Ga verder naar content

Inleiding en redactie Deel Formeel

Redactie: prof.dr.mr. R.E.C.M. Niessen, dr. E.B. Pechler, prof.dr. A.J.H. van Suilen

M.m.v.:, mr. W.J.H. Antonisse, mr.dr. J.J. van den Broek, mr. P.A. Caljé, drs. M.F.C. Cox,  mr. S.A.C. Deeleman, mr.drs. P. Fortuin, prof.dr. S.J.C. Hemels,  mr. B.F.A. Huijgevoort, mr. S.F. van Immerseel, mr. W.Y. Ip, mr. P.G.M. Jansen, dr.mr. A.K.H. Klein Sprokkelhorst, mr. M.H.W.N. Lammers, drs. R.P.M. Lemmen, , mr. E.J.F.C. van Nijnatten, mr. R. Marchal, mr. L.E.C. Neve, mr.dr. R.M.P.G. Niessen-Cobben, mr. A.J.C. Perdaems, mr. J.M. Sitsen, mr.dr. G.H. Sjobbema, mr. M.W.C. Soltysik, mr.dr. A.E. Spiessens, mr. E. Thomas, mr. P.J.G. Tiemessen, mr.drs. J.A. Vriezen, dr.mr. P. van der Wal, mr. M.B. Weijers, mr. W. van Wendel de Joode 

Opbouw deel Formeel belastingrecht

 

 

Het blok: Commentaren 

Hier vindt u de commentaren op de onderstaande wetten:

Algemene wet bestuursrecht

Van deze wet zijn alle artikelen becommentarieerd, met uitzondering van de artikelen 1:7 t/m 1:9; 2:3; 2:5 t/m 2:12; 3:1; 3:5 t/m 3:39; 3:43 t/m 3:45; 3:49; 3:50; 4:1 t/m 4:12; 4:21 t/m 4:80; 5:11; 5:12; 5:14 t/m 5:39; 9:1 t/m 9:16; 10:21 t/m 10:45.Algemene wet inzake rijksbelastingen. Van deze wet zijn alle artikelen becommentarieerd;

Wet op de rechterlijke organisatie

Van deze wet zijn de artikelen 79, 80a, 81 en 81a becommentarieerd;

Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen

Van deze wet zijn alle artikelen becommentarieerd;

Grondwet

Alleen de artikelen 1, 93 en 94 zijn becommentarieerd.

BW 7

De artikelen 900 en 902 van Boek 7 zijn becommentarieerd.

Verdrag voor de bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)

De artikelen 6 t/m 14, 19 en 33 t/m 36 zijn becommentarieerd;

Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO)

de artikelen 26 en 28 zijn becommentarieerd.

 

Voor een nadere onderverdeling op thema verwijzen wij u naar onderstaande artikelen

Algemene bepalingen Awb en AWR

art. 1:3, 2:1, 2:2, 2:4, 2:5, 2:13 t/m 2:17, 3:40 t/m 3:42, 4:13 t/m 4:20, 4:81 t/m 4:84, 4:126 t/m 4:132, 5:13, 8:89 t/m 8:95, 8:119, 9:17 t/m 9:37, 10:1 t/m 10:20 Awb / art. 1 t/m 5d, 21 t/m 21k, 30l, 31 t/m 39, 41 t/m 46 en 57 t/m 67 AWR

Heffingsvormen

art. 6 t/m 20, 22a t/m 22i, 30f t/m 30k AWR

Administratie- en informatieverplichtingen

art. 47 t/m 56a AWR / Wet WIBB 

Bestuurlijke boeten

art. 5:1 t/m 5:10a, 5:40 t/m 5:54 Awb / art. 67a t/m 67q AWR 

Fiscaal procesrecht

art. 6:1 t/m 8:1188, bijlage 1 t/m 3 Awb / art. 22j t/m 30d AWR / art. 79, 80a, 81 en 81a Wet RO

Fiscaal strafrecht

art. 68 t/m 88c AWR

 

Het blok: Overige relevante regelingen

In dit blok zijn de teksten opgenomen van een groot aantal regelingen die een uitwerking vormen van de wetgeving die behandeld is het blok Commentaren artikelsgewijs. Bij de behandeling van de artikelen is de werking van de artikelen uit deze regelingen waar nodig toegelicht.

 

Het blok: Algemene beginselen en leerstukken

Vanwege de bijzonder inhoud van het deel over formeel recht heeft de redactie besloten een aantal aparte hoofdstukken op te nemen die een kader scheppen waarbinnen de formele bepalingen van de diverse wetten beter geplaatst kunnen worden. In het blok Algemene beginselen en leerstukken vindt u daarom een aantal hoofdstukken over:

 • Fiscale rechtsvinding;
 • Fraus legis
 • Vaststellingsovereenkomst

  - Begripsbepalingen rond de vaststellingsovereenkomst worden beschreven in het BW boek 7, artikel 900.

  - Geldigheid vaststellingsovereenkomst bij strijd met dwingend recht wordt beschreven in BW boek 7, artikel 902.

 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

  Vertrouwensbeginsel

  Gelijkheidsbeginsel

  - Het gelijkheidsbeginsel vindt u in de Grondwet, artikel 1.

  Zorgvuldigheidsbeginsel

  - Het zorgvuldigheidsbeginsel vindt u in de Algemene wet bestuursrecht:

     - artikel 3:2 over de zorgvuldige voorbereiding

     - artikel 3:4 over de belangenafweging

  Verbod van détournement de pouvoir

  - Het beginsel van détournement de pouvoir vindt u in de Algemene wet bestuursrecht, artikel 3:3.

  Evenredigheidsbeginsel/willekeurverbod

  - Het evenredigheidsbeginsel vindt u in de Algemene wet Bestuursrecht:

     - artikel 3:4 over de belangenafweging

     - artikel 5:13 over het evenredigheidsbeginsel.

  Motiveringsbeginsel

  - Het motiveringsbeginsel vindt u in de Algemene wet bestuursrecht:

     - artikel 3:46 over deugdelijke motivering

     - artikel 3:47 over vermelding van de motivering

     - artikel 3:48 over geen motivering.

 • Horizontaal toezicht.