Ga verder naar content
  1. NTFR

Aflevering 8, 25 februari 2021

Onder druk wordt alles vloeibaar.1 In deze tijd blijkt dat eens te meer. De coronacrisis leidde al tot tal van regelingen die pre-COVID ondenkbaar zouden zijn geweest. Ook op btw-gebied.
Staatssecretaris Keijzer van EZK heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de aanvullende steunregeling voor de bruine vloot. Om de noodzakelijke kosten voor het voortbestaan te dekken werkt het Ministerie van EZK aan een aanvullende regeling.
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19 vastgesteld. Deze regeling voorziet in subsidie voor de dierentuinen die getroffen zijn door de coronamaatregelen in de periode van 18 maart tot en met 30 september 2020.
Minister Van Ark voor Medische Zorg heeft de regels gepubliceerd voor het subsidiëren van tijdelijk ondersteunende werknemers om de continuïteit van zorg tijdens de COVID-19 uitbraak te kunnen waarborgen.
essentiële onderdelen, prognose, vals, valse voorwendselen, vertrouwen
dienstbaar, functioneel, uitzicht, vertrouwen, vertrouwensbeginsel
afgezonderd particulier vermogen, APV, exclusieve beslissingsbevoegdheid, fictieve vervreemding, toerekeningsstop
De Belastingdienst heeft op zijn website een set vragen en antwoorden op het terrein van persoonsgebonden aftrekposten geplaatst. Aan de orde komen: uitgaven voor onderhoudsverplichtingen, uitgaven voor specifieke zorgkosten, weekenduitgaven voor gehandicapten, scholingsuitgaven en aftrekbare giften...
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit heeft op 11 februari 2021 de vragen beantwoord die op 15 oktober 2020 door de Tweede Kamer zijn gesteld naar aanleiding van zijn brief van 15 september 2020 (nr.
Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2020 heeft de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst Vijlbrief toegezegd een commissie in te stellen die zich gaat buigen over de zogeheten doorstroomvennootschappen.
huwelijkse voorwaarden, vruchtgebruiktestament
Staatssecretaris Vijlbrief (Belastingdienst en Fiscaliteit) stuurt de Tweede Kamer een brief over de aanvullende nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Wet implementatie richtlijnen elektronische handel.
De staatssecretaris van Financiën beantwoordt mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Kamervragen die zijn gesteld over een verlaagd btw-tarief voor digitale popevenementen.
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft de 81 feitelijke vragen beantwoord van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het onderzoek ‘Effecten van een vliegbelasting voor de luchtvrachtsector’ dat SEO in opdracht van het Ministerie van Financ...
Belanghebbenden zijn zonen van erflaatster. De inspecteur heeft na het overlijden van erflaatster aan belanghebbenden navorderingsaanslagen IB 2001 t/m 2003 opgelegd. Daarbij is het inkomen uit sparen en beleggen van erflaatster gecorrigeerd wegens niet aangegeven buitenlands vermogen.
Belanghebbende heeft in 2016 de economische eigendom van het erfpachtrecht van een onroerende zaak verkocht. In de aangifte overdrachtsbelasting heeft belanghebbende geen waarde van de onroerende zaak opgegeven en ook geen overdrachtsbelasting voldaan.
Aan belanghebbende is op 14 december 2016 een aanslag IB/PVV opgelegd. Op 16 maart 2017 is een dwangbevel betekend. Per e-mail van 29 maart 2017 laat belanghebbende weten het niet eens te zijn met de aanslag en kondigt zij aan dezelfde week nog een bezwaarschrift te zullen indienen.
administratieplicht, inspanningsverplichting, resultaat uit overige werkzaamheden
In deze brief informeert de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst de Kamer over een tweetal onderwerpen. Allereerst brengt hij de Kamer op de hoogte van de laatste stand van zaken met betrekking tot de ten onrechte niet-verminderde vervolgingskosten, waaronder dwangbevelkos...
bewijsvermoeden, cell sampling, foutpercentage, guldensteekproef, homogeniteit, populatie
gewoontewitwassen, kwade trouw, omkering van de bewijslast, redelijke schatting, redelijkheidstoets, te kwader trouw, undue delay, vereiste aangifte, vergrijpboete
kennelijke computerverschrijving, materiële voorwaarden, overgangsregeling, premiekorting, vertrouwensbeginsel, XML-bericht
kennelijke computerverschrijving, materiële voorwaarden, overgangsrecht, papieren uitdraai, premiekorting, softwarefout, vertrouwensbeginsel, XML-bericht
bedrijfsruimte, omkering en verzwaring bewijslast, stakingswinst, waarde in het economische verkeer, woonruimte
correctiebericht, kennelijke verschrijving, lage inkomensvoordeel, papieren uitdraai, premiekorting, softwarefout
Vermogensrendementsheffing is niet onrechtmatig (art. 81.1 Wet RO)Vermogensrendementsheffing is niet onrechtmatig (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak19-02-2021Datum publicatie25-02-2021PublicatieNTFR 2021/708, aflevering 8, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_253Zaaknummer20/01638Belastingjaar01...
afwaardering, bijzondere waardevermindering, waarde in het economische verkeer, waarde pand
Ontwikkelingsorganisatie is geen ondernemer voor de omzetbelasting (art. 81.1 Wet RO)Ontwikkelingsorganisatie is geen ondernemer voor de omzetbelasting (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak19-02-2021Datum publicatie25-02-2021PublicatieNTFR 2021/712, aflevering 8, 2021ECLIECLI_NL_HR_202...
economische realiteit, gelegenheid geven tot sportbeoefening, opstalrecht, recht van erfpacht, verhuur
bti-aanvraag, IDR-toelichting, Oxboard, segway, speelgoed, voertuig
Ontbreken feitelijke beschikkingsmacht auto met buitenlands kenteken gedurende (deel van) naheffingsperiode MRB niet met bewijs bijgebracht (art. 81.1 Wet RO)Ontbreken feitelijke beschikkingsmacht auto met buitenlands kenteken gedurende (deel van) naheffingsperiode MRB niet met bewijs bijgebracht (a...
afschrijvingstabel, catalogusprijs, inkoopwaarde, koerslijst, nieuwprijs, waardevermindering
Terechte heffing leges voor in behandeling nemen aanvraag omgevingsvergunning (art. 80a Wet RO)Terechte heffing leges voor in behandeling nemen aanvraag omgevingsvergunning (art. 80a Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak19-02-2021Datum publicatie25-02-2021PublicatieNTFR 2021/721, aflevering 8, 20...
aard en inrichting, delen, onroerende zaak, volledig dienstbaar, woondoeleinden
algemene beginselen van behoorlijk bestuur, bekostigingsbesluit, bovenwijkse voorziening, gebaat, tariefdifferentiatie
algemene beginselen van behoorlijk bestuur, bekostigingsbesluit, bovenwijkse voorziening, gebaat, tariefdifferentiatie
algemene beginselen van behoorlijk bestuur, bovenwijkse voorziening, gebaat, tariefdifferentiatie
cashflow, Haarlemmermeer, huurwaardekapitalisatiemethode, renovatiewerkzaamheden, vergelijkingsmethode, waardevaststelling
Geen mededelingsplicht richting belanghebbende over verzenden uitspraak aan beweerdelijke gemachtigde (art. 81.1 Wet RO)Geen mededelingsplicht richting belanghebbende over verzenden uitspraak aan beweerdelijke gemachtigde (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak19-02-2021Datum publicatie2...
Geen vrijwillige inkeer ten aanzien van Zwitserse bankrekening (art. 81.1 Wet RO)Geen vrijwillige inkeer ten aanzien van Zwitserse bankrekening (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak19-02-2021Datum publicatie25-02-2021PublicatieNTFR 2021/736, aflevering 8, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_255Zaa...
Geen oordeel over eerdere verliesvaststelling en -verrekening in procedure over IB/PVV 2013 en 2014 (art. 81.1 Wet RO)Geen oordeel over eerdere verliesvaststelling en -verrekening in procedure over IB/PVV 2013 en 2014 (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak19-02-2021Datum publicatie25-02...
geen prejudiciële vragen, geen schending hoorplicht, griffierecht niet te hoog, machtiging
cautie, coderekening, gefingeerde kosten, inkeerregeling, valse facturen, wilsafhankelijk materiaal
listigheid, meewerken, nemo-tenetur beginsel, ontbreken geven cautie, strafverzwarende omstandigheden, valsheid in geschrifte, vergrijpboete, verlengde navorderingstermijn
geheimhouding, geheimhoudingskamer, gewichtige redenen, intern advies, op de zaak betrekking hebbende stukken, persoonlijke levenssfeer, persoonsgegevens
betalingsgedrag, disculpatiemogelijkheid, onzorgvuldig, verwijtbaar