Ga verder naar content
  1. NTFR

Aflevering 4, 28 januari 2021

Fiscale grensverkenning: het in de praktijk uitproberen of een bepaald standpunt nog binnen de wet of de jurisprudentie valt, waardoor de grenzen daarvan mogelijk kunnen worden opgerekt.
Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie uit met een totaalbedrag van € 7,6 miljard. De verruimingen gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.
Het bestuur van het Fonds Podiumkunsten heeft de Regeling ter compensatie van de schade bij aanbieders van vrije podiumkunstproducties door de COVID-19-maatregelen vastgesteld.
De Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen is in werking getreden. Het voorstel wijzigt een aantal wetten en bevat maatregelen waarover in het pensioenakkoord afspraken zijn gemaakt om meer maatwerk mogelijk te maken in het arbeidsvoorwaardelijke pensioen.
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft vragen beantwoord van de vaste commissie voor Financiën over de instelling en de taakopdracht van de Commissie-Draagkracht.
De staatssecretarissen van Financiën hebben het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. De aanleiding voor het wetsontwerp is dat de fiscale wetgeving constant aan veranderingen onderhevig is.
medegerechtigde, medeondernemer, ondernemersrisico, privésfeer, verzwegen inkomsten, vordering
Op 31 december 2020 is de Uitvoeringsregeling bronbelasting 2021 gepubliceerd. De regeling geeft uitvoering aan art. 2.1, lid 5, Wet bronbelasting 2021 (Wet BB) en is in werking getreden op 1 januari 2021.
antispeculatiebeding, art. 4-lichaam, nettovermogenswaarde, onroerendezaakrechtspersoon
Belanghebbende exploiteert een, zoals zij het zelf noemt, gaysauna. Bij de entreeprijs zijn een handdoek en een consumptie inbegrepen. In de sauna bevinden zich onder andere een darkroom en een gloryhole-carrousel.

386. NTFR 2021/386 - Kamerbrief btw e-commerce

Geschreven door prof. dr. R.A. Wolf
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief over de implementatie van de btw-richtlijnen elektronische handel (EU-btw e-commerce). Nederland kan volgens de staatssecretaris toch per 1 juli 2021 het wetsvoorstel uitvoeren.
De gemeente Veenendaal heeft in oktober 2015 de Verordening precariobelasting 2016 (de Vo 2016) vastgesteld. Daarvan is op 23 december 2015 melding gemaakt in een lokaal weekblad. De Vo 2016 is op 9 november 2017 (elektronisch) bekendgemaakt in het gemeenteblad.
Belanghebbende, die een Zwitserse bankrekening bij UBS had, heeft zich in juni 2016 bij de inspecteur gemeld met de mededeling dat zij beschikt over (verzwegen) buitenlands vermogen.
Belanghebbende heeft in hoger beroep inzake de WOZ-waarde van zijn woning onder meer aangevoerd dat de heffingsambtenaar in bezwaar de hoorplicht heeft geschonden. Hof Den Haag (24 maart 2020, nr.
controlestrategie, effectiviteit van toezicht, geheim te houden passage niet inzichtelijk, interne beraadslaging, persoonlijke levenssfeer
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft in deze mededeling de per 1 januari 2021 gewijzigde bedragen voor de beslagvrije voet. Voor een alleenstaande, een alleenstaande ouder, voor gehuwden met of zonder kinderen gelden afzonderlijke bedragen.
Belanghebbende was (middellijk) bestuurder van een bv die in juli 2008 in financieel zwaar weer verkeerde. Op 9 december 2008 is het faillissement van de bv uitgesproken. Belanghebbende is door de ontvanger als bestuurder aansprakelijk gesteld voor onbetaald gebleven belastingschulden van de bv.
Nederland en Duitsland hebben overeenstemming bereikt over de fiscale behandeling van een inwoner van Nederland met participaties in een Duitse Kommanditgesellschaft (KG). Hierbij is sprake van een kwalificatieverschil omdat Nederland de KG als niet-transparant kwalificeert en Duitsland deze als tra...
Op 14 en 15 januari 2021 organiseerde de OESO een online consultatiebijeenkomst (http://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-meeting-reports-on-the-pillar-one-and-pillar-two-blueprints.
effectief belastbaar inkomen, eigen woning, persoonlijke en gezinssituatie, Schumacker, verboden discriminatie
Uitgeven van boek in eigen beheer vormt geen bron van inkomen (art. 81.1 Wet RO)Uitgeven van boek in eigen beheer vormt geen bron van inkomen (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak22-01-2021Datum publicatie28-01-2021PublicatieNTFR 2021/399, aflevering 4, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_85Zaaknu...
aansprakelijkheidsrisico, facturen, rekening en risico, stichting
Na verwijzing oordeelt het hof dat belanghebbende verplicht verzekerd is voor de Zvw en niet in Thailand woont (art. 81.1 Wet RO)Na verwijzing oordeelt het hof dat belanghebbende verplicht verzekerd is voor de Zvw en niet in Thailand woont (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak22-01-202...
belastingrente, beslistermijn, gedragslijn, invorderingsrente, klachten, nieuw feit, onderhoudsverplichtingen, vertrouwensbeginsel, weloverwogen standpuntbepaling
Unierecht is niet van toepassing als het geschil uitsluitend gaat over de proceskosten (art. 81.1 Wet RO)Unierecht is niet van toepassing als het geschil uitsluitend gaat over de proceskosten (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak22-01-2021Datum publicatie28-01-2021PublicatieNTFR 2021/4...
Heffing van BZM is niet in strijd met Unierecht (n-o)Heffing van BZM is niet in strijd met Unierecht (n-o)InstantieHoge RaadDatum uitspraak22-01-2021Datum publicatie28-01-2021PublicatieNTFR 2021/409, aflevering 4, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_88Zaaknummer19/02967Belastingjaar01-01-2016 t/m 31-12-2016Over...
grensoverschrijdende situatie, immateriëleschadevergoeding, rentevergoeding, verdedigingsbeginsel
discriminatie, grensoverschrijdende situatie, immateriëleschadevergoeding, verdedigingsbeginsel
fiscaal parkeren, fiscale parkeerplaats, 'Mulder-feit', parkeervak, stoeprand
compensabele omzetbelasting, gelijkheidsbeginsel, lastenraming, meerderheidsregel
Heffingsambtenaar heeft de WOZ-waarde woning niet te hoog vastgesteld (n-o)Heffingsambtenaar heeft de WOZ-waarde woning niet te hoog vastgesteld (n-o)InstantieHoge RaadDatum uitspraak22-01-2021Datum publicatie28-01-2021PublicatieNTFR 2021/416, aflevering 4, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_96Zaaknummer20/022...
Verzoek ambtshalve vermindering is buiten de vijfjaarstermijn ingediend (art. 81.1 Wet RO)Verzoek ambtshalve vermindering is buiten de vijfjaarstermijn ingediend (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak22-01-2021Datum publicatie28-01-2021PublicatieNTFR 2021/417, aflevering 4, 2021ECLIECLI...
Parkeerkaartje omgedraaid in de auto gelegd; geen aan de heffingsambtenaar te wijten onrechtmatigheid en dus geen proceskosten voor de bezwaarfasea (art.81.1 Wet RO)Parkeerkaartje omgedraaid in de auto gelegd; geen aan de heffingsambtenaar te wijten onrechtmatigheid en dus geen proceskosten voor de ...
CO2-uitstoot, integrale proceskosten, kosten bezwaarfase, ontvanger, overschrijding redelijke termijn, rente over griffierecht, rente over teruggaaf
bpm, geen prejudiciële vragen, hoorplicht, Irimie-arrest, rente over teruggaaf, rentenadeel, renteschade, rentevergoeding
binnenlandse belastingplicht, duurzame band van persoonlijke aard, informatiebeschikking, informatieplicht
controlestrategie, effectiviteit van toezicht, interne beraadslaging, persoonlijke levenssfeer
controlestrategie, effectiviteit van toezicht, interne beraadslaging, persoonlijke levenssfeer
controlestrategie, effectiviteit van toezicht, interne beraadslaging, persoonlijke levenssfeer
faillietverklaring, gelieerd, melding betalingsonmacht
faillietverklaring, gelieerd, melding betalingsonmacht
doelmatige procesgang, faillietverklaring, onbehoorlijk bestuur, schuldeisers, verdedigingsbeginsel
doelmatige procesgang, faillietverklaring, onbehoorlijk bestuur, schuldeisers, verdedigingsbeginsel