Ga verder naar content
  1. NTFR

Aflevering 7, 18 februari 2021

In mijn Opinies heb ik het doorgaans over aspecten van de kwaliteit van de fiscale wetgeving en het beleid en de uitwerking daarvan op de samenleving. De toeslagenaffaire lijkt daar qua onderwerp perfect in te passen.
Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een regeling waar de getroffen ondernemers een beroep op kunnen doen voor de bedrijvenschade die zij niet vergoed krijgen van de verzekering.
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Visserijbeleid heeft de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkering van de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 voor de sierteelt, horecasegment van de voedingstuinbouw en de fritesaardappels.
De staatssecretaris beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over een privaat fonds voor compensatie bij blijvende gezondheids- of financiële schade door stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC).
Staatssecretaris Keijzer van EZK heeft de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 gepubliceerd met de voorwaarden voor de aanvraag van de tegemoetkoming vaste lasten voor het eerste kwartaal van 2021 (TVL Q1 2021).
Minister Hoekstra heeft, mede namens de staatssecretarissen van Financiën, de Eerste Kamer een geactualiseerd overzicht gestuurd van de stand van zaken van gedane toezeggingen waarvan de termijn volgens de Eerste Kamer op 1 juli 2020 is verstreken.
De staatssecretarissen van Financiën hebben vragen beantwoord die de Tweede Kamer op 13 januari 2021 heeft gesteld in het kader van een schriftelijk overleg Belastingdienst. Bijgevoegd is een overzicht aan lopende en afgeronde onderzoeken en adviesopdrachten die door de huidige onderdelen van de Bel...
Er lopen verschillende trajecten binnen de Belastingdienst waarin de mogelijkheden worden onderzocht voor het invoeren van een systeem als track and trace en het uitbreiden van bestaande functionaliteiten om stukken te volgen.
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst en de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane geven in hun brief van 12 februari 2021 de stand van zaken weer van de inspectie op de domeinen belastingen, toeslagen en douane.
immateriëleschadevergoeding, loon, rechtspositionele regeling
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de besprekingen met de Europese Commissie over de BIK en de voortgang van de leidraad BIK.

590. NTFR 2021/590 - Saldolijfrente

Geschreven door mr. J.Th. Gommer
Antwoorden inzake de afrekeningsverplichting saldolijfrenten op grond van art. Q IW IB 2001, per ultimo 2020 in box 1. Het Ministerie van Financiën antwoordt dat de waarde in het economische verkeer bepalend is voor de afrekenverplichting en niet de technische voorziening bij een verzekeraar.
Sinds 1 januari 2021 kan een boetevrije RVU (Regeling Vervroegde Uittreding) worden gegeven, tot een bedrag van € 21.200 (2021). De bestaande handreiking inzake de interpretatie en de vraag wanneer een uitkering een RVU is, blijft in stand.

592. NTFR 2021/592 - Levensloop

Geschreven door mr. J.Th. Gommer
Per 1 november 2021 wordt een resterend levenslooptegoed belast voor de loonbelasting. De werkgever is de inhoudingsplichtige, tenzij de werknemer op 1 januari 2021 61 jaar is. Tot 1 november kan het levenslooptegoed alsnog worden aangewend voor extra pensioen.
Na een onvrijwillig ontslag mag de pensioenopbouw worden voortgezet mits de inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering minimaal op het niveau zit van het bijstandsniveau. In geval van een gedeeltelijk ontslag mag de pensioenopbouw naar rato worden voortgezet.
De Nederlandse overheid komt Rijnvarenden tegemoet voor de over 2010-2015 betaalde Luxemburgse premies. Minister Koolmees van SWZ en staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst hebben dat de Tweede Kamer medegedeeld in het kader van de voortgang van de problematiek van ...
ambtshalve vermindering, box 3, IRS, nieuwe jurisprudentie, renteswap, schuld
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft een besluit op een WOB-verzoek gepubliceerd. Het gaat om een WOB-verzoek waarin wordt verzocht om informatie over de vermogensmix van de rendementsgrondslag over de periode 2013-2017.
Belanghebbende is een Oostenrijkse ‘eigennützige Privatstiftung’ met rechtspersoonlijkheid die in Oostenrijk is onderworpen aan een winstbelasting. Zij is opgericht door B, die in Oostenrijk woont.
kapitaalstorting, per-elementbenadering, renteaftrekbeperking, verbonden lichaam, zakelijkheidstoets
Dit besluit van de staatssecretaris van Financiën vervangt het besluit van 25 januari 2012, nr. BLKB2012/175M, NTFR 2012/1304 inzake (compensatie van) omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen.
Staatssecretaris Vijlbrief reageert op Kamervragen over btw-verlaging op elektronische publicaties.
Aan belanghebbende zijn voor de jaren 2013 en 2014 beschikkingen vastgesteld voor de zorgtoeslag en de kinderopvangtoeslag. Deze toeslagbeschikkingen zijn gebaseerd op de inkomensgegevens van belanghebbende en haar partner van wie zij na 2014 is gescheiden.
Het beroep inzake de aan belanghebbende opgelegde aanslag IB 2014 is door de rechtbank ongegrond verklaard. Bij uitspraak van 9 november 2018 heeft Hof Den Bosch (nr. 17/00187, NTFR 2019/276) die uitspraak vernietigd evenals de uitspraak op bezwaar, de inspecteur opgedragen opnieuw uitspraak te doen...

609. NTFR 2021/609 - Betalingskorting

Geschreven door mr. J.D. Schouten
De staatssecretaris van Financiën, de heer Vijlbrief, beantwoordt schriftelijke vragen die de leden Lodders en Tielen (beiden VVD) op 22 januari 2021 hebben gesteld aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Zzp’ers verbaasd over minie...
dienstverrichting, kapitaalverkeer, ontwikkelingsland, royalty
De staatssecretaris van Financiën beantwoordt enige schriftelijke vragen van de Tweede Kamer over de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020. Hierbij merkt hij op dat de internationale discussie over een minimumniveau van belastingheffing er niet toe hoeft te leiden dat het beginsel van kapitaalimportne...
De staatssecretaris van Financiën beantwoordt in het kader van een schriftelijk overleg vragen van de Tweede Kamer over het nieuwe belastingverdrag met Liechtenstein. Eerder is dit verdrag op 12 januari 2021, met toelichtende nota, ter stilzwijgende goedkeuring aan het parlement voorgelegd (eveneens...
Het Verenigd Koninkrijk zal niet langer de Mandatory Disclosure Richtlijn (DAC6) toepassen nu het geen lidstaat van de Europese Unie meer is. In overeenstemming met de verplichtingen wat betreft de internationale standaard op het gebied van fiscale inlichtingen zoals opgenomen in de Handels- en Same...
chauffeurswerkzaamheden, ondernemersrisico, zelfstandigheid
bewijslast, doorzoeking, opzet, redelijke schatting, vereiste aangifte, wederrechtelijk verkregen voordeel
Uitkeringen als gevolg van beroepsziekte vormden geen letselschadeuitkeringen (art. 81.1 Wet RO)Uitkeringen als gevolg van beroepsziekte vormden geen letselschadeuitkeringen (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak15-01-2021Datum publicatie18-02-2021PublicatieNTFR 2021/619, aflevering 7, ...
dubbele bewustheid, pensioenaanspraak, pensioenvoorziening, uitdeling
belastingdruk, eigendomsrecht, EVRM, individuele en buitensporige last
anbi, bewijslast, bewijsvermoedens, contante giften, kasopname, kwitanties
anbi, bewijsvermoedens, contante giften, kasopname, kwitanties, proceskostenvergoeding, samenhangende zaken
anbi, bewijsvermoedens, contante giften, falsificaties, kasopname, kwitanties
anbi, bewijsvermoedens, contante giften, falsificaties, kasopname, kwitanties
anbi, bewijsvermoedens, contante giften, falsificaties, kasopname, kwitanties, nieuw feit
hoorplicht, immateriëleschadevergoeding, Kantarev, referentiemotorrijtuigen, wraking
afschrijving, bestelauto, hoorplicht, immateriëleschadevergoeding, Kantarev, recreatieve voorzieningen, verdedigingsbeginsel
bestelauto, hoorplicht, immateriëleschadevergoeding, Kantarev, recreatieve voorzieningen, verdedigingsbeginsel
aanhouding, dwangsom, gebruikt, hoorplicht, immateriëleschadevergoeding, ingebrekestelling, weigering
hoorplicht, tenaamstelling, verdedigingsbeginsel
beoordelingsvrijheid, BIZ-bijdrage, gelijkheidsbeginsel
Woon-/kantoorpand voor de WOZ terecht gewaardeerd als woning (art. 81.1 Wet RO)Woon-/kantoorpand voor de WOZ terecht gewaardeerd als woning (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak12-02-2021Datum publicatie18-02-2021PublicatieNTFR 2021/644, aflevering 7, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_214Zaaknum...
Terechte navordering voor gefingeerde aftrekposten wegens kwade trouw (art. 81.1 Wet RO)Terechte navordering voor gefingeerde aftrekposten wegens kwade trouw (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak12-02-2021Datum publicatie18-02-2021PublicatieNTFR 2021/648, aflevering 7, 2021ECLIECLI_NL_...
belangenafweging, verhuld vermogen
anbi, fraude, giftenaftrek, tegenbewijs
anbi, fraude, giftenaftrek, tegenbewijs
anbi, fraude, giftenaftrek, tegenbewijs
anbi, bankafschriften, boete, fraude, giftenaftrek, IM SV, kwitanties, schriftelijk bewijs
anbi, bankafschriften, boete, fraude, giftenaftrek, IM SV, kwitanties, schriftelijk bewijs
billijkheid, eautomatiseerd, kenbare fout, redelijkerwijs kenbaar
hoorplicht, immateriëleschadevergoeding, verdedigingsbeginsel, weigering
hoorplicht, immateriëleschadevergoeding, verdedigingsbeginsel, weigering
aanhouding, hoorplicht, immateriëleschadevergoeding, kenbron
aanhouding, dwangsom, hoorplicht, immateriëleschadevergoeding
boete, fraude, giftenaftrek, IM SV, immateriëleschadevergoeding, schriftelijk bewijs
boete, fraude, giftenaftrek, IM SV, immateriëleschadevergoeding, schriftelijk bewijs
boete, fraude, giftenaftrek, IM SV, immateriëleschadevergoeding, schriftelijk bewijs
boete, fraude, giftenaftrek, IM SV, immateriëleschadevergoeding, schriftelijk bewijs
anbi, fraude, giftenaftrek, IM SV, immateriëleschadevergoeding, tegenbewijs
anbi, bankafschrift, fraude, IM SV, immateriëleschadevergoeding
buitensporige last, onbillijk, onschuldpresumptie, renteperiode, uitstel van betaling