Ga verder naar content
  1. NTFR

Aflevering 37, 16 september 2021

Op 28 juli 2021 deed Rechtbank Gelderland1 uitspraak inzake de aftrekbaarheid van de uitgaven (€ 38.077) van ivf-behandeling (met behulp van een draagmoeder) à raison de $167.000 voor een homostel.
Accountants en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben een oplossing gevonden voor enkele complexe problemen waar accountants tegen aanlopen bij de controle van de NOW-regeling, schrijft minister Koolmees van SZW in een brief aan de Tweede Kamer.
fictieve dienstbetrekking, gezag, overeenkomst van opdracht, uitzendkracht, zelfstandigheid
partnerpensioen, rechtstreeks verband, vaststellingsovereenkomst
aanmerkelijk belang, bevoordeling, dubbele bewustheid, rekening-courant, rente, verarmen, verrijking, winstuitdeling
De staatssecretaris van Financiën heeft Tweede Kamervragen beantwoord over de uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland over box 3. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een krantenartikel met als kop ‘Rechtbank: Vermogensbelasting is discriminerend voor spaarders’.
Besluit FE, fraus legis, goodwill, juridische fusie, verrekenen, voorvoegingsverliezen, zelfstandige winstsplitsing
Belanghebbende heeft van zijn vader aandelen in een bv geschonken gekregen. In de dochtermaatschappij wordt een tankstation geëxploiteerd. In de aangifte schenkbelasting is een beroep op toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) gedaan.
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst beantwoordt vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over het invoeren van de prijsopdrijvende startersvrijstelling.
Belanghebbende, een gemeente, heeft een gebouw doen oprichten voor de huisvesting van een brede school. De totale stichtingskosten van het gebouw bedroegen € 5.274.440 inclusief omzetbelasting.
fysieke barrière, openbaar rijverkeer, openbare weg, verzuimboete
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft de Tweede Kamer het ex-ante onderzoek gestuurd naar de effecten op Nederland van een koolstofheffing aan de EU-buitengrens (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM).
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 9 september 2021 het besluit van 7 september gepubliceerd waarin de bedragen voor heffingsvermindering voor verduurzaming (art 1.
De maximum-naheffingsaanslag parkeerbelasting wordt voor het kalenderjaar 2022 verhoogd tot € 66,50. Deze verhoging van art. 3, lid 1, Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen volgt uit de jaarlijkse aanpassing aan de hand van de consumentenprijsindex.
Verzoeker heeft de wraking verzocht van drie raadsheren van de Hoge Raad die in zijn zaak zouden beslissen. Zijn wrakingsverzoek bevat echter geen feiten of omstandigheden die een of meer van de gewraakte raadsheren kunnen betreffen of die meebrengen dat de rechterlijke onpartijdigheid schade zou ku...
gedragsverbetering, passend en geboden, strafverminderende omstandigheden, verminderde mate van schuld
beroepsmatig verleende rechtsbijstand, familierelatie, wegingsfactor
Bij besluit van 20 augustus 2021 (nr. 2021-165572) heeft de staatssecretaris van Financiën enkele onderdelen van de bij besluit van 23 juni 2020 (nr. 2020-115390) vastgestelde Leidraad FATCA/CRS gewijzigd.
aanmaning, aanmaningskosten, belastingplichtige, betekeniskosten, dwangbevel
Naheffingsaanslag wegens onterechte toepassing nultarief verminderd omdat deels wel sprake is van intracommunautaire leveringen (art. 81.1 Wet RO)Naheffingsaanslag wegens onterechte toepassing nultarief verminderd omdat deels wel sprake is van intracommunautaire leveringen (art. 81.1 Wet RO)Instanti...
accijns van minerale oliën, accijnsschorsingsregeling, Mededeling 61, motorbenzine, motorolie, slobtanks, voorhanden hebben
accijnsschorsingsregeling, facturen, financiële afhandeling, onveraccijnsde minerale oliën (diesel), transport, uitslag tot verbruik, vervoer en opslag
namaaksigaretten, onveraccijnsde sigaretten, tabaksproducten, verboden sigaretten
Eigen terrein, Fiscale parkeerplek, Parkeerbelasting, Parkeergeld
Parkeerbelasting, Politie, Redelijke termijn, Redelijke tijd, Uitvoeringshandelingen
kenbaarheidseisen, kenbaarheidsvereiste, meetbeschikking, milieu, NEN-norm
dagvergunning, herhalingsborden, parkeerapp, parkeerbeleid, parkeerzone, ter plaatse, vergunninghouders, Yellowbrick
aankoopcijfer, identiek, meerderheidsregel
bestemmingsplan, hoogte schutting, omgeving, open karakter, sociale cohesie, vergunning, vrij uitzicht, waardedrukkende factor, woning
bloot eigendom, erfkapitalisatiemethode, erfpacht, gelijkheidsbeginsel, onbezwaarde staat, opstalrecht, recreatiewoning
gebruiksoppervlak, kubiekemeterprijs, vergelijkingobjecten, vergelijkingsmethode
omkering en verzwaring bewijslast, redelijke schatting, verzuimboete
becon-nummer, procesorde, uitstel, vermoeden, winstaandeel
kosten, ontnemingsvordering, redelijke schatting, vereiste aangifte
bezwaar-en beroepsfase, matrix, taxatieverslag, termijnoverschrijding, twee jaar, vergoeding van immateriële schade, woz
Baksteenarrest, herstelwerkzaamheden, kostenegalisatiereserve, kwade trouw, omkering bewijslast, schade, vereiste aangifte
interne compensatie, omkering bewijslast, redelijke schatting, strafrechtelijke veroordeling, vereiste aangifte, witwassen
bezwaartermijn, verschoonbare termijnoverschrijding
heropening, intrekking, proceskostenvergoeding, tardief