Ga verder naar content

Inleiding en redactie Deel Premieheffing

Redactie: mr. M.M.L. Michiels en drs. J.J.G. Sijstermans

M.m.v.: mr. P.R.M. Bierhaagh, P.M.G. Bogaerts, mr.drs. S. Coppens, R. van 't Hof, mr. E.A.C. de Jong, V.C.A. Ramaekers, drs. T.A.P.J. Roelofsma, mr. C.J. Smitskam, mr. S.E. van der Vet.

Opbouw deel Premieheffing

Het blok: Commentaren Nationaal

De nationale regelingen met betrekking tot de premieheffing en de verzekeringsplicht zijn opgenomen. Van de meeste regelingen is een selectie opgenomen:

 • Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) (gehele wet m.u.v de artikelen 122a t/m 122j);
 • Zorgverzekeringswet (Zvw) (gehele wet m.u.v. artikel 39, 40, 54, 55, 56, 59 t/m 68, 70 t/m 85, 86 t/m 95 en slotartikelen);
 • Algemene Ouderdomswet (AOW) (alleen de artikelen 6, 6a,7 en 7a);
 • Algemene nabestaandenwet (Anw) (alleen de artikelen 13 en 13a);
 • Algemene Kinderbijslagwet (AKW) (artikel 6 en 6a);
 • Wet langdurige zorg (Wlz) (artikelen 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3);
 • Besluit Uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 (BUB volksverzekeringen 1999);
 • Ziektewet (Zw) (alleen de artikelen 3 t/m 8c en 20, 21 en 26a);
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) (alleen de artikelen 3 t/m 7c en 17);
 • Werkloosheidswet (WW) (artikelen 3 t/m 8a);
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) (artikelen 7 t/m 10);
 • Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 (BUB werknemersverzekeringen 1990) (m.u.z. slotbepalingen)

 

Het blok: Commentaren EU-verordeningen

 

Het sociale zekerheidsrecht in Europees verband wordt geregeld in een aantal Verordeningen. Het gaat hierbij om:

 • Verordening 883/2004, met name m.b.t. detachering. Het artikelsgewijs commentaar ziet op de artikelen 1 t/m 16, 23 t/m 26, artikel 30, artikel 87 t/m 91.
 • Verordening 1408/71, deze verordening is vervangen door de Verordening 883/2004. Van deze verordening zijn de artikelen 1 t/m 17, artikel 27 t/m 29 en artikel 33 becommentarieerd;
 • Verordening 612/88, met commentaar op artikel 7 over het verbod op fiscale discriminatie.

 

Het blok: Overige relevante regelingen Nationaal

De wettekst van een aantal nationale regelingen zijn opgenomen. Voor zover van toepassing is de  uitleg van deze regelgeving opgenomen bij de corresponderende artikelen van de formele wet.

 

Het blok: Overige relevante regelingen EU

Hier zijn de teksten opgenomen van

 • Richtlijn 2004/38/EG
 • Toepassingsverordening 987/2009
 • Verordening 1231/2010 (derdelanders onder Vo 883/2004)
 • Opvolgingsverordening 492/2011

 

Het blok: Kader

Om de premieheffing in een breder perspectief te plaatsen zijn een aantal inleidende hoofdstukken geschreven. Deze kaderteksten omvatten:

 • Inleiding premieheffing
 • EG-verdrag en Verordening
 • Verzekerings- en premieplicht
 • Multi- en bilaterale verdragen inzake sociale zekerheid

 

Het blok: Bilaterale verdragen sociale zekerheid

Nederland heeft met een groot aantal landen verdragen rond de sociale zekerheid afgesloten. Dat kunnen verdragen over sociale zekerheid zijn, verdragen betreffende de export en handhaving van socialezekerheidsuitkeringen en administratieve akkoorden.

In dit blok wordt de tekst van deze verdragen weergegeven, soms in meerdere officiële talen van het Verdrag.