Ga verder naar content
  1. NTFR

Aflevering 36, 9 september 2021

Op 2 oktober 2020 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in de zaak van een gemachtigde die namens de erfgenamen van A beroep in cassatie had ingesteld.1 In die zaak verzocht de griffier van de Hoge Raad de gemachtigde een verklaring van erfrecht te overleggen of – in het geval een executeur-testamentair...
Het kabinet stopt per 1 oktober met de generieke coronasteunmaatregelen. De regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen worden vanaf die datum niet verlengd.
Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling coronabanen in de zorg is verhoogd voor periode 2, de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021. In de periode waarin subsidieaanvragen ten behoeve van activiteiten in periode 2 konden worden ingediend, is € 56.
Minister Schouten van LNV heeft in de Regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 (OVK) de termijn voor een subsidieverzoek met een maand verlengd tot en met 30 september 2021.
De staatssecretaris van Financiën reageert richting de Tweede Kamer op een burgerbrief van een inwoner van Duitsland met een Nederlandse werkgever, die door de coronacrisis volledig vanuit zijn woonplaats werkt.
De staatssecretaris van Financiën antwoordt op vragen van de leden Idsinga en Erkens (VVD) dat Nederland inzet op een verlenging tot het einde van het jaar van de afspraken met België en Duitsland over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen onder de belastingverdragen tijdens corona.
formele rechtskracht, premiecomponent Ziektewet, toekenningsbeschikking, toekenningsbeslissing, vertrouwensbeginsel, werkhervattingskas
De invoering van een gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) treedt daadwerkelijk in werking per 1 januari 2022. Dit is opgenomen in een Koninklijk Besluit voor inwerkingtreding van de wijzigingen in het Besluit Wfsv in verband met de invoering van een gedifferentieerde p...
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft in een brief aan de Tweede Kamer enkele voorgenomen wetswijzigingen toegelicht die betrekking hebben op de toepassing van de eigenwoningregeling bij partners.
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft de feitelijke vragen beantwoord die op 15 maart 2018 zijn gesteld over het beleidsbesluit over de toepassing van de eigenwoningregeling bij partners (besluit van 30 januari 2018, nr.
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft vragen beantwoord die zijn gesteld tijdens een schriftelijk overleg van 26 mei 2017 over de brief van 14 april 2017 over de fiscale aspecten in verband met de beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen die per 1 janua...
andere giften, cumulatieve voorwaarden, schriftelijke verklaring
aflossingsschema, onzakelijk debiteurenrisico, onzakelijke lening, schriftelijke vastlegging
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft Kamervragen van Jasper van Dijk en Alkaya (beiden SP) beantwoord over de positie van Nederland als financiële draaischijf in de wapenindustrie.
De Oostenrijkse verwijzende rechter wil weten of art. 203 Btw-richtlijn (art. 37 Wet OB 1968) ook verschuldigdheid van btw oplevert als de desbetreffende factuur is uitgereikt aan een partij die geen btw kan aftrekken, waarmee feitelijk geen gevaar voor verlies van belastinginkomsten bestaat.
hoofdprestatie, ondeelbare economische prestatie, verlaagd tarief
Dit besluit van de staatssecretaris van Financiën wijzigt het besluit van 10 juni 2021, nr. 2021-12740 (NTFR 2021/2072). Er worden verschillende wijzigingen aangebracht, met name om de doelgroep waarvoor de goedkeuring niet kan gelden te verduidelijken.
Op haar website schrijft de Belastingdienst in een nieuwsbericht dat de levering door de maker van een unieke mozaïekplaat van stukjes keramische tegel belast is met 9% btw.
betaalverzuim, bijzonder berekeningsvoorschrift, fictie, passend en geboden, schorsing, strafmaat, straftoemeting
binnenruimte, fiscaal blok, redelijke termijn, vertrouwensbeginsel, verzuimboete
aangifteplicht, afwezigheid van alle schuld, DigiD, papieren aangiftebiljet, verzuimboete
goede verdragstrouw, indirecte heffing, objectvrijstelling, vrijgesteld loon
belastingrente, conserverende aanslag, meerdere aangiftes, revisierente, vertrouwensbeginsel
boekenonderzoek, grove schuld, omkering bewijslast, redelijke schatting, voorwaardelijk opzet
aangiftegedrag, verhuur, herziening
bewijslast, DGB 2015/7010M, dubbele heffing, inflatiecorrectie, werkgeverspremies, werknemerspremies
bestuurder, bewijslast, dienstbetrekking, fiscale herkwalificatie, managementovereenkomst, privaatrechtelijke dienstbetrekking
afwaarderingsverlies, belastbare rentebaten, Belize-vennootschappen, bewijslast, nominale waarde, schuldvordering
afzonderlijke schenkingen, notariële akte, opschortende voorwaarde, samenhang
belegger, discriminatieverbod, normaal vermogensbeheer, vastgoed
ondergeschiktheid, prestatie, zelfstandig, economische activiteit, medebestuurder
Geïmporteerde auto's met kilometerstanden tussen 3 en 9 zijn voor BPM nieuwGeïmporteerde auto's met kilometerstanden tussen 3 en 9 zijn voor BPM nieuwInstantieGerechtshof Arnhem-LeeuwardenDatum uitspraak17-08-2021Datum publicatie09-09-2021PublicatieNTFR 2021/2953, aflevering 36, 2021ECLIECLI_NL_GHAR...
algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, vertrouwensbeginsel, verzuimboete
bewijs, contante betaling, formeel gebruik, onterechte niet-ontvankelijkverklaring, terugverwijzing
Waarde woning niet te hoog doordat geen onjuiste grondstaffel is gebruiktWaarde woning niet te hoog doordat geen onjuiste grondstaffel is gebruiktInstantieGerechtshof Arnhem-LeeuwardenDatum uitspraak10-08-2021Datum publicatie09-09-2021PublicatieNTFR 2021/2961, aflevering 36, 2021ECLIECLI_NL_GHARL_20...
gelijkheidsbeginsel, proceskosten, verbod van willekeur, vertrouwensbeginsel
gelijkheidsbeginsel, Hollands Kroon, meerderheidsregel, referentiepanden, specifiek kenmerk
passend en geboden, persoonlijke omstandigheden, zorg betrachten
beschikking gewijzigde heffingsgrondslagen, redelijkheid, schikkingsvoorstel, specifieke zorgkosten, proceskostenvergoeding