Ga verder naar content
  1. NTFR

Aflevering 33-34, 26 augustus 2021

Ik ben niet de enige die weinig heil ziet in het gebruik van verschillende btw-tarieven om consumentengedrag te beïnvloeden. Recent schaarde de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zich in dit rijtje.
Het Mondriaan Fonds verstrekt subsidie aan instellingen die tot primair doel hebben hedendaagse beeldende kunst te presenteren en die als gevolg van COVID-19-maatregelen worden geconfronteerd met inkomstenderving als een gedeeltelijke tegemoetkoming in deze gederfde inkomsten.
Payrollbedrijven hebben over de omzetdaling in 2020 door de aangescherpte maatregelen in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ook aanspraak kunnen maken op de NOW. Dit antwoordt minister Koolmees van SWZ op Kamervragen over het bericht ‘Weinig grootontvangers volgen voorbeeld Booking.
De regeling voor de TVL over het derde kwartaal van 2021 is gepubliceerd. De openstelling voor het derde kwartaal van 2021 loopt van 31 augustus 2021 tot en met 26 oktober 2021.
Staatssecretaris Keijzer van EZK en minister Van Engelshoven van OCW antwoorden op twee sets Kamervragen dat zij de Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 (TRSEC) niet verder willen uitbreiden.
Belanghebbende heeft in 2014 een vliegtuig in Amerikaanse dollars gekocht dat in 2015 is geleverd. In 2014 heeft zij 20% van de prijs betaald, de rest bij levering. Op het moment van bestelling heeft zij het vliegtuig geactiveerd en de resterende betalingsverplichting gepassiveerd, beide tegen de va...
discriminatie, draagmoederschap, gelijkheidsbeginsel, rechtsherstel, specifieke zorgkosten, verdragsrechtelijk discriminatieverbod
Belanghebbende en haar (klein)dochter zijn in Nederland gevestigde bv’s en zijn onderdeel van een private-equity-overnamestructuur. Zij hebben de aankoop van de Nederlandse target gefinancierd met onder meer een lening van € 57 miljoen van haar 100% moeder te Luxemburg, die de middelen heeft verkreg...
hardheidsclausule, kwijtschelding, nalatenschap, onenigheid, verdeling
bedrijfsopvolging, bezitseis, doeleis, doorkijkarresten, familiesfeer, onroerendezaakrechtspersoon, selfstorage
De rechtsvoorganger van verzoekster, Carpathia, heeft als opdrachtgever voor de uitvoerende werkzaamheden van een project op de wereldtentoonstelling in Milaan gebruikgemaakt van de diensten van BHA.
Belanghebbende is in Nederland gevestigd. In geschil is of zij hier te lande btw verschuldigd is over vergoedingen voor door haar verrichte bemiddelingsdiensten bij het tot stand brengen van een arbeidsovereenkomst tussen een volleybalspeelster en een buitenlandse volleybalclub, waarbij belanghebben...
In de Wet implementatie richtlijnen elektronische handel zijn verschillende bepalingen gewijzigd in de Wet OB 1968. Enkele van die wijzigingen noodzaken tot een aanpassing van de Uitv.
Dit besluit van de staatssecretaris van Financiën is een actualisering van het besluit van 24 april 2013, nr. BLKB2013/605M (NTFR 2013/1237). Met ingang van 1 januari 2021 is art. 23a, lid 3, Uitv.
Aan belanghebbende is een navorderingsaanslag opgelegd tot een te betalen bedrag van € 427 naar aanleiding van een inkomenscorrectie van € 2.623. Nadien is deze aanslag verminderd tot € 223, wat overeenkomt met een inkomenscorrectie van € 1.
De Skarb Panstwa, een onderdeel van de Poolse belastingdienst, daagt een in Nederland wonende Pool (hierna: verweerder) voor de Nederlandse civiele rechter ter zake van de erkenning (en tenuitvoerlegging) van een Pools strafvonnis uit 2003.
feitelijk leidinggeven, onjuiste belastingaangifte, strafrecht, verstek
Op 1 juli 2021 is de Wet amicus curiae en kruisbenoemingen in werking getreden (Stb. 2021, 281). De wet regelt allereerst de wettelijke verankering van de figuur van de amicus curiae in procedures bij de hoogste bestuursrechters, ook in belastingzaken en deels in sociale zekerheidszaken.
doelstreffendheidsbeginsel, fair play, fiscale neutralitieit, Irimie, redelijke wetstoepassing, verdedigingsbeginsel
arm's length-principe, besluit tot een formele onderzoeksprocedure, gelijke behandeling, selectief voordeel, staatssteun, tax rulings
Administratiekantoor en honden-training en -webshop zijn geen bronnen van inkomenAdministratiekantoor en honden-training en -webshop zijn geen bronnen van inkomenInstantieRechtbank Noord-NederlandDatum uitspraak04-08-2021Datum publicatie26-08-2021PublicatieNTFR 2021/2744, aflevering 33-34, 2021ECLIE...
hoorplicht, navorderingstermijn, op de zaak betrekking hebbende stukken, opzet, terbeschikkingstelling, totaalwinst, vergrijpboete
omkering bewijslast, redelijke schatting, vereiste aangifte
dochter, huurtoeslag, rentelasten
aanslagtermijn, hoorplicht, waarde economisch verkeer
compromisvoorstel, hoorgesprek, specifieke zorgkosten, vertrouwensbeginsel
bewijslast, margeregeling, omkering en verzwaring, pleitbaar standpunt, redelijke schatting, sfeerovergang, verkeiste aangifte
aangiften voor het brengen in het vrije verkeer, uitnodiging tot betaling
ex-rental, immateriële schadevergoeding, interne compensatie, leeftijdskorting, NEDC-waarde, proceskostenvergoeding, rentevergoeding, verboden discriminatie, WLTP-effect
normale gebruiksschade, proceskostenvergoeding, vertrouwensbeginsel
auto uit andere lidstaat, gebruiksschade, handelsinkoopwaarde, waardevermindering
auto uit andere lidstaat, gebruiksschade, handelsinkoopwaarde, koerslijst, taxatierapport, uurtarief herstelwerkzaamheden, waardevermindering
keuze vergelijkingsobjecten, onderhoud, vloks, voorzieningenniveau
grondstaffels, hoorzitting, kapitalisatiefactor, onderlinge verschillen, taxatieverslag
aankoopcijfer, inzage, toezending stukken, vergelijkingsobjecten
bewijslast, immateriële schadevergoeding, proceskostenvergoeding
hoekwoning, taxatierapport, vergelijkingsmethode, vergelijkingsobjecten, waardematrix
eigen aankoopprijs, taxatierapport, vergelijkingsmethode, vergelijkingsobjecten
staat van onderhoud, taxatierapport, vergelijkingsobjecten, waardematrix, waardeverminderende omstandigheden
hoorrecht, inzagerecht, redelijke schatting, vereiste aangifte, wederrechtelijk verkregen voordeel
bijzondere omstandigheden, corona, immateriële schadevergoeding, termijnoverschrijding, vergelijkingsobjecten, waarde
immateriële schade, parkeerbelasting, redelijke termijn, schadevergoeding
bewijslast, bezwaarfase, CO2-meetmethode, ex-rental, immateriële schadevergoeding, interne compensatie, verboden discriminatie
Beroep is niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijdingBeroep is niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijdingInstantieRechtbank Noord-NederlandDatum uitspraak04-08-2021Datum publicatie26-08-2021PublicatieNTFR 2021/2827, aflevering 33-34, 2021ECLIECLI_NL_RBNNE_2021_3361ZaaknummerAWB - 20 _ 3078Bel...
dwangsom, ingevolge een belastingwet genomen besluit, voor bezwaar vatbare beschikking
hoorplicht, informatiebeschikking, omkering bewijslast, op de zaak betrekking hebbende stukken
niet tijdig beslissen, premature ingebrekestelling, schadevergoeding
ambtshalve vermindering, bezwaartermijn, verschoonbare termijnoverschrijding
bezwaartermijn, ontvankelijkheid, procesbelang
beroep niet-tijdig beslissen, dwangsom, ingebrekestelling, prematuur beroep, verrekening
absolute competentie, burgerlijke rechter, financieel belang, voor bezwaar vatbare beschikking
carry forward, Duitsland, looninkomsten, stallingsregeling, vertrouwensbeginsel