Ga verder naar content
  1. NTFR

Aflevering 6, 11 februari 2021

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat een aantal aanvragen van ondernemers voor noodsteun opnieuw bekijken. Dit antwoordt staatssecretaris Keijzer van EZK op Kamervragen van Aartsen (VVD) over de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) die ondernemers die bez...
De herverzekering van leverancierskredieten wordt verlengd tot en met 30 juni 2021. Dit schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst in een brief aan de Tweede Kamer.
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft gereageerd op vragen die zijn gesteld tijdens een schriftelijk overleg over de brieven van 27 november 2020 (antwoorden op vragen commissie over fiscale moties- en toezeggingenbrief Prinsjesdag) en van 4 december 2020 (reactie ...
De Kamerleden Omtzigt (CDA) en Leijten (SP) hebben staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst gevraagd om een overzicht van delen van wetten die wel door het parlement zijn aangenomen maar nooit in werking zijn getreden.
De Tweede Kamer heeft een lijst van controversiële onderwerpen gepubliceerd van wetsvoorstellen of beleidsdocumenten waarvan de behandeling wordt doorgeschoven naar het volgende kabinet.
Het Ministerie van Financiën heeft een geactualiseerde versie van het overzicht van de fiscale kwalificatie van buitenlandse socialezekerheidsstelsels gepubliceerd. Aan de hand van dit overzicht wordt het loon van een werknemer die onder een buitenlandse sociale verzekering valt, omgerekend naar Ned...
De drempelvrijstelling voor regelingen voor vervroegde uittreding in art. 32ba, lid 7, Wet LB 1964 is met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 vastgesteld op € 1.847.
compartimentering, flexibele arbeidstijd, oproepcontract, premiedifferentiatie
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft gereageerd op vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Financiën over de samenloop tussen loon- en inkomstenbelasting in de situatie dat sprake is van meerdere pensioenen.
afgezonderd particulier vermogen, discretionair vermogen, schenkbelasting, schenkingsovereenkomst, Stiftung
bedrijfsopvolgingsregeling, normaal vermogensbeheer, projectontwikkeling, rendement-plus, schenking, vastgoed-bv, waardering
bedrijfsopvolgingsregeling, beleggingsvermogen, ondernemingsvermogen, onroerende zaken, verhuur
In 2009 heeft LN aan een derde verschillende leningen verstrekt met hypothecaire waarborgen op diverse gebouwen. Omdat de lening niet kon worden terugbetaald, werden deze gebouwen bij opbod verkocht.
Y GmbH – een in Oostenrijk gevestigde vennootschap – heeft via het door Oostenrijk ter beschikking gestelde elektronische portaal bij de Duitse federale belastingdienst een verzoek gedaan om teruggaaf van btw over de periode juli tot en met september 2012.
Er is een besluit van de staatssecretaris van Financiën verschenen naar aanleiding van een WOB-verzoek over de besluitvorming met betrekking tot de btw-heffing bij speelgeld (speelvaluta).
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën schrijft in een Kamerbrief dat het kabinet heeft besloten dat de uitleen van zorgpersoneel in ieder geval tot 1 juli 2021 buiten de heffing van btw blijft.
A pleegde fraude met benzine en olie. Hij verzamelde deze oliën bij schippers die deze oliën voor vervoer accijnsvrij onder zich hadden en verkocht deze aan derden met gebruikmaking van valse facturen zonder dat accijns werd voldaan.
A-G Ettema heeft conclusie genomen in vijf accijnszaken. Alle zaken spelen tegen de achtergrond dat van de belanghebbenden accijns is nageheven omdat bij hen partijen minerale olie zijn aangetroffen op hun schip.
Minister Van ’t Wout van EZK is niet bereid om de ODE-tarieven op korte termijn te heroverwegen. Dit antwoordt hij op Kamervragen over het bericht dat tuinbouwbedrijven terugschakelen van elektriciteit naar gas in verband met de enorme verhoging van de ODE-heffing voor stroom.
In zijn arrest van 18 oktober 2019 (nr. 19/00550, NTFR 2019/2607) heeft de Hoge Raad de uitspraak van Hof Amsterdam van 29 januari 2019 (nr. 18/00166, NTFR 2019/1530) vernietigd en verwezen.
fictieve vervreemdingswinst, niet onwaarschijnlijke mogelijkheid, nieuw feit, onderzoek aangifte
afstand van recht, dwangsom, dwangsombesluit, ingebrekestelling, kennelijk niet-ontvankelijk, niet-tijdig beslissen, proceseconomie
De staatssecretaris van Financiën – Belastingdienst en Fiscaliteit heeft in een brief aan de Tweede Kamer een motie ontraden waarin de regering wordt verzocht om besluitvorming gereed te maken om de anbi-status van Greenpeace direct in te kunnen trekken op het moment dat zij wederom rotsblokken in d...
De staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane heeft in overeenstemming met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten dat de Belastingdienst/Toeslagen een forfaitair bedrag aan compensatie of tegemoetkoming zal uitkeren aan ouders die gedupeerd zijn door problemen ro...
De staatssecretarissen van Financiën informeren de Kamer nader naar aanleiding van het notaoverleg ‘fraudeopsporing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst’ van 1 februari 2021.
Dit beleidsbesluit van de staatssecretaris van Financiën 2 februari 2021 wijzigt het besluit van 12 juni 2008, nr. CPP2008/1137M (NTFR 2008/1349). De wijziging betreft een aantal benodigde technische aanpassingen in verband met de aanpassing van bepaalde normbedragen.
Minister Hoekstra heeft de Eerste en Tweede Kamer een brief gestuurd met het verslag van de videoconferenties van de Eurogroep en Ecofinraad van 18 en 19 januari 2021. Daarbij stuurt hij het kwartaaloverzicht van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen op het terrein van het Ministerie van Financiën, ...
debiteurenrisico, kraakwacht, opdrachtgevers, VAR-verklaring, vertrouwen
ABC-transactie, bedrijfsmiddel, economische eigendom, herinvesteringsreserve, juridisch eigendom, landgoed, vervangingsvoornemen, voorraad
afwaardering, debiteurenrisico, onzakelijke lening, vertrouwensbeginsel
afwisselend gebruik, bestelauto, eindheffing, inhoudingsplichtige, inlener, privé-gebruik, ter beschikking stellen, ter beschikking stelling, werknemer
De van de duurzaam gescheiden wonende partner ontvangen bedragen is geen partneralimentatie (art. 81.1 Wet RO)De van de duurzaam gescheiden wonende partner ontvangen bedragen is geen partneralimentatie (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak05-02-2021Datum publicatie11-02-2021PublicatieN...
Betaalde bijdrage voor zorgkosten is niet aftrekbaarBetaalde bijdrage voor zorgkosten is niet aftrekbaarInstantieGerechtshof Arnhem-LeeuwardenDatum uitspraak26-01-2021Datum publicatie11-02-2021PublicatieNTFR 2021/536, aflevering 6, 2021ECLIECLI_NL_GHARL_2021_625Zaaknummer19/00640 en 19/00641Belastin...
analytisch therapeut/hypnotherapeut, giften, persoonsgebonden aftrek, specifieke zorgkosten
verliesverrekening, wederrechtelijk verkregen voordeel
aanhorigheid, cultuurgrond, situatie ten tijde overdracht, vrijstelling, woonbestemming
Belanghebbende maakt vervoer auto's vanuit Nederland naar andere lidstaat niet aannemelijk: geen toepassing nultarief (art. 81.1 Wet RO)Belanghebbende maakt vervoer auto's vanuit Nederland naar andere lidstaat niet aannemelijk: geen toepassing nultarief (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uits...
bijkomstig, dienstbetoon, ondergeschikt, passieve activiteit
belaste verhuur, economische realiteit, één prestatie, exploiteren, opstalrecht, samenstel, ter beschikking stellen
belaste handeling, formeel besluit, gebruiksvergoeding, misbruik van recht, schriftelijke huurovereenkomst, vertrouwensbeginsel
Terechte naheffing MRB voor houder van auto met buitenlands kenteken (art. 80a Wet RO)Terechte naheffing MRB voor houder van auto met buitenlands kenteken (art. 80a Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak05-02-2021Datum publicatie11-02-2021PublicatieNTFR 2021/547, aflevering 6, 2021ECLIECLI_NL_HR_2...
Geen vermindering leges voor eerdere vergunningaanvraag (art. 81.1 Wet RO)Geen vermindering leges voor eerdere vergunningaanvraag (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak15-01-2021Datum publicatie11-02-2021PublicatieNTFR 2021/550, aflevering 6, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_58Zaaknummer20/01732...
bouwkosten, tijdelijk, verplaatsen, woonunit
erfdienstbaarheid, huurwoning, woningbouwvereniging
restwaarde, taxatiewijzer, technische veroudering, vervangingswaarde
huurwaarde, kapitalisatiefactor, ontvankelijkheid
anbi, bewijsvermoeden, fraude, giftenaftrek, leningsovereenkomst, schriftelijk bewijs
ambtelijk verzuim, ANBI, bankafschriften, bewijsvermoeden, boete, fraude, giftenaftrek, leningsovereenkomst, schriftelijk bewijs
ambtelijk verzuim, anbi, bewijsvermoeden, fraude, giftenaftrek, leningsovereenkomst, schriftelijk bewijs
anbi, fraude, giftenaftrek, incidenteel hoger beroep, ontvankelijkheid, tegenbewijs
anbi, fraude, giftenaftrek, incidenteel hoger beroep, ontvankelijkheid, tegenbewijs
anbi, fraude, giftenaftrek, tegenbewijs
administratieplicht, gelijkheidsbeginsel, onjuiste aangifte, valsheid in geschrifte
administratieplicht, economisch delict, gelijkheidsbeginsel, inkeer, onjuiste aangifte
internetkosten, nieuw feit, op de zaak betrekking hebbende stukken, systematische controle, telefoonkosten