Ga verder naar content
  1. NTFR

Aflevering 9, 4 maart 2021

761. NTFR 2021/761 - Controversieel

Geschreven door A.W. Ravelli
‘Aanvechtbaar’ of ‘omstreden’ had net zo goed de titel van deze bijdrage kunnen zijn, zij het dat het in de titel genoemde synoniem in de politiek dient als officieel stempel voor onderwerpen waarover men in geval van een demissionair kabinet pas na nieuwe verkiezingen een besluit wil nemen.
Ondernemers krijgen in het eerste en tweede kwartaal van 2021 een hogere maximale tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL). Ook verhoogt het kabinet in het eerste kwartaal de maximale voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel van € 200.
Ook pgb-zorgverleners komen in aanmerking voor een nettobonus van € 1.000 (hierna: pgb-zorgbonus). Minister Van Ark voor Medische Zorg heeft hiervoor de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 aangevuld.
In de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3) is een omissie hersteld voor de bepaling van het omzetverlies op concernniveau. Op 3 februari 2021 is het percentage omzetverlies om in aanmerking te komen voor subsidie op grond van de vierde tranche in NOW-3 ...
Werkgevers hebben langer de tijd om hun definitieve aanvraag voor de NOW-1 in te dienen. Het vaststellingsloket voor de NOW-1 zal voor alle werkgevers openstaan tot en met 31 oktober 2021.
Alleen de zelfstandige die op 17 maart 2020 stond ingeschreven in het Handelsregister, kan een beroep doen op de Tozo. Een beroep op de Tozo bij inschrijving bij de KvK met terugwerkende kracht is uitgesloten.
Niet-geleverde zorg over de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021 kan ten laste worden gebracht van het Zvw-pgb. Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dit geregeld in de Tweede regeling doorbetalen niet-geleverde Zvw-pgb-zorg in verband met COVID-19.
Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de regeling gepubliceerd voor de eenmalige compensatie aan zorgverzekeraars voor kosten die zijn vergoed voor niet geleverde zorg.
Het Nederlands Letterenfonds heeft de Tijdelijke stimuleringsregeling productiekostensubsidie vertaalde literaire uitgaven Covid-19 verlengd. Deze tijdelijke regeling is erop gericht Nederlandse literaire uitgevers te stimuleren een hoogwaardig en divers vertaald Nederlandstalig aanbod in papieren b...
Het Mondriaan Fonds heeft de Deelregeling coronaregeling medewerkers collectiebeleid gepubliceerd. Niet alleen musea, maar ook bijvoorbeeld archieven met een publieksfunctie kunnen een bijdrage aanvragen.
Het Fonds Podiumkunsten heeft de Tijdelijke regeling voor live-uitvoeringen tijdens de Covid-19-crisis (Balkonscènes) aangepast. De eerste wijziging betreft een wijziging van het aantal mogelijkheden voor het indienen van een aanvraag.
Binnen RVO.nl gaat een commissie adviseren over de richtlijnen waarmee bijzondere TVL-zaken worden beoordeeld. De commissie zal niet over alle individuele gevallen hoeven te adviseren op het moment dat er meerdere vergelijkbare zaken spelen.
De wet van 27 januari 2021 tot wijziging van de Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek) is in het Staatblad geplaatst. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat voor de bepaling van het af te dragen winstaandeel wordt voorzien in een vereenvoudiging en ve...
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft de Kamervragen beantwoord van het lid Nijboer (PvdA) over het bericht van Directive Administrative Cooperation dat gebrekkige gegevensuitwisseling belastingontwijking in de hand werkt.
Belanghebbende en zijn echtgenote exploiteren samen met hun zoon in maatschapsverband een melkveehouderij. Belanghebbende en zijn echtgenote hebben het gebruik en genot van hun in eigendom toebehorende landbouwgronden ingebracht en rekenen deze grond tot hun buitenvennootschappelijke ondernemingsver...
Eerste cassatieronde in HR 21 december 2018, nr. 17/01760, NTFR 2019/19.
arbeidsovereenkomst, arbeidsrelatie, digitaal platform, maaltijdbezorger, modelovereenkomst, opdrachtovereenkomst, platformwerker, rechtsvermoeden
aandelentoekenning, concernverhouding, in opdracht van en voor rekening van de werkgever, medeweten en instemming, private equity, pseudo-eindheffing hoog loon
afwaardering, debiteurenrisico, lening, onafhankelijke derde, onzakelijk, rekening-courant, terbeschikkingstelling
afwaardering, bodemlozeputlening, foutenleer, onafhankelijke derde, rekening-courant, terbeschikkingstelling, verkleuring, VSO, zakelijk
Naar aanleiding van Kamervragen reageert minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mede namens de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst in deze brief op de uitspraak van de Hoge Raad van 6 november 2020, nr.
Belanghebbende exploiteert een vakantiepark met ongeveer 320 vakantiebungalows. Een gedeelte van het park is ingericht als kampeerterrein voor tenten en een deel voor stacaravans. Belanghebbende biedt de gasten tegen betaling van een afzonderlijke vergoeding toegang tot internet (wifi).
aftrek voorbelasting, eerste ingebruikname, matiging boete, overschrijding redelijke termijn
afnemer, Boehringer, eindgebruiker, Elida Gibbs, fiscale neutraliteit, gelijkheidsbeginsel, korting, rechtsbetrekking, vermindering maatstaf van heffing, VWS
aandoening, circumcisie, fysieke gezondheid, preventief, psychische klachten, therapeutisch doel, vertrouwensbeginsel
Dit besluit van de staatssecretaris van Financiën wijzigt het besluit van 22 december 2017 inzake de toepassing van het verlaagde btw-tarief (NTFR 2018/324). De wijziging betreft de aanpassing van de aanwijzingen in de onderdelen 2.
afwezigheid van alle schuld, avas, handelaarskentekenplaten, handelsvoorraad, verzuimboete
Tijdens het Algemeen Overleg Autobelastingen van 4 november 2020 heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën aan het lid Omtzigt toegezegd met een beschouwing te zullen komen over de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) in relatie tot de import van gebruikte motorrijtuigen (parall...
Belanghebbende exploiteert op Schiermonnikoog een restaurant, een hotel en appartementen, alle gelegen in één complex. Aan belanghebbende zijn voor de appartementen voor de jaren 2014 tot en met 2017 aanslagen in de afvalstoffenheffing opgelegd.
Per 1 juli 2021 wordt art. 1.11, lid 1, onderdeel k-n, Wet maatregelen woningmarkt 2014 II gewijzigd. De heffingsverminderingen van de vier categorieën voor verduurzaming worden omhoog bijgesteld van € 0 naar respectievelijk € 10.
Rechtbank Den Haag heeft bij tussenuitspraak van 15 juli 2020 (nr. 18/8226, NTFR 2020/2530) twee prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. Beide vragen houden verband met het leveren van bewijs voor het bestaan van een recht op aftrek van omzetbelasting ter zake van aan een ondernemer geleverde ...
€ 450 (c.q. € 1.000 inkomen), kwade trouw of repeterende onjuistheden, navorderingsaanslag, positieve correctie
gezagsverhouding, loon uit dienstbetrekking, verdragstoepassing, woonplaats
algemene beginselen van behoorlijk bestuur, fiscale partners, gecombineerde heffingskorting, heffingsrente, verliesverrekeningsbeschikking, verzuimrenteregeling
Hof Den Haag gaat hogerberoepszaken voor rijksbelastingen van Hof Den Bosch behandelen. Minister Dekker van Rechtsbescherming heeft deze aanwijzing gedaan op verzoek van de Raad voor de rechtspraak vanwege een tijdelijk gebrek aan zittingscapaciteit op het terrein van rijksbelastingzaken bij Rechtba...
De EU geeft Turkije tot 31 mei 2021 de tijd om de problemen met automatische uitwisseling van belastinggegevens met de EU-lidstaten op te lossen. Als het land nog steeds niet effectief belastinginformatie met de lidstaten kan delen vanaf 30 juni, wordt het op de zwarte EU-lijst van belastingparadijz...
cassatie ingesteld, geen urenregistratie, MKB-winstvrijstelling, ondernemer, startersaftrek, zelfstandigenaftrek
Row witwasser met omkering bewijslast vastgesteld (art, 81.1 Wet RO)Row witwasser met omkering bewijslast vastgesteld (art, 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak26-02-2021Datum publicatie04-03-2021PublicatieNTFR 2021/814, aflevering 9, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_290Zaaknummer20/01833Belastingja...
afwaardering, debiteurenrisico, lening, onafhankelijke derde, onzakelijk, rekening-courant, terbeschikkingstelling
Geen recht op arbeidskorting bij pensioeninkomsten (art. 81.1 Wet RO)Geen recht op arbeidskorting bij pensioeninkomsten (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak26-02-2021Datum publicatie04-03-2021PublicatieNTFR 2021/819, aflevering 9, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_291Zaaknummer20/01868Belasting...
bron van inkomen, resultaat uit overige werkzaamheden, voordeel
Unierechtelijk verdedigingsbeginsel ziet niet op naheffingsaanslag MRB (art. 81.1 Wet ROUnierechtelijk verdedigingsbeginsel ziet niet op naheffingsaanslag MRB (art. 81.1 Wet ROInstantieHoge RaadDatum uitspraak26-02-2021Datum publicatie04-03-2021PublicatieNTFR 2021/823, aflevering 9, 2021ECLIECLI_NL_...
WOZ-waarde woning niet te hoog vastgesteld (art. 80a Wet RO)WOZ-waarde woning niet te hoog vastgesteld (art. 80a Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak26-02-2021Datum publicatie04-03-2021PublicatieNTFR 2021/828, aflevering 9, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_303Zaaknummer20/01567Belastingjaar01-01-2017 t/m...
bouwfouten, bouwtekening, inhoud, inmeting, ligging aan vaarwater, NEN2580, tijdsverloop, vaarverbinding, vlokcodering
Voldoende kenbaar voor welke middelen en jaren de informatiebeschikking is gegeven (art. 81.1 Wet RO)Voldoende kenbaar voor welke middelen en jaren de informatiebeschikking is gegeven (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak26-02-2021Datum publicatie04-03-2021PublicatieNTFR 2021/832, afle...
Verzet; nationale rechter beoordeelt of heffing griffierecht toegang tot rechter belemmert (art. 81.1 Wet RO)Verzet; nationale rechter beoordeelt of heffing griffierecht toegang tot rechter belemmert (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak26-02-2021Datum publicatie04-03-2021PublicatieNTF...
Geen werkelijke proceskostenvergoeding voor Rijnvarende (art. 81.1 Wet RO)Geen werkelijke proceskostenvergoeding voor Rijnvarende (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak26-02-2021Datum publicatie04-03-2021PublicatieNTFR 2021/834, aflevering 9, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_281Zaaknummer20/0143...
Hof acht aannemelijk dat belanghebbende te weinig omzetbelasting op aangifte heeft voldaanHof acht aannemelijk dat belanghebbende te weinig omzetbelasting op aangifte heeft voldaanInstantieGerechtshof Arnhem-LeeuwardenDatum uitspraak09-02-2021Datum publicatie04-03-2021PublicatieNTFR 2021/838, afleve...
beschikking eigen risicodrager, ERD, ontvankelijkheid bezwaar, Werkhervattingskas Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten, WGA
behandeltermijn, beoordelingsmarge, onevenredig, redelijkheid
compromis, hennepteelt, redelijke schatting, terugbetaling lening, vereiste aangifte