Ga verder naar content

Inleiding en redactie deel Europees

Inleiding en redactie deel EU

Redactie: mr. M.A. Fierstra, prof. dr. mr. R.E.C.M. Niessen, prof. dr. M.F. de Wilde

Auteurs: mr. Y. Ameziane,  mr.dr. J.J. van den Broek,  mr. dr. M.K. Bulterman, drs. M.F.C. Cox, mr.dr. B.B.M. Didden, mr. R.C.H. Graves, mr. J.C. van Haersolte, mr. B.F.M. de Koning, mr. G.J. van Midden, J.C.N.M. van Moorsel RB, mr. E.J.F.C. van Nijnatten, mr. A.J.C. Perdaems, mr. F.H.H. Sijbers, mr. G.J. van Slooten, mr.dr. A.E. Spiessens, mr. A.M.H. Sprangers, mr. R. Waaijer, mr. M.B. Weijers

 

Het NDFR deel Europees Belastingrecht behandelt het Europese recht vanuit fiscaal perspectief. Het gaat om het recht van de Europese Unie en om het Europees verdrag voor de rechten van de mens. Aan de orde komen algemene regels van Europees recht voor zover deze relevant zijn voor de fiscale praktijk. Daarnaast zijn er de regelingen die specifiek zijn voor het belastingrecht zoals de richtlijnen op het terrein van de Vennootschapsbelasting en de bepalingen inzake de Omzetbelasting. Aan deze regelingen wordt op inleidend niveau aandacht geschonken. Zij worden in andere delen van NDFR uitgebreid behandeld. De bepalingen over Internationale gegevensuitwisseling worden in NDFR Formeel belastingrecht behandeld.

 

OPBOUW DEEL EUROPEES

 Het Blok: Commentaren

Van de EU-basisverdragen worden de fiscaal meest relevante bepalingen artikelsgewijs behandeld. Voor het VEU betreft dit de bepalingen inzake de verhouding tussen Europees en nationaal recht alsmede het basisartikel voor het Handvest, en voor het VWEU onder meer de zogenoemde ‘vier vrijheden’ en de bepalingen over staatssteun.  

Hier vindt u de commentaren op de onderstaande verdragen en wetten:

 

Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU)

de artikelen 4 en 6;

 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)

de artikelen 10, 18, 19, 20, 26, 34, 35, 36, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 107, 108, 110, 111, 112, 256, 258, 259, 260, 267, binnenkort worden de commentaren op de artikelen 28, 29, 30, 31, 32, 33, 53, 55, 59, 60, 61 toegevoegd;

 

De fiscaal meest relevante bepalingen van de Grondrechten en de rechtsbescherming (waaronder die inzake discriminatie, het recht op een eerlijk proces, de rechten van verdachten van een overtreding en de rechtsingang bij de internationale rechter) worden artikelsgewijs behandeld.

Hier vindt u de commentaren op de onderstaande verdragen en wetten:

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie

de artikelen 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54; (wordt z.s.m. toegevoegd)

 

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)

de artikelen 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 33, 34, 35, 36;

 

Wet fiscale arbitrage

deze wet is becommentarieerd opgenomen omdat het omzetting van Nederlands recht betreft van de Arbitragerichtlijn

 

Het blok: Kader

In dit onderdeel wordt aandacht geschonken aan een zevental onderwerpen van algemene aard.  De eerste vier zien op historie en framework van de Unie. Aan de orde komen de geschiedenis en totstandkoming van de EU-verdragen, de instituties van de Unie en een inleiding betreffende de bekende vier vrijheden uit het VWEU.

De andere deelterreinen hebben betrekking op de rechtspraak inzake de Voorrang en directe werking van het Europese recht en de Interpretatie van het Europese recht, in het bijzonder de verdragsbepalingen.

De EU-richtlijnen op het terrein van de vennootschapsbelasting zijn opgenomen. Tevens is voor elk daarvan voorzien in een algemene inleiding op het terrein van de desbetreffende richtlijn. De materie is verder bewerkt in het NDFR-deel Vennootschapsbelasting.

 

Het blok: Richtlijnen / Verordeningen

In dit blok zijn de teksten opgenomen van de belangrijke Richtlijnen en Verordeningen die in dit deel worden besproken.

 

Op enkele deelterreinen van de hierboven vermelde onderdelen zijn de Commentaren nog in voorbereiding