Home

Opzet en redactie Deel Internationaal

Redactie: prof.dr. O.C.R. Marres, dr. F.P.J. Snel, prof.mr.dr. M.F. de Wilde

M.m.v.: mr.dr. R.P.C. Adema, mr.drs. J. Aslan, mr. L. van Baal, mr. L.M.A. Bekkers, mr.drs. M. Beudeker, mr. drs. J. Bierman, mr. dr. M.J. Boer, mr.dr. J.A. Booij, mr.dr. R.A. Bosman, drs. M.F.C. Cox, drs. C.J. Breen, mr. dr. J.J. van den Broek, drs. S. de Buck, mr.dr. A.S. Cools, mr.dr. B.M.M. Didden, drs. S. Dikmans, mr. C.L.J.R. Douven, mr. P. Eerenberg, mr. G.C.F. van Gelder, mr. J.R. Gerrand, mr. W.J.H.A. de Groot, mr. L.J. de Heer, mr. J.P. van ’t Hof, drs. S.B. Huibregtse, mr. L.C. de Jager, drs. M.W. de Jong, mr.drs. A.H. Jorritsma, mr. D.M.J. Kamps, dr. J.W.J. de Kort, mr.dr. J.J.A.M. Korving LL.M., drs. O.C. Kremers, mr.drs. L.J. Lubbers, prof.dr. O.C.R. Marres, dr. D. Molenaar, mr. L.E.C. Neve, drs. F.G.H. van Nus, mr. A.J. Ouweneel, J. van Poppel LL.M., , mr. R.H.M. Roumen, mr. L.W.A. Schulte, mr.dr. G.H. Sjobbema,  mr. K.D. Smeele, dr. F.P.J. Snel, mr.dr. A.E. Spiessens, mr. R.E.P. van de Steenoven, mr. drs. S. Verhees, mr. S.P.M.M. Vijverberg, drs. M.L. Vonhögen,  mr. J.A.W. Vrolijks, mr. M.B. Weijers, mr. E.A.E. Weultjes, mr.drs. G. de Wilde, prof. mr.dr. M.F. de Wilde, mr. C. Wisman, mr. F.M. Witpeerd, mr. J.M.F. Wolfs, S.Y. Au Yeung Msc.
 

Opbouw Deel Internationaal belastingrecht

 

Het deel: Commentaren 

 

OESO-Modelverdrag

 • Een artikelsgewijze bespreking van het OESO-Modelverdrag, waarbij ook is aangegeven welke bepalingen uit de Nederlandse verdragen conform of afwijkend zijn. In dit onderdeel is ook het officiële commentaar op het OESO-Modelverdrag opgenomen. Tevens is in dit onderdeel een tabel opgenomen in het commentaar waarin zeer beknopt wordt weergegeven in hoeverre de bilaterale verdragen conformeren aan het OESO-Modelverdrag met betrekking tot het onderwerp van het desbetreffende artikel.

Bilaterale belastingverdragen

 • Een overzicht van alle door Nederland afgesloten Verdragen ter voorkoming van dubbele belasting. Hierbij wordt primair verwezen naar het commentaar op het corresponderende artikel in het OESO-Modelverdrag en wordt vervolgens aandacht besteed aan de afwijkingen van het desbetreffende artikel ten opzichte van het OESO-Modelverdrag zoals dat luidde ten tijde van de ondertekening van het bilaterale verdrag. Uiteraard geldt dat als een verdragsartikel een onderwerp regelt dat in het OESO-Modelverdrag niet wordt geregeld, er niet naar het OESO-Modelverdrag wordt verwezen. Indien het 'bijzondere onderwerp', bijvoorbeeld 'Hoogleraren', in meer verdragen aan de orde komt, wordt een van deze verdragen als uitgangspunt genomen en begint het commentaar bij de andere verdragen met een verwijzing naar het uitgangspunt. 

MLI (Multilateraal Instrument)

Het onderdeel MLI (Multilateraal instrument van de OESO) is voorzien van een inleiding. Het MLI wordt ook per artikel van commentaar voorzien. Het MLI heeft invloed op de bilaterale verdragsteksten. De opdracht aan onze auteurs is om dit, indien van toepassing in de bilaterale verdragen bij de betreffende verdragsartikelen toe te lichten. 

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001

 • Een artikelsgewijze behandeling van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001.

Buitenlandse belastingplicht IB

 • Een artikelsgewijze behandeling van Hoofdstuk 7 van de Wet inkomstenbelasting 2001 wat handelt over de buitenlandse belastingplicht

Buitenlandse belastingplicht VPB

 • Een artikelsgewijze behandeling van Hoofdstuk III van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wat handelt over het voorwerp van de belasting bij buitenlandse belastingplichtigen

Buitenlandse belastingplicht LB

 • Een artikelsgewijze behandeling van de artikelen uit de Wet op de loonbelasting 1964

Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen

 • Een artikelsgewijze behandeling van de artikelen van deze wet.

 

Het blok: Kader

Het deel Internationaal heeft een geheel eigen karakter en valt niet binnen de normale behandeling zoals die bij de overige delen van NDFR wordt gebezigd. De redactie heeft daarom een aantal auteurs gevraagd om inleidingen te schrijven waarin specifieke onderwerpen in een bredere context worden geplaatst. Deze Inleidingen zijn:

 • Bronnen IBR
 • Capital selecta OESO (BEPS Actiepunten, Preambule OES-Modelverdrag)
 • Capita selecta EU-recht
 • Nationale afbakening heffing
 • Internationale dubbele heffing
 • Verdeling heffingsbevoegdheid
 • Transfer pricing en at arm's lengthbeginsel
 • Verschillende voorkomingstechnieken
 • Drie (of meer) landensituaties
 • Woonplaats
 • Classificatie (hybride) lichamen
 • OESO Actiepunten BEPS
 • Vaste inrichting
 • Verdragsinterpretatie
 • Status belastingverdragen, BRK, nationale wet en andere regelingen
 • Anti-misbruikregelingen
 • Handels- en investeringsverdragen
 • Hoogleraren en docenten
 • Werkzaamheden buitengaats
 • Remittance-bepaling
 • Beperking van de artikelen 10, 11 en 12

 

Het blok: overige relevante regelingen

 

In dit onderdeel zijn naast het Nederlandse uitvoeringsbesluit en de uitvoeringsregeling WIBB, een aantal overige verdragen opgenomen.

Dit betreft zowel bilaterale verdragen op het gebied van de informatie-uitwisseling en de sociale zekerheid, als het enige verdrag dat Nederland heeft afgesloten met betrekking tot de bankenbelasting, te weten met Groot-Brittannië. Ook het NAVO Statusverdrag en het Weens Vedragenverdrag zijn in tekstvorm opgenomen.

 

Het blok: Verdagen successie

De verdragen die hier zijn opgenomen zijn de door Nederland gesloten verdragen ter voorkoming van dubbele schenk- en erfbelasting.


 

Uit de eerste editie van dit deel

 

1. Verantwoording

De commentaren en de behandeling van de algemene leerstukken zijn gebaseerd op de opvattingen van de respectievelijke auteur. Ze geven niet de mening weer van de redactie als zodanig. Wel heeft de redactie ernaar gestreefd om indien er meerdere opvattingen zijn ook de opvattingen van anderen dan de auteur weer te geven.
Deze uitgave is gebaseerd op de in Nederland geldende regelgeving, Nederlandse jurisprudentie en jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen. Buitenlandse regelgeving en jurisprudentie van buitenlandse rechters worden in beginsel niet behandeld. Per onderdeel is vermeld tot wanneer het is bijgewerkt.
Redactie en auteurs staan open voor vragen, suggesties en andere opmerkingen. U kunt de reageerknop rechtsboven gebruiken.

2. Indeling

De afbakening van het deelgebied 'Internationaal belastingrecht' is minder vanzelfsprekend dan die van de behandeling van nationale heffingen, zoals de inkomstenbelasting of de omzetbelasting, of invordering. Het onderwerp is niet grotendeels geregeld in één centrale wet, maar is verspreid over bepalingen in verschillende nationale wetten, meer dan honderd verdragen, een AMvB, een rijkswet en vele besluiten. Het onderwerp behelst zowel materieel recht als formeel recht. Het onderwerp is een terrein waarop nationale regelingen interfereren met supranationale regelingen.

Om deze redenen is gekozen voor een meer uitgebreide benadering dan uitsluitend een artikelsgewijze behandeling. Het deelgebied wordt in vijf delen behandeld:

 • Algemene Leerstukken – onderwerpen die op meerdere plaatsen terugkomen of anderszins van overkoepelend belang zijn;
 • een artikelsgewijze bespreking van het OESO-Modelverdrag; hierbij is ook aangegeven welke bepalingen uit de Nederlandse verdragen conform of afwijkend zijn; in dit onderdeel is ook het officiële commentaar op het OESO-Modelverdrag opgenomen; in dit onderdeel is ook een tabel opgenomen in het commentaar waarin zeer beknopt wordt weergegeven in hoeverre de bilaterale verdragen conformeren aan het OESO-Modelverdrag met betrekking tot het onderwerp van het desbetreffende artikel;
 • een artikelsgewijze behandeling van alle bilaterale verdragen, daarbij wordt primair verwezen naar het commentaar op het corresponderende artikel in het OESO-Modelverdrag en wordt vervolgens aandacht besteed aan de afwijkingen van het desbetreffende artikel ten opzichte van het OESO-Modelverdrag zoals dat luidde ten tijde van de ondertekening van het bilaterale verdrag; uiteraard geldt dat als een verdragsartikel een onderwerp regelt dat in het OESO-Modelverdrag niet wordt geregeld, er niet naar het OESO-Modelverdrag wordt verwezen; indien het 'bijzondere onderwerp', bijvoorbeeld 'Hoogleraren' in meer verdragen aan de orde komt, wordt een van deze verdragen als uitgangspunt genomen en begint het commentaar bij de andere verdragen met een verwijzing naar het uitgangspunt;
 • een artikelsgewijze behandeling van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001;
 • een artikelsgewijze behandeling van de relevante bepalingen in de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Wat dit laatste deel betreft wordt de gebruiker doorgeleid naar de respectievelijke delen van NDFR. Daarnaast zijn opgenomen de verdragsteksten, beleidsbesluiten, (bronbelasting)formulieren en andere relevante documenten zoals OESO-rapporten.

3. Uitgangspunten

De redactie laat zich leiden door verschillende uitgangspunten. De belangrijkste zijn de volgende:

deze uitgave vervult zowel de functie van inleiding als die van naslagwerk; beschikbaarheid van zo veel mogelijk brondocumenten; optimaal gebruiksgemak door zo veel mogelijk clustering van informatie in de algemene leerstukken en het commentaar op het OESO-Modelverdrag, en optimaal gebruik van hyperlinks tussen verschillende paragrafen; toegankelijk geschreven en goed onderbouwde commentaren waarin zowel de bestaande doctrines als nieuwe visies worden behandeld; een open oor voor wensen en suggesties van gebruikers.

Amstelveen/Diemen, november 2009 

Otto Marres & Freek Snel

Laatstelijk bewerkt door Marco Adriaanse, vakredacteur Sdu op 23 juli 2021