Home

Onteigeningswet

Geldig van 1 april 2007 tot 1 september 2007
Geldig van 1 april 2007 tot 1 september 2007

Onteigeningswet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-2007 tot 01-09-2007]

Aanhef

Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten;

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is, de onteigening ten algemeenen nutte, in overeenstemming met art. 147 der Grondwet, bij de wet te regelen;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Algemeene bepalingen

Artikel 1

1.

Onteigening ten algemeenen nutte kan in het publiek belang van den Staat, van eene of meer provinciën, van eene of meer gemeenten, en van een of meer waterschappen plaats hebben.

2.

In dat publiek belang kan ook ten name van natuurlijke personen of privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid, aan wie de uitvoering van het werk, dat onteigening vordert, is toegestaan, worden onteigend.

Artikel 2

De bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering zijn op het geding tot onteigening toepasselijk, voor zooveel daarvan bij deze wet niet is afgeweken.

Artikel 3

Artikel 4

Titel I. Over onteigening in gewone gevallen

Hoofdstuk I. [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 5 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 6 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 7 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 8 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 9 [Vervallen per 01-07-2005]

Hoofdstuk II. [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 10 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 11 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 12 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 13 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 14 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 15 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 16 [Vervallen per 15-08-1920]

Hoofdstuk III. Van het geding tot onteigening

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19 [Vervallen per 01-02-1973]

Artikel 20

Artikel 21 [Vervallen per 15-08-1920]

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 36a

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 40a

Artikel 40b

Artikel 40c

Artikel 40d

Artikel 40e

Artikel 40f

Artikel 41

Artikel 41a

Artikel 42

Artikel 42a

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 47 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 48 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 49 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Hoofdstuk IIIa

Afdeling 1. Van de opneming door de deskundigen voor de aanvang van het geding

Artikel 54a
Artikel 54b
Artikel 54c
Artikel 54d
Artikel 54e

Afdeling 2. Van de vervroegde uitspraak over de onteigening

Artikel 54f
Artikel 54g
Artikel 54h
Artikel 54i
Artikel 54j
Artikel 54k
Artikel 54l
Artikel 54m
Artikel 54n
Artikel 54o
Artikel 54p
Artikel 54q
Artikel 54r
Artikel 54s
Artikel 54t

Hoofdstuk IV. Over de betaling van de schadeloosstelling

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Titel II. Over de onteigening voor aanleg, herstel, versterking of onderhoud van waterkeringen en bouw van militaire verdedigingswerken

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 64a

Artikel 64b

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 69 [Vervallen per 01-02-1973]

Artikel 70 [Vervallen per 01-02-1973]

Artikel 71 [Vervallen per 01-02-1973]

Artikel 72 [Vervallen per 01-02-1973]

Titel IIa. Over onteigening van wegen, bruggen, bermen, bermslooten en kanalen en onteigening voor aanleg en verbetering van wegen, bruggen, spoorwegwerken, kanalen, havenwerken, werken ten behoeve van de bestrijding van verontreiniging van oppervlaktewateren en terreinen en werken voor de luchtvaart, alsmede ten behoeve van verbetering of verruiming van rivieren

Artikel 72a

Titel IIb. Over onteigening ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening en van de verwijdering van afvalstoffen

Artikel 72b

Titel IIc. Over onteigening in het belang van de winning van oppervlaktedelfstoffen

Artikel 72c

Artikel 72d

Titel III. Over onteigening in geval van buitengewone omstandigheden

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 76a

Artikel 76a bis [Nog niet in werking]

Artikel 76a ter [Nog niet in werking]

Artikel 76b [Nog niet in werking]

Artikel 76c [Nog niet in werking]

Artikel 76e [Nog niet in werking]

Artikel 76f [Nog niet in werking]

Artikel 76fbis [Nog niet in werking]

Titel IV. Over onteigening in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling, van de volkshuisvesting, van de openbare orde en van de handhaving van de Opiumwet

Artikel 77

Artikel 78 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 79

Artikel 80

Artikel 81 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 82

Artikel 83

Artikel 84

Artikel 85

Artikel 86

Artikel 87

Artikel 88

Artikel 89

Artikel 90

Artikel 91

Artikel 92 [Vervallen per 15-08-1956]

Artikel 93

Artikel 94

Artikel 95

Artikel 95a

Artikel 96

Titel V. Over onteigening van octrooien van uitvinding

Artikel 97

Artikel 98

Artikel 99

Artikel 100

Artikel 101

Artikel 102

Artikel 103

Artikel 104 [Vervallen per 15-02-1963]

Titel Va. Over de onteigening van de rechten, voortvloeiende uit eene aanvrage om octrooi

Artikel 104A

Artikel 104B

Artikel 104C [Vervallen per 15-02-1963]

Titel VI. Over onteigening in het belang der verkrijging door landarbeiders van land met woning in eigendom of van los land in pacht

Artikel 105 [Vervallen per 28-07-1965]

Artikel 106 [Vervallen per 28-07-1965]

Artikel 107 [Vervallen per 28-07-1965]

Artikel 108 [Vervallen per 28-07-1965]

Artikel 109 [Vervallen per 28-07-1965]

Artikel 110 [Vervallen per 28-07-1965]

Artikel 111 [Vervallen per 28-07-1965]

Artikel 112 [Vervallen per 28-07-1965]

Artikel 113 [Vervallen per 28-07-1965]

Artikel 114 [Vervallen per 28-07-1965]

Artikel 115 [Vervallen per 28-07-1965]

Artikel 116 [Vervallen per 28-07-1965]

Artikel 117 [Vervallen per 28-07-1965]

Artikel 118 [Vervallen per 28-07-1965]

Artikel 119 [Vervallen per 28-07-1965]

Artikel 120 [Vervallen per 28-07-1965]

Artikel 121 [Vervallen per 28-07-1965]

Titel VII. Over onteigening in het belang van de landinrichting

Artikel 122

Artikel 123

Artikel 124

Artikel 125 [Vervallen per 15-10-1985]

Artikel 126 [Vervallen per 15-10-1985]

Artikel 127 [Vervallen per 15-10-1985]

Artikel 128 [Vervallen per 15-10-1985]

Artikel 129 [Vervallen per 15-10-1985]

Artikel 130 [Vervallen per 15-10-1985]

Artikel 131 [Vervallen per 15-10-1985]

Artikel 132 [Vervallen per 15-10-1985]

Artikel 133 [Vervallen per 15-10-1985]

Artikel 134 [Vervallen per 15-10-1985]

Artikel 135 [Vervallen per 15-10-1985]

Artikel 136 [Vervallen per 15-10-1985]

Artikel 137 [Vervallen per 15-10-1985]

Artikel 138 [Vervallen per 15-10-1985]

Artikel 139 [Vervallen per 15-10-1985]

Artikel 140 [Vervallen per 15-10-1985]

Titel VIII. [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 141 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 142 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 143 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 144 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 145 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 146 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 147 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 148 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 149 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 150 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 151 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 152 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 153 [Vervallen per 06-07-1981]

Artikel 154 [Vervallen per 01-07-2005]

Slotbepalingen

Artikel 155

Artikel 156

Artikel 157