Ga verder naar content
  1. NTFR

Aflevering 31-32, 12 augustus 2021

Binnen het bestuursrecht zijn aan het optreden door een bijstandverlener of gemachtigde geen wettelijke eisen gesteld. Art. 2:1, lid 1, Awb bepaalt dat eenieder zich ter behartiging van zijn belangen in het verkeer met bestuursorganen kan laten bijstaan of laten vertegenwoordigen.
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft bij besluit van 15 juli 2021, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2021, de ‘paritaire Commissie advisering ontheffing geheimhoudingsplicht artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelasting dan wel artikel 67 van de In...
Het Forum Fiscaal Dienstverleners van de Belastingdienst plaatst in zes delen informatie over de fiscale aspecten van crowdfunding. De eerste vier delen zijn gepubliceerd. In de delen wordt aandacht besteed aan de fiscale aspecten van crowdfunding voor particulieren en bedrijven.
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft haar standpunt bekendgemaakt m.b.t. het concept-implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trust en soortgelijke juridische constructies.
correctiebericht, doelgroepverklaring, gebrekkige aanvraag, materiële voorwaarde, omissie met verstrekkende gevolgen, procedurele voorwaarde, softwareprobleem
aansprakelijkheid, borgstellingsovereenkomst, onzakelijke borgstelling, winstafhankelijke vergoeding, zekerheden
Het handhavings- en toezichtbeleid van de Belastingdienst voor de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) blijft vooralsnog ongewijzigd. Dit meldt de Belastingdienst op het Forum Fiscaal Dienstverleners.
kwalificerende buitenlandse belastingplicht, tardief, vertrouwensbeginsel, zelfstandig vermogensrecht
drukken, gemeenschappelijke huishouding, huwelijkse voorwaarden, rato
kwijtscheldingswinstvrijstelling, rekening-courant, schijnlening, toetsingsmoment, uitdeling
Belanghebbende is een 100%-dochter van de in België gevestigde A nv, die voor 44,47% wordt gehouden door de eveneens Belgische B nv. De overige aandelen A zijn publiek. Onderdeel van het concern is een Belgisch coördinatiecentrum (C).
juridische fusie, ontsmetting, renteaftrek, winstdrainage
bedrijfslast, bruto spelresultaat, bruto-omzet, dubbele heffing, gerechtigde tot prijzen, kansspelautomaten, totaalwinstbeginsel, zakelijke heffing
afgezonderd particulier vermogen, transparant, verhuurderheffing, verzuimboete
De partner van belanghebbende (erflater) is in 2001 overleden. Zij hadden samen buitenlands vermogen. Belanghebbende heeft in de aangifte erfbelasting geen melding daarvan gemaakt. In juni 2014 heeft belanghebbende dit alsnog bij de inspecteur gemeld.
bedrijfsopvolgingsregeling, cumulatief preferente aandelen, ondernemingsvermogen
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft in een goedkeuringsbesluit voor twee situaties een goedkeuring geformuleerd.
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft een overgangsregeling Postcoderoosregeling gepubliceerd met een berekeningsmethode voor oninbare vorderingen.
boete, bouwterrein, gedeeltelijk gesloopt gebouw, onbebouwde grond
Onder de Belgische btw-regelgeving valt het toekennen van het recht op toegang tot een inrichting voor sport, alsmede de toekenning van het recht gebruik ervan te maken, onder het verlaagde btw-tarief.
Rádio Popular verkoopt huishoudelijke apparaten en andere computer- en telecomproducten. Zij biedt haar klanten ook de mogelijkheid om de garantie op aangekochte producten te verlengen.
Verzoeker heeft de Georgische nationaliteit en woont enkele jaren in Duitsland. Hij heeft in januari 2019 een voertuig gekocht in Georgië en is daarmee via Bulgarije naar Duitsland gereden zonder dit voertuig aan te brengen bij een douanekantoor van invoer in de Unie.
Belanghebbende is eigenaar van een motortankschip waarmee minerale oliën worden vervoerd. Naast de ladingtanks beschikt het schip ook over twee sloptanks. Deze dienen voor tijdelijke opslag van restlading of verontreinigd residu.
Belanghebbende is een autoleasebedrijf en least onder meer auto’s aan taxibedrijven. Zij is houder van een groot aantal auto’s. Belanghebbende heeft aanvankelijk verzuimd om de taxivrijstelling te verzoeken voor de auto’s die van haar geleased zijn door verschillende taxibedrijven.
Belanghebbende, een woningcorporatie, is door de gemeente Loppersum aangeslagen in de rioolheffing. In de betreffende verordening is een ‘kerkenvrijstelling’ opgenomen. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden (NTFR 2020/1444) leidt dit niet tot strijd met het gelijkheidsbeginsel als beginsel van behoorlijke (...
onmiddellijk laden en lossen, parkeerbelasting
belastingplicht, dubbele heffing, onredelijke heffing, rioolheffing
bijgebouwen, dijkwoning, gelijkheidsbeginsel, waarderingsuitzondering, waterverdedigingswerken
Belanghebbenden zijn vijf vennootschappen die deel uitmaken van een concern. Zij hebben in 2012 en 2013 bonusaandelen toegekend aan een selecte groep werknemers en willen dit loonbestanddeel aanwijzen als eindheffingsbestanddeel onder de werkkostenregeling.
complexiteit, Europeesrechtelijke materie, immateriëleschadevergoeding, ingewikkelde materie, Rijnvarendenproblematiek, verknochtheid, verwijzingszaak, volledige proceskosten
belastingdienstregio’s, één ander concreet geval, feitelijk en rechtens, gelijke gevallen, meerderheidsregel, ongelijke behandeling, organisatieonderdeel
informatieverplichting, omkering bewijslast, zorgvuldigheidsbeginsel
afwezigheid van alle schuld, avas, Mijnbelastingdienst.nl, pleitbaar standpunt, Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst, uiterlijke indieningstermijn
informatiebeschikking, informatieverplichting, inlichtingen verstrekken
grove schuld, nodige zorg, onzorgvuldigheid, vergrijpboete
integrale kostenvergoeding, procederen tegen beter weten in, verregaande mate van onzorgvuldigheid
Op verzoek van de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hebben de staatsraden A-G Wattel en A-G Widdershoven een conclusie genomen. Deze conclusie gaat in op de vraag hoe indringend de bestuursrechter bestuurlijke maatregelen moet toetsen en wat daarbij de betekenis is...
Bij brief van 5 juli 2021 (nr. 2021-0000109782) biedt de minister van Financiën (Hoekstra) de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag alsmede een nota van wijziging aan van het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische c...
De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (de commissie) is van mening dat bij een saneringsverzoek, de Belastingdienst voorafgaand aan de besluitvorming de gelegenheid moet bieden om een uitleg te geven.
heffingsrecht, pensioenartikel, progressienadeel, uitleg van verdrag
Op 1 juni 2021 publiceerde het Ministerie van Financiën twaalf gesynthetiseerde teksten van Nederlandse belastingverdragen waarop het Multilateraal Instrument (MLI) doorwerkt. In de gepubliceerde teksten worden de concrete gevolgen van het MLI weergegeven door de geldende MLI-bepalingen op een leesb...
De staatssecretaris beantwoordt de vragen van het Kamerlid Snels (GroenLinks) van 12 mei 2021 over belastingontwijking door Pfizer. Daarbij zendt hij ook de opgevraagde ambtelijke notitie van 26 februari 2016 over staatssteunaspecten van cv/bv-structuren aan de Kamer.
objectieve voordeelsverwachting, redelijkerwijs te verwachten voordeel
arbeidsbeloning, omzetcorrecties, rentekosten, winstmarge
Bij ontbreken aanwijzing als eindheffingsbestanddeel kan de 30%-regeling niet alsnog worden toegepast in de inkomstenbelastingBij ontbreken aanwijzing als eindheffingsbestanddeel kan de 30%-regeling niet alsnog worden toegepast in de inkomstenbelastingInstantieGerechtshof Den HaagDatum uitspraak30-0...
inkomsten uit criminele activiteiten, navorderingsaanslag, opzet, vereiste aangifte
doelmatigheidsbeginsel, doeltreffendheidsbeginsel, E106-verklaring, IM SV, loyale samenwerking, premieheffing volksverzekeringen
eigenwoningschuld, hypotheekrenteaftrek, onderhoudsverplichting
evenredigheidsbeginsel, fair play beginsel, gelijkheidsbeginsel, kapitaalverzekering eigen woning, tijdsklemeis, verbod van willekeur, vertrouwensbeginsel
Verkapte winstuitdeling bij transactie met commerciële ruimten I (art. 81.1 Wet RO)Verkapte winstuitdeling bij transactie met commerciële ruimten I (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak06-08-2021Datum publicatie12-08-2021PublicatieNTFR 2021/2612, aflevering 31-32, 2021ECLIECLI_NL_HR_20...
Verkapte winstuitdeling bij transactie met commerciële ruimten II (art. 81.1 Wet RO)Verkapte winstuitdeling bij transactie met commerciële ruimten II (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak06-08-2021Datum publicatie12-08-2021PublicatieNTFR 2021/2613, aflevering 31-32, 2021ECLIECLI_NL_HR_...
armoedegrens, bijzondere omstandigheden, discriminatieverbod, fair balance, individuele en buitensporige last, massaal bezwaar
bevoordeling, verplichte bijdrage, vrijgevigheid
bevoordeling, verplichte bijdrage, vrijgevigheid
huishouden voeren, inkomensafhankelijke combinatiekorting, zorg gelijkelijk verdeeld
Verkapte winstuitdeling bij transactie met commerciële ruimten (art. 81.1 Wet RO)Verkapte winstuitdeling bij transactie met commerciële ruimten (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak06-08-2021Datum publicatie12-08-2021PublicatieNTFR 2021/2622, aflevering 31-32, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_1...
griffierecht, hoorplicht, op de zaak betrekking hebbende stukken, schadevergoeding
bedrijfsopvolging, BOF, materiële onderneming
bedrijfsopvolging, BOF, materiële onderneming
bedrijfsopvolging, BOF, materiële onderneming
intracommunautaire verwerving, ondernemer, vertrouwensbeginsel, voorbelasting
intracommunautaire verwerving, ondernemer, vertrouwensbeginsel, voorbelasting
Na tweede verwijzing: inspecteur maakt aannemelijk dat de knoflookbollen de oorsprong China hebben (art. 81.1 Wet RO)Na tweede verwijzing: inspecteur maakt aannemelijk dat de knoflookbollen de oorsprong China hebben (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak06-08-2021Datum publicatie12-08-2...
gevolgtrekkingen, op de zaak betrekking hebbende stukken
gevolgtrekkingen, op de zaak betrekking hebbende stukken
btw-auto, marge-auto, tweedehands auto
bebording, kenbaarheid, onderhoud straat, parkeerbelasting
Heffingsambtenaar heeft met geïndexeerd eigen transactiecijfer aannemelijk gemaakt dat WOZ-waarde niet te hoog is vastgesteld (art. 80a Wet RO, n-o)Heffingsambtenaar heeft met geïndexeerd eigen transactiecijfer aannemelijk gemaakt dat WOZ-waarde niet te hoog is vastgesteld (art. 80a Wet RO, n-o)Inst...
huurwaarde, kapitalisatiefactor, leegstandsrisico
Compromis WOZ-waardeCompromis WOZ-waardeInstantieGerechtshof Den HaagDatum uitspraak01-07-2021Datum publicatie12-08-2021PublicatieNTFR 2021/2661, aflevering 31-32, 2021ECLIECLI_NL_GHDHA_2021_1364ZaaknummerBK-21/00080Belastingjaar01-01-2019 t/m 31-12-2019Overige publicatiesViditax (FutD), 5-8-2021Reg...
gedateerd, ligging, onderhoud, vergelijkingsobjecten
Prematuur beroep terecht niet-ontvankelijk verklaard (art. 81.1 Wet RO)Prematuur beroep terecht niet-ontvankelijk verklaard (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak06-08-2021Datum publicatie12-08-2021PublicatieNTFR 2021/2665, aflevering 31-32, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_1211Zaaknummer21/0027...
Veertien maanden te laat ontvangen bezwaarschrift terecht niet-ontvankelijk verklaard (art. 80a Wet RO, n-o)Veertien maanden te laat ontvangen bezwaarschrift terecht niet-ontvankelijk verklaard (art. 80a Wet RO, n-o)InstantieHoge RaadDatum uitspraak06-08-2021Datum publicatie12-08-2021PublicatieNTFR ...
Hof stelt tweede wrakingsverzoek direct buiten behandeling wegens misbruik (n-o)Hof stelt tweede wrakingsverzoek direct buiten behandeling wegens misbruik (n-o)InstantieHoge RaadDatum uitspraak06-08-2021Datum publicatie12-08-2021PublicatieNTFR 2021/2667, aflevering 31-32, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_119...
CBR, omkering en verzwaring van de bewijslast, redelijke schatting
niet-ontvankelijk, rechtsmiddelverwijzing, termijnoverschrijding, wettelijke rente
administratieplicht, bewaarplicht, boekenonderzoek, omkering bewijslast, theoretische omzetberekening, vergrijpboete
afwijzing ambtshalve vermindering, bezwaartermijn, gesloten stelsel van rechtsmiddelen, onbevoegd
griffierecht, hoorplicht, informatieplicht, op de zaak betrekking hebbende stukken
Rechtbank verwijst zaak naar andere rechtbank omdat gemachtigde bij de rechtbank werkzaam is IRechtbank verwijst zaak naar andere rechtbank omdat gemachtigde bij de rechtbank werkzaam is IInstantieRechtbank Zeeland-West-BrabantDatum uitspraak23-07-2021Datum publicatie12-08-2021PublicatieNTFR 2021/26...
bestuurdersaansprakelijkheid, op de zaak betrekking hebbende stukken, tegenbewijs, wettelijk vermoeden