars
De cryptovaluta zijn de laatste twee à drie jaar bezig aan een stevige opmars. Dat geldt zowel voor het aantal en de soorten crypto-‘munten’ als voor de waarde daarvan, met dien verstande dat de waarde recentelijk fors is gedaald.
Ook voor het kalenderjaar 2021 wordt de lage WW-premie niet herzien voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Dit heeft minister Koolmees van SZW met terugwerkende kracht opgenomen in een besluit.
De NOW over de periode 1 juli – 1 oktober 2021 kan worden aangevraagd van 26 juli 2021 tot en met 30 september 2021. Minister Koolmees van SZW heeft de subsidieregeling vastgelegd in de Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-4).
Voor de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-2) is de korting vastgelegd wanneer de accountant bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie geen goedkeurende verklaring kan afgeven, maar hij in plaats daarvan een verklaring met beperking(en) of een ve...
De minister van Buitenlandse Zaken heeft extra middelen ter beschikking gesteld voor huidige FDW-subsidieontvangers (Subsidieprogramma Fonds Duurzaam Water). De aanvullende subsidie is bedoeld voor de ondersteuning van nieuwe activiteiten, om de negatieve gevolgen van de COVID-19-pandemie op de beoo...
De bruinevlootregeling zal niet worden uitgebreid met zeilschepen nieuwer dan 50 jaar zoals replica’s. De Tweede Kamer had in de aangenomen motie-De Groot/Rudmer Heerema (31 409, nr.
Het kabinet stelt meer geld beschikbaar voor ondernemers die een evenement moeten afblazen vanwege de coronamaatregelen.
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft aan zowel de Eerste als de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin hij meldt aan de wens van de vaste commissie voor Financiën tegemoet te komen om het pakket Belastingplan enkele dagen voor Prinsjesdag onder embargo te verstrek...
Via een aanpassing van het Uitv.besl. IB 2001 wordt de gegevensverstrekking aan de Belastingdienst uitgebreid per 1 januari 2022. Het gaat om de verplichting voor de periodieke renseignering van gegevens en inlichtingen uit het zogenoemde formulier IB-47, onder vermelding van het BSN.
Minister Koolmees van SZW laat de Tweede Kamer weten dat veel gemeenten huishoudens in financiële nood ruimhartiger ondersteunen met de Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK).
Een groep investeerders heeft via buitenlandse hybride vennootschappen en daartoe opgerichte Nederlandse lichamen een onderneming gekocht. De winst van de gekochte onderneming is door middel van een hybride lening aan de hybride vennootschappen met circa € 27 miljoen rente verminderd.
Het Besluit Wfsv is gewijzigd in verband met de invoering van een gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof).
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën gaat in een brief aan de Tweede Kamer in op de raming voor 2021 van de stimulering van emissievrije personenauto’s en de verwachte budgettaire overschrijding.
afgescheiden particulier vermogen, algemeen en sociaal belang, CAK, premie zorgverzekering, statutair doel
Het Koninklijk Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven is in het Staatsblad gepubliceerd. Het besluit regelt de afschaffing per 1 januari 2022.
garantstelling, goed koopmansgebruik, opwaarderingswinst, verwijzingsopdracht, zakelijk
Het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer (Uitv.besl. BRV) is gewijzigd voor verkrijgingen in het kader van een taakoverdracht en de woningwaarderingsgrens voor toepassing van de startersvrijstelling.
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft in een beleidsbesluit een 45-tal vragen en antwoorden gepubliceerd die ingaan op het 2%-tarief voor woningen en de startersvrijstelling.
CB is werkzaam als zelfstandig artiestenmakelaar. In die hoedanigheid heeft hij diensten geleverd aan de Lito-groep, een groep verantwoordelijk voor het beheer van de infrastructuur en orkesten op patroons- en dorpsfeesten in Galicië.
bemiddelingsdienst, gespreide betaling, opeenvolgende betalingen
materiële voorwaarde, postvrijstelling, verschuldigde btw, voldane btw
Uniqa biedt haar klanten verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen geldend voor ongevallen buiten Roemenië in landen die deel uitmaken van het groenekaartsysteem.
Volgens de Hongaarse btw-wetgeving in de versie geldend van 2015 tot 2017 verliest een belastingplichtige het recht op aftrek van voorbelasting vanaf de datum dat de belastingdienst zijn btw-nummer intrekt (zonder het te hebben opgeschort).
Luxemburg en Duitsland hebben een overeenkomst gesloten over het deel van de Moezel dat tussen beide landen door stroomt. Belanghebbende, gevestigd in Luxemburg, exploiteert toeristische rondvaartactiviteiten op de rivier de Moezel – op het traject waarop de internationaal publiekrechtelijke status ...
Belanghebbende, een samenwerkingsverband van twee levenspartners, heeft in 2015 een perceel bouwgrond gekocht en heeft vervolgens op dit perceel een woonhuis laten bouwen. Op het dak van het woonhuis heeft belanghebbende zonnepanelen laten installeren.
A is bestuurder en voor 99% aandeelhouder van D Beheer bv, die enig aandeelhouder is van belanghebbende. In verband met een voorgenomen aankoop van onroerend goed heeft A op naam van de verkoper een aan belanghebbende gerichte factuur opgemaakt met de aanduiding ‘pro-forma’.
aanbestedingstraject, ijshal, indoorsportcentrum, koop-/aannemingsovereenkomsten, vergelijkbare verplichtingen, zwembad
bewijslast, gezondheidskundige verzorging van de mens, overeenkomst tot opdracht, WTZi, zelfstandig behandelcentrum
bezwarende titel, economisch verkeer, financiële verwevenheid, fiscale eenheid
naheffen voorbelasting, onbetaalde facturen, oninbare vordering, overgangsrecht
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beantwoordt Kamervragen over het verlaagde btw-tarief op sierteeltproducten. Uit de antwoorden blijkt dat het kabinet op dit moment geen plannen heeft om sierteeltproducten onder het algemene btw-tarief te plaatsen.
Staatssecretaris Vijlbrief informeert de Tweede Kamer over het verloop van de implementatie van het EU-wetgevingspakket voor btw-heffing op elektronische handel. De staatssecretaris begint met het goede nieuws dat de uitvoering van de nieuwe regels via het zogenoemde noodspoor waarmee de implementat...
Belanghebbende, een fabrikant van sigaretten en rooktabak, stelt in deze procedure dat de minister de per 1 april 2015 geldende accijnstarieven voor sigaretten en rooktabak te hoog heeft vastgesteld.
accreditatie douanelaboratorium, contramonster, gasolie, herkomstbescheiden, monstername, monsterneming, Solvent Yellow, tanklichter
Het verlaagde tarief in de energiebelasting voor elektriciteit geleverd aan walstroominstallaties gaat gelden vanaf 1 oktober 2021. Het besluit is gepubliceerd, waardoor art. XXXI, onderdelen B en F, art.
Staatssecretaris Yesilgöz-Zegerius (EZK – Klimaat en Energie) heeft de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruiker...
De Europese Commissie (EC) heeft een pakket maatregelen vastgesteld om het EU-beleid inzake klimaat, energie, landgebruik, vervoer en belastingen zo af te stemmen dat de netto broeikasgasemissies tegen 2030 ten opzichte van het niveau van 1990 met minstens 55% kunnen worden verlaagd.
Het bezwaar tegen de aan belanghebbende opgelegde aanslag erfbelasting en beschikking belastingrente is niet-ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding. De rechtbank heeft de termijnoverschrijding verschoonbaar geacht en het bezwaar ontvankelijk verklaard.
Belanghebbende is op 7 oktober 2020 uitgenodigd voor de hofzitting op 29 oktober 2020. Belanghebbende heeft op 13 oktober 2020 verzocht om uitstel van de zitting vanwege zijn gezondheid (in verband met COVID-19).
niet onwaarschijnlijke mogelijkheid, normale zorgvuldigheid, onderzoeksplicht
grove schuld, immateriële schade, materieel belang, onzorgvuldigheid, opzet, privégebruik auto, redelijke termijn, stacaravan, tuchtprocedure, vergrijpboete, VIP-post
informatiebeschikking, ingebrekestelling, inzage, onrechtmatig verkregen bewijs, oorrecht, zorgvuldigheidsbeginsel
integrale proceskostenvergoeding, tegen beter weten in procederen, vergaande onzorgvuldigheid
Minister van Financiën Hoekstra beantwoordt, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, schriftelijke Kamervragen over het UBO-register (vragen ingezonden op 31 mei 2021, nr.
Op 28 juni 2021 heeft het Ministerie van Financiën samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat alsmede het Ministerie van Justitie en Veiligheid een publieke consultatie geopend voor het Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische...
Dit verslag betreft een ingediende klacht over de hoogte van in rekening gebrachte belastingrente. Nadat op 16 juli 2019 een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst was gesloten over de waarde van de onderneming van de overleden zoon van verzoekers, hebben zij begin augustus 2019 de aangift...
aanmaning, beleidsregels gemeente, invordering, invorderingskosten
De Uitv.reg. IW 1990 is bij besluit van 5 juli 2021 gewijzigd met terugwerkende kracht tot 2 juni 2021. Deze wijziging zorgt ervoor dat de ontvanger bij voor bezwaar vatbare beschikking kwijtschelding kan verlenen aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire.
afwaardering, bedrijfsmiddel, goedkoopmansgebruik, lagere bedrijfswaarde, waardeverminderingen
investeringen, kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, kosten bezwaarfase
absoluut en relatief bezien, deelname aan criminele organisatie, goede procesgang, Nibud, redelijke schatting
avas, bijzondere omstandigheden, ondernemingsvermogen, verletkosten, werkruimte
redelijke termijn, schatting, vereiste aangifte, verzuimboete
criminele activiteiten, redelijke schatting, strafrechtelijk onderzoek
prostitutiepanden, redelijke schatting, ROW, verhuur, verzwegen inkomsten
actuariële pensioenberekening, revisierente, ter behoud van recht, uitdeling
bovenmatige kostenvergoeding, deugdelijke motivering, vaste kostenvergoeding, vertrouwensbeginsel, werkkostenregeling
omkering bewijslast, uitgavenpatroon, vereiste aangifte, verzwegen inkomsten
omkering bewijslast, redelijke schatting, strafrechtelijk onderzoek, vereiste aangifte, verzwegen inkomsten
criminele inkomsten, omkering bewijslast, vereiste aangifte, vergrijpboete, witwassen
In 2014 voldane premies WAZ in dat jaar aftrekbaar als uitgaven voor inkomensvoorzieningen (art. 81.1 Wet RO)In 2014 voldane premies WAZ in dat jaar aftrekbaar als uitgaven voor inkomensvoorzieningen (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak16-07-2021Datum publicatie29-07-2021PublicatieNTF...
A-1 Verklaring, E-106 verklaring, premieplicht, Rijnvarende, verzekeringsplicht
Recht op forfaitaire aftrek van € 750 aan extra kleding en beddengoed niet aannemelijk gemaakt (art. 81.1 Wet RO)Recht op forfaitaire aftrek van € 750 aan extra kleding en beddengoed niet aannemelijk gemaakt (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak16-07-2021Datum publicatie29-07-2021Publi...
Geen inkomensafhankelijke combinatiekorting voor in Nederland wonende vader met gezin in Frankrijk (art. 81.1 Wet RO)Geen inkomensafhankelijke combinatiekorting voor in Nederland wonende vader met gezin in Frankrijk (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak16-07-2021Datum publicatie29-07-2...
eigenwoningrente, FSV, jonggehandicaptenkorting, onderhoudsverplichtingen, scholingsuitgaven, specifieke zorgkosten
inzageplicht, motiveringsbeginsel, onafhankelijk bestuur, schenking, stichting particulier fonds
Belanghebbende is ondernemer voor de IB/PVV en OB omdat de onderneming rechtstreeks voor zijn rekening en risico werd gedreven (art. 81.1 Wet RO)Belanghebbende is ondernemer voor de IB/PVV en OB omdat de onderneming rechtstreeks voor zijn rekening en risico werd gedreven (art. 81.1 Wet RO)InstantieH...
omkering bewijslast, redelijke schatting, strafrechtelijk onderzoek, vereiste aangifte, verzwegen inkomsten
bankpersoneel, gecombineerde nomenclatuur, GN-code, bti, indelingsregels
administratieve controle na invoer, antidumpingrechten, chemische behandeling, direct vertegenwoordiger, goederencode, in het vrije verkeer brengen, ontvliezen, pellen, utb
administratieve controle na invoer, chemische behandeling, direct vertegenwoordiger, GN-indeling, ontvliezen, Taric-code, voorlopig verduurzamen, pellen
in het vrije verkeer brengen, uitnodiging tot betaling, gecombineerde nomenclatuur
bewijslast, ex-rental, geen prejudiciële vragen, reguliere voortgang van het proces, rente nadeel, renteschade, verwarring zaaien
gelijkheidsbeginsel, rechtsongelijkheid
bewijslast, raming van baten en lasten, redelijke twijfel, stelplicht
ambtsedige verklaring, bevoegdheid parkeercontroleur, parkeerbelasting
WOZ-waarde samengesteld object niet te hoog vastgesteld (art. 81.1 Wet RO)WOZ-waarde samengesteld object niet te hoog vastgesteld (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak16-07-2021Datum publicatie29-07-2021PublicatieNTFR 2021/2492, aflevering 29-30, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_1181Zaaknummer2...
bedrijfspand, huurwaarde, kapitalisatiefactor
gelijkheidsbeginsel, meerderheidsregel, referentieobjecten, taxatierapport
inlichtingenplicht, modelmatige waardering, verzoek om inlichtingen, waarderingskamer
vergelijkingsobjecten, watersysteemheffing, waardematrix
Hoger beroep niet-ontvankelijk verklaard wegens ontbreken gronden; verzet ongegrond (art. 80a Wet RO, n-o)Hoger beroep niet-ontvankelijk verklaard wegens ontbreken gronden; verzet ongegrond (art. 80a Wet RO, n-o)InstantieHoge RaadDatum uitspraak16-07-2021Datum publicatie29-07-2021PublicatieNTFR 2021...
Bezwaar tegen voldoening bpm ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard; belanghebbende als eerste kentekenhouder heeft zelf bpm voldaanBezwaar tegen voldoening bpm ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard; belanghebbende als eerste kentekenhouder heeft zelf bpm voldaanInstantieGerechtshof Arnhem-Leeu...
bijzondere omstandigheden, coulance, onderwijsvrijstelling, onrechtmatige daad
gelijkheidsbeginsel, proceskostenvergoeding, rechtsbijstand, vervolgingskosten
onrechtmatigheid, proceskostenvergoeding, ondeugdelijke motivering
afzonderlijke objecten, betalingsonmacht, zelfde feitencomplex, samenhangende besluiten, splitsen van zaken
betalingsonmacht, bobog-verzoek, afzonderlijke WOZ-objecten, samenhangende besluiten, splitsing
bobog-verzoek, afzonderlijke WOZ-objecten, samenhangende besluiten, splitsen
afzonderlijke WOZ-objecten, bobog-verzoek, samenhangende besluiten, splitsing van zaken
splitsing, afzonderlijke WOZ-objecten, bobog-verzoek, samenhangende besluiten
Beroep aangewezen weg voor proceskostenvergoeding hoorgesprek ondanks dat buitenwettelijke weg daarvoor openstaatBeroep aangewezen weg voor proceskostenvergoeding hoorgesprek ondanks dat buitenwettelijke weg daarvoor openstaatInstantieRechtbank Noord-NederlandDatum uitspraak08-04-2021Datum publicati...
juiste wetstoepassing, algemene beginselen van behoorlijk bestuur
administratieplicht, controle, informatiebeschikking, bewaarplicht
fair play-beginsel, zorgvuldigheidsbeginsel, informatiebeschikking
financiële noodsituatie, knevelarij, voorlopige voorziening, onverwijlde spoed
burgerlijke rechter, voor bezwaar vatbare beschikking, absolute competentie
burgerlijke rechter, voor bezwaar vatbare beschikking, absolute competentie