Home

Wetboek van Strafvordering

Geldig van 1 februari 2006 tot 1 april 2006
Geldig van 1 februari 2006 tot 1 april 2006

Wetboek van Strafvordering

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-02-2006 tot 01-04-2006]

Aanhef

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz., enz., enz..

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is een nieuw Wetboek van Strafvordering vast te stellen;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

Worden vastgesteld de navolgende bepalingen welke zullen uitmaken het Wetboek van Strafvordering

Eerste Boek. Algemeene bepalingen

Titel I. Strafvordering in het algemeen

Eerste afdeeling. Inleidende bepaling

Artikel 1

Tweede afdeeling. Relatieve bevoegdheid van de rechtbanken tot kennisneming van strafbare feiten

Artikel 2
Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6

Derde afdeeling. Vervolging van strafbare feiten

Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11

Vierde afdeeling. Beklag over het niet vervolgen van strafbare feiten

Artikel 12
Artikel 12a
Artikel 12b
Artikel 12c
Artikel 12d
Artikel 12e
Artikel 12f
Artikel 12g
Artikel 12h
Artikel 12i
Artikel 12j
Artikel 12k
Artikel 12l
Artikel 12m [Vervallen per 01-01-1994]
Artikel 12n [Vervallen per 01-01-1994]
Artikel 12o [Vervallen per 01-01-1994]
Artikel 12p [Vervallen per 01-01-1994]
Artikel 13
Artikel 13a

Vijfde afdeeling. Schorsing der vervolging

Artikel 14
Artikel 14a
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18 [Vervallen per 01-01-1994]
Artikel 19
Artikel 20

Zesde afdeeling. Behandeling door de raadkamer

Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26 [Vervallen per 01-01-2002]

Titel II. De verdachte

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 36a

Artikel 36b

Artikel 36c

Artikel 36d

Artikel 36e

Titel III. De raadsman

Algemeene bepaling

Artikel 37

Eerste afdeeling. Keuze van een raadsman

Artikel 38
Artikel 39

Tweede afdeeling. Toevoeging van een raadsman

Artikel 40
Artikel 41
Artikel 42
Artikel 43
Artikel 44
Artikel 45
Artikel 46
Artikel 47
Artikel 48
Artikel 49

Derde afdeeling. Bevoegdheden van den raadsman betreffende het verkeer met den verdachte en de kennisneming van processtukken

Artikel 50
Artikel 50a
Artikel 51

Titel IIIA. De benadeelde partij

Artikel 51a

Artikel 51b

Artikel 51c

Artikel 51d

Artikel 51e

Artikel 51f

Titel IV. Eenige bijzondere dwangmiddelen

Eerste afdeeling. Aanhouding en inverzekeringstelling

Artikel 52
Artikel 53
Artikel 54
Artikel 55
Artikel 55a
Artikel 55b
Artikel 56
Artikel 57
Artikel 58
Artikel 59
Artikel 59a
Artikel 59b
Artikel 59c
Artikel 60
Artikel 61
Artikel 61a
Artikel 61b [Vervallen per 01-03-2002]
Artikel 61c [Vervallen per 01-03-2002]
Artikel 62
Artikel 62a

Tweede afdeeling. Voorloopige hechtenis

§ 1. Bevelen tot voorloopige hechtenis
Artikel 63
Artikel 64
Artikel 65
Artikel 66
Artikel 66a
Artikel 67
Artikel 67a
Artikel 67b
Artikel 68
Artikel 69
Artikel 70
Artikel 71
Artikel 72
Artikel 72a
Artikel 73
Artikel 74
Artikel 75
Artikel 76
§ 2. Het hooren van den in voorloopige hechtenis gestelden verdachte
Artikel 77
§ 3. Inhoud der bevelen en hunne beteekening
Artikel 78
Artikel 79
§ 4. Schorsing der voorloopige hechtenis
Artikel 80
Artikel 81
Artikel 82
Artikel 83
Artikel 84
Artikel 85
Artikel 86
Artikel 87
Artikel 88

Tweede afdeling A. Schadevergoeding

Artikel 89
Artikel 90
Artikel 91
Artikel 92 [Vervallen per 28-07-1975]
Artikel 93

Derde afdeeling. Inbeslagneming

§ 1. Algemene bepalingen
Artikel 94
Artikel 94a
Artikel 94b
Artikel 94c
Artikel 94d
§ 2. Inbeslagneming door opsporingsambtenaren of bijzondere personen
Artikel 95
Artikel 96
Artikel 96a
Artikel 96b
Artikel 96c
Artikel 97
Artikel 98
Artikel 99
Artikel 99a
Artikel 100
Artikel 101
Artikel 102
Artikel 102a
§ 2a. Inbeslagneming op grond van artikel 94a
Artikel 103
§ 3. Inbeslagneming door den rechter-commissaris
Artikel 104
Artikel 105
Artikel 106 [Vervallen per 01-02-2000]
Artikel 107 [Vervallen per 01-02-2000]
Artikel 108
Artikel 109
Artikel 110
Artikel 111 [Vervallen per 01-02-2000]
Artikel 112 [Vervallen per 01-02-2000]
Artikel 113 [Vervallen per 01-02-2000]
Artikel 114
Artikel 115 [Vervallen per 01-02-1959]
§ 4. Teruggave en bewaring van inbeslaggenomen voorwerpen
Artikel 116
Artikel 117
Artikel 117a
Artikel 118
Artikel 118a
Artikel 118b [Vervallen per 01-01-1996]
Artikel 119
Artikel 119a
Artikel 120 [Vervallen per 01-01-1996]
Artikel 121 [Vervallen per 01-01-1996]
Artikel 122 [Vervallen per 01-01-1996]
Artikel 123 [Vervallen per 01-01-1996]

Vierde afdeeling. Handhaving der orde ter gelegenheid van ambtsverrichtingen

Artikel 124

Vijfde afdeling. Maatregelen ter gelegenheid van een schouw of een doorzoeking

Artikel 125
Artikel 125a [Vervallen per 01-03-1993]
Artikel 125b [Vervallen per 01-03-1993]
Artikel 125c [Vervallen per 01-03-1993]
Artikel 125d [Vervallen per 01-03-1993]
Artikel 125e [Vervallen per 01-03-1993]

Zesde afdeling

Artikel 125f [Vervallen per 01-02-2000]
Artikel 125g [Vervallen per 01-02-2000]
Artikel 125h [Vervallen per 01-02-2000]

Zevende afdeling. Doorzoeking ter vastlegging van gegevens

Artikel 125i
Artikel 125j
Artikel 125k
Artikel 125l
Artikel 125la
Artikel 125m
Artikel 125n

Negende afdeling. strafrechtelijk financieel onderzoek

Artikel 126
Artikel 126a
Artikel 126b
Artikel 126c
Artikel 126d
Artikel 126e
Artikel 126f

Titel IVA. Bijzondere bevoegdheden tot opsporing

Eerste afdeling. Stelselmatige observatie

Artikel 126g

Tweede afdeling. Infiltratie

Artikel 126h

Derde afdeling. Pseudo-koop of -dienstverlening

Artikel 126i

Vierde afdeling. Stelselmatige inwinning van informatie

Artikel 126j

Vijfde afdeling. Bevoegdheden in een besloten plaats

Artikel 126k

Zesde afdeling. Opnemen van vertrouwelijke communicatie met een technisch hulpmiddel

Artikel 126l

Zevende afdeling. Onderzoek van telecommunicatie

Artikel 126m
Artikel 126n
Artikel 126na
Artikel 126nb

Achtste afdeling. Vorderen van gegevens

Artikel 126nc
Artikel 126nd
Artikel 126ne
Artikel 126nf
Artikel 126ng
Artikel 126nh

Titel V. Bijzondere bevoegdheden tot opsporing voor het onderzoek naar het beramen of plegen van ernstige misdrijven in georganiseerd verband

Artikel 126o

Artikel 126p

Artikel 126q

Artikel 126qa

Artikel 126r

Artikel 126s

Artikel 126t

Artikel 126u

Artikel 126ua

Artikel 126ub

Artikel 126uc

Artikel 126ud

Artikel 126ue

Artikel 126uf

Artikel 126ug

Artikel 126uh

Titel VA. Bijstand aan opsporing door burgers

Eerste afdeling. Verzoek informatie in te winnen

Artikel 126v

Tweede afdeling. Burgerinfiltratie

Artikel 126w
Artikel 126x

Derde afdeling. Burgerpseudo-koop of -dienstverlening

Artikel 126ij
Artikel 126z

Titel VB. Algemene regels betreffende de bevoegdheden in de titels IVA, V en VA

Eerste afdeling. Voeging bij de processtukken

Artikel 126aa

Tweede afdeling. Kennisgeving aan betrokkene

Artikel 126bb

Derde afdeling. De bewaring en de vernietiging van processen-verbaal en andere voorwerpen en het gebruik van gegevens voor een ander doel

Artikel 126cc
Artikel 126dd

Vierde afdeling. Technische hulpmiddelen

Artikel 126ee

Vijfde afdeling. Verbod op doorlaten

Artikel 126ff

Titel VC. Verkennend onderzoek

Artikel 126gg

Titel VI. Beteekenis van sommige in het wetboek voorkomende uitdrukkingen

Artikel 127

Artikel 128

Artikel 129

Artikel 130

Artikel 131

Artikel 131a [Nog niet in werking]

Artikel 132

Artikel 132a

Artikel 133

Artikel 134

Artikel 135

Artikel 136

Artikel 136a

Artikel 136b

Artikel 136c

Artikel 137

Artikel 138

Artikel 138a

Artikel 138b

Artikel 138c

Tweede Boek. Strafvordering in eersten aanleg

Titel I. Het opsporingsonderzoek

Eerste afdeeling. Algemeene bepalingen

Artikel 139 [Vervallen per 12-04-1967]
Artikel 140
Artikel 140a
Artikel 141
Artikel 142
Artikel 143 [Vervallen per 01-01-1957]
Artikel 144 [Vervallen per 01-01-1957]
Artikel 145 [Vervallen per 01-04-1994]
Artikel 146
Artikel 147

Tweede afdeeling. De officieren van justitie

Artikel 148
Artikel 148a
Artikel 148b
Artikel 149
Artikel 150
Artikel 151
Artikel 151a
Artikel 151b
Artikel 151c
Artikel 151d

Derde afdeeling. Overige ambtenaren met de opsporing belast

Artikel 152
Artikel 153
Artikel 154
Artikel 155
Artikel 156
Artikel 157
Artikel 158 [Vervallen per 01-02-2000]
Artikel 159

Vierde afdeeling. Aangiften en klachten

Artikel 160
Artikel 161
Artikel 162
Artikel 163
Artikel 164
Artikel 165
Artikel 165a
Artikel 166
Artikel 166a

Vijfde afdeeling. Beslissingen omtrent vervolging

Artikel 167
Artikel 167a

Titel II. De rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken

Artikel 168 [Vervallen per 01-07-1992]

Artikel 169 [Vervallen per 01-07-1992]

Artikel 170

Artikel 171

Artikel 172

Artikel 173

Artikel 174

Artikel 175

Artikel 176

Artikel 177

Artikel 177a

Artikel 178

Artikel 178a

Artikel 179

Artikel 180

Titel III. Gang van het gerechtelijk vooronderzoek

Eerste afdeeling. De vordering van den officier van justitie

Artikel 181
Artikel 182
Artikel 183
Artikel 184

Tweede afdeeling. Instellen van het gerechtelijk vooronderzoek

Artikel 185
Artikel 186
Artikel 186a
Artikel 187
Artikel 187a
Artikel 187b
Artikel 187c
Artikel 187d
Artikel 188
Artikel 189
Artikel 190
Artikel 191
Artikel 192
Artikel 193
Artikel 194 [Vervallen per 01-02-2000]
Artikel 195
Artikel 195a
Artikel 195b
Artikel 195c
Artikel 195d
Artikel 195e
Artikel 195f
Artikel 196
Artikel 197
Artikel 198
Artikel 199

Derde afdeeling. Het verhoor van den verdachte

Artikel 200
Artikel 201 [Vervallen per 01-02-2000]
Artikel 202
Artikel 203
Artikel 204
Artikel 205
Artikel 206
Artikel 207
Artikel 208
Artikel 209

Vierde afdeeling. Het verhoor van den getuige

Artikel 210
Artikel 211
Artikel 212
Artikel 213
Artikel 214
Artikel 215
Artikel 216
Artikel 217
Artikel 218
Artikel 219
Artikel 219a
Artikel 220
Artikel 221
Artikel 222
Artikel 223
Artikel 224
Artikel 225
Artikel 226

Vierde Afdeling A. Bedreigde getuigen

Artikel 226a
Artikel 226b
Artikel 226c
Artikel 226d
Artikel 226e
Artikel 226f

Vierde afdeling B. Toezeggingen aan getuigen die tevens verdachte zijn

Artikel 226g [Nog niet in werking]
Artikel 226h [Nog niet in werking]
Artikel 226i [Nog niet in werking]
Artikel 226j [Nog niet in werking]

Vierde afdeling C. Toezeggingen aan getuigen die reeds veroordeeld zijn

Artikel 226k [Nog niet in werking]

Vierde afdeling D. Maatregelen tot bescherming van getuigen

Artikel 226l [Nog niet in werking]

Vijfde afdeeling. Deskundigen

Artikel 227
Artikel 228
Artikel 229
Artikel 230
Artikel 231
Artikel 232
Artikel 233
Artikel 234
Artikel 235
Artikel 236

Zesde afdeeling. Sluiting van het gerechtelijk vooronderzoek

Artikel 237
Artikel 238
Artikel 239 [Vervallen per 01-02-2000]
Artikel 240

Zevende afdeeling. Handelingen van de rechter-commissaris na de sluiting of beëindiging van het gerechtelijk vooronderzoek

Artikel 241
Artikel 241a

Achtste afdeling. Bevoegdheden van de raadsman

Artikel 241b

Negende afdeling. Geen beroep in cassatie voor het openbaar ministerie

Artikel 241c

Titel IV. Beslissingen omtrent verdere vervolging

Artikel 242

Artikel 243

Artikel 244

Artikel 245

Artikel 245a

Artikel 246

Artikel 247

Artikel 248

Artikel 249 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 250

Artikel 250a

Artikel 251 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 252

Artikel 253

Artikel 254

Artikel 255

Slotbepalingen betreffende het voorbereidend onderzoek

Artikel 256
Artikel 257

Titel V. Aanhangig maken der zaak ter terechtzitting

Artikel 258

Artikel 259

Artikel 260

Artikel 261

Artikel 262

Artikel 263

Artikel 264

Artikel 265

Artikel 266

Artikel 267

Titel VI. Behandeling van de zaak door de rechtbank

Eerste afdeling. Onderzoek op de terechtzitting

Artikel 268
Artikel 269
Artikel 270
Artikel 271
Artikel 272
Artikel 273
Artikel 274
Artikel 275
Artikel 276
Artikel 277
Artikel 277a [Vervallen per 15-05-1998]
Artikel 278
Artikel 279
Artikel 280
Artikel 280a [Vervallen per 01-02-1998]
Artikel 281
Artikel 282
Artikel 282a
Artikel 283
Artikel 284
Artikel 285
Artikel 286
Artikel 287
Artikel 288
Artikel 288a
Artikel 289
Artikel 290
Artikel 291
Artikel 292
Artikel 293
Artikel 294
Artikel 295
Artikel 296
Artikel 297
Artikel 298 [Vervallen per 01-07-2003]
Artikel 299
Artikel 300
Artikel 301
Artikel 302
Artikel 303
Artikel 304 [Vervallen per 01-02-1998]
Artikel 305 [Vervallen per 01-02-1998]
Artikel 306 [Vervallen per 01-02-1998]
Artikel 307 [Vervallen per 01-02-1998]
Artikel 308 [Vervallen per 01-02-1998]
Artikel 309
Artikel 310
Artikel 311
Artikel 312
Artikel 313
Artikel 314
Artikel 314a
Artikel 315
Artikel 316
Artikel 317
Artikel 318
Artikel 319
Artikel 320
Artikel 321 [Vervallen per 01-01-2005]
Artikel 322
Artikel 323 [Vervallen per 01-02-1998]
Artikel 324
Artikel 325
Artikel 326
Artikel 327
Artikel 327a
Artikel 328
Artikel 329
Artikel 330
Artikel 331

Tweede afdeeling. Onderzoek van de vordering van de benadeelde partij op de terechtzitting

Artikel 332
Artikel 333
Artikel 334
Artikel 335

Tweede Afdeling A. Verklaring van het slachtoffer of diens nabestaande op de terechtzitting

Artikel 336
Artikel 337

Derde afdeeling. Bewijs

Artikel 338
Artikel 339
Artikel 340
Artikel 341
Artikel 342
Artikel 343
Artikel 344
Artikel 344a

Vierde afdeeling. Beraadslaging en uitspraak

Artikel 345
Artikel 346
Artikel 347
Artikel 348
Artikel 349
Artikel 350
Artikel 351
Artikel 352
Artikel 353
Artikel 354 [Vervallen per 01-02-1959]
Artikel 355
Artikel 356
Artikel 357
Artikel 358
Artikel 359
Artikel 359a
Artikel 360
Artikel 361
Artikel 361a
Artikel 362
Artikel 363
Artikel 364
Artikel 365
Artikel 365a
Artikel 365b
Artikel 365c
Artikel 366
Artikel 366a

Titel VII. Bijzondere bepalingen voor het rechtsgeding voor de politierechter

Artikel 367

Artikel 368

Artikel 369

Artikel 370

Artikel 370a

Artikel 371

Artikel 372

Artikel 373

Artikel 374

Artikel 375

Artikel 376

Artikel 377

Artikel 378

Artikel 378a

Artikel 379

Artikel 380

Artikel 381

Titel VIII. Bijzondere bepalingen voor het rechtsgeding voor de kantonrechter

Artikel 382

Artikel 383

Artikel 384

Artikel 385

Artikel 386

Artikel 387

Artikel 388

Artikel 389 [Vervallen per 01-02-1940]

Artikel 390

Artikel 391

Artikel 392

Artikel 393

Artikel 394

Artikel 395

Artikel 395a

Artikel 396

Artikel 397

Artikel 397a

Artikel 398

Derde Boek. Rechtsmiddelen

A. Gewone rechtsmiddelen

Titel I. Verzet tegen einduitspraken

Artikel 399
Artikel 400
Artikel 401
Artikel 402
Artikel 403

Titel II. Hooger beroep van uitspraken

Artikel 404
Artikel 405 [Vervallen per 01-01-1936]
Artikel 406
Artikel 407
Artikel 408
Artikel 408a
Artikel 409
Artikel 410
Artikel 411
Artikel 411a
Artikel 412
Artikel 413
Artikel 414
Artikel 415
Artikel 416
Artikel 417
Artikel 418
Artikel 419
Artikel 420
Artikel 421
Artikel 422
Artikel 422a
Artikel 423
Artikel 423a
Artikel 424
Artikel 425
Artikel 426

Titel III. Beroep in cassatie van uitspraken

Artikel 427
Artikel 428
Artikel 429
Artikel 430 [Vervallen per 01-01-2003]
Artikel 431
Artikel 432
Artikel 433
Artikel 434
Artikel 435
Artikel 436
Artikel 437
Artikel 438
Artikel 439
Artikel 440
Artikel 441
Artikel 442
Artikel 443
Artikel 444

Titel IV. Hooger beroep en beroep in cassatie van beschikkingen. Bezwaarschriften

Artikel 445
Artikel 446
Artikel 447
Artikel 448
Artikel 448a [Vervallen per 01-01-1994]

Titel V. Aanwenden van gewone rechtsmiddelen

Artikel 449
Artikel 450
Artikel 451
Artikel 451a
Artikel 451b
Artikel 452

Titel VI. Intrekking en afstand van gewone rechtsmiddelen

Artikel 453
Artikel 454
Artikel 455

B. Buitengewone rechtsmiddelen

Titel VII. Cassatie "in het belang der wet"

Artikel 456

Titel VIII. Herziening van arresten en vonnissen

Artikel 457
Artikel 458
Artikel 459
Artikel 460
Artikel 461
Artikel 462
Artikel 463
Artikel 464
Artikel 465
Artikel 466
Artikel 467
Artikel 468
Artikel 469
Artikel 470
Artikel 471
Artikel 472
Artikel 473
Artikel 474
Artikel 475
Artikel 476
Artikel 477
Artikel 478
Artikel 479
Artikel 480
Artikel 481

Vierde Boek. Eenige rechtsplegingen van bijzonderen aard

Titel I. Strafvordering ter zake van strafbare feiten waarvan de Hooge Raad in eersten aanleg kennis neemt

Artikel 482 [Vervallen per 12-04-1967]

Artikel 483

Artikel 484

Artikel 485

Titel II. Strafvordering in zaken betreffende jeugdige personen

Eerste afdeling. Algemene bepalingen

Artikel 486
Artikel 487

Tweede afdeling. Strafvordering in zaken betreffende personen die de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt

Artikel 488
Artikel 488a [Vervallen per 01-07-1965]
Artikel 488b [Vervallen per 01-07-1965]
Artikel 489
Artikel 490
Artikel 490a [Vervallen per 01-09-1995]
Artikel 491
Artikel 492
Artikel 493
Artikel 494
Artikel 495
Artikel 495a
Artikel 495b
Artikel 496
Artikel 496a [Vervallen per 01-09-1995]
Artikel 496b [Vervallen per 01-09-1995]
Artikel 496c [Vervallen per 01-09-1995]
Artikel 496d [Vervallen per 01-09-1995]
Artikel 496e [Vervallen per 01-09-1995]
Artikel 496f [Vervallen per 01-09-1995]
Artikel 497
Artikel 498
Artikel 498a [Vervallen per 01-09-1995]
Artikel 499
Artikel 500
Artikel 500a [Vervallen per 01-09-1995]
Artikel 500b [Vervallen per 01-09-1995]
Artikel 500c [Vervallen per 01-09-1995]
Artikel 500d [Vervallen per 01-09-1995]
Artikel 500e [Vervallen per 01-09-1995]
Artikel 500f [Vervallen per 01-09-1995]
Artikel 500g [Vervallen per 01-05-1996]
Artikel 500h [Vervallen per 01-05-1996]
Artikel 500i [Vervallen per 01-05-1996]
Artikel 500j [Vervallen per 01-05-1996]
Artikel 500k [Vervallen per 01-05-1996]
Artikel 500l [Vervallen per 01-05-1996]
Artikel 501
Artikel 502
Artikel 503
Artikel 503a [Vervallen per 01-09-1995]
Artikel 504
Artikel 505
Artikel 506 [Vervallen per 01-09-1995]
Artikel 507 [Vervallen per 01-09-1995]
Artikel 508 [Vervallen per 01-09-1995]
Artikel 509 [Vervallen per 01-09-1995]

Titel IIA. Berechting van verdachten bij wie een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens wordt vermoed

Artikel 509a

Artikel 509b

Artikel 509c

Artikel 509d

Artikel 509e

Titel IIB. Rechtsplegingen in verband met de terbeschikkingstelling en de plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis

Eerste afdeling. Inleidende bepalingen

Artikel 509f
Artikel 509g
Artikel 509h
Artikel 509i
Artikel 509i bis

Tweede afdeling. Toepassing van de artikelen 38b, 38c, 38i of 38k van het Wetboek van Strafrecht

Artikel 509j
Artikel 509k
Artikel 509l
Artikel 509m
Artikel 509n

Derde afdeling. Verlenging van de terbeschikkingstelling

Artikel 509o
Artikel 509oa
Artikel 509p
Artikel 509q
Artikel 509r
Artikel 509s
Artikel 509t
Artikel 509u
Artikel 509u bis

Vierde afdeling. Beroep

Artikel 509v
Artikel 509w
Artikel 509x

TITEL IIC. Rechtsplegingen in verband met de plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders

Artikel 509y

Artikel 509z

Artikel 509aa

Artikel 509bb

Artikel 509cc

Artikel 509dd

Artikel 509ee

Artikel 509ff

Artikel 509gg

Titel III. Vervolging en berechting van rechterlijke ambtenaren

Artikel 510

Artikel 511

Titel IIIA. Strafvordering ter zake van strafbare feiten waarvan de burgerlijke rechter kennis neemt

Artikel 511a

Titel IIIb. Strafvordering ter zake van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel

Artikel 511b

Artikel 511c

Artikel 511d

Artikel 511e

Artikel 511f

Artikel 511g

Artikel 511h

Artikel 511i

Titel IV. Wraking en verschoning van rechters

Artikel 512

Artikel 513

Artikel 514

Artikel 515

Artikel 516 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 517

Artikel 518

Artikel 519 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 520 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 521 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 522 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 523 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 524 [Vervallen per 01-01-1994]

Titel V. Geschillen over rechtsmacht

Artikel 525

Artikel 526

Artikel 527

Titel VI. Vervolging en berechting van rechtspersonen

Artikel 528

Artikel 529

Artikel 530

Artikel 531

Artikel 532

Artikel 533 [Vervallen per 01-09-1976]

Artikel 534 [Vervallen per 01-09-1976]

Artikel 535 [Vervallen per 01-09-1976]

Artikel 536 [Vervallen per 01-09-1976]

Artikel 537 [Vervallen per 01-09-1976]

Artikel 538 [Vervallen per 01-09-1976]

Artikel 539 [Vervallen per 01-09-1976]

Titel VIA. Strafvordering buiten het rechtsgebied van een rechtbank

Eerste afdeling. Algemeen

Artikel 539a
Artikel 539b
Artikel 539c
Artikel 539d
Artikel 539e
Artikel 539f

Tweede afdeling. Toepassing van enige bijzondere dwangmiddelen

Artikel 539g
Artikel 539h
Artikel 539i
Artikel 539j
Artikel 539k
Artikel 539l
Artikel 539m
Artikel 539n
Artikel 539o
Artikel 539p
Artikel 539q
Artikel 539r
Artikel 539s
Artikel 539t

Derde afdeling. Verplichtingen van de schipper

Artikel 539u
Artikel 539v
Artikel 539w

Titel VII. Rechterlijke bevelen tot handhaving der openbare orde

Artikel 540

Artikel 541

Artikel 542

Artikel 543

Artikel 544

Artikel 545

Artikel 546

Artikel 547

Artikel 548

Artikel 549

Artikel 550

Titel VIII. Bijzondere bepalingen omtrent opsporing van feiten, strafbaar gesteld bij het Wetboek van Strafrecht

Artikel 551

Artikel 552

Titel IX. Beklag

Artikel 552a

Artikel 552ab

Artikel 552b

Artikel 552c

Artikel 552ca

Artikel 552d

Artikel 552e

Artikel 552f

Artikel 552g

Titel X. Internationale rechtshulp

Eerste afdeling. Algemene bepalingen

Artikel 552h
Artikel 552i
Artikel 552j
Artikel 552k
Artikel 552l
Artikel 552m
Artikel 552n
Artikel 552o
Artikel 552oa
Artikel 552ob
Artikel 552oc
Artikel 552p
Artikel 552q

Eerste afdeling A. Internationale gemeenschappelijke onderzoeksteams

Artikel 552qa
Artikel 552qb
Artikel 552qc
Artikel 552qd
Artikel 552qe

Tweede afdeling. Feiten begaan aan boord van luchtvaartuigen

Artikel 552r
Artikel 552s

Derde afdeling. Overdracht en overname van strafvervolging

§ 1. Overdracht van strafvervolging door Onze Minister van Justitie
Artikel 552t
Artikel 552u
Artikel 552v
Artikel 552w
§ 1a. Overdracht van strafvervolging door de officier van justitie
Artikel 552wa
§ 2. Overname van strafvervolging door Onze Minister van Justitie
Artikel 552x
Artikel 552y
Artikel 552z
Artikel 552aa
Artikel 552bb
Artikel 552cc
Artikel 552dd
Artikel 552ee
Artikel 552ff
Artikel 552gg
Artikel 552hh
§ 2a. Overname van strafvervolging door de officier van justitie
Artikel 552ii

Titel XI. Wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van strafvorderlijke bevelen

Eerste afdeling. Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse strafvorderlijke bevelen

Artikel 552jj
Artikel 552kk
Artikel 552ll
Artikel 552mm
Artikel 552nn
Artikel 552oo
Artikel 552pp
Artikel 552qq

Tweede afdeling. Erkenning en tenuitvoerlegging van Nederlandse strafvorderlijke bevelen

Artikel 552rr
Artikel 552ss
Artikel 552tt
Artikel 552uu
Artikel 552vv

Vijfde Boek. Tenuitvoerlegging en kosten

Titel I. Tenuitvoerlegging

Eerste afdeeling. Algemeene bepalingen

Artikel 553
Artikel 554
Artikel 555
Artikel 556

Tweede afdeeling. Uitvoerbaarheid van beslissingen

Artikel 557
Artikel 558
Artikel 558a
Artikel 559
Artikel 559a
Artikel 560
Artikel 560a
Artikel 560b
Artikel 561
Artikel 561a [Vervallen per 16-10-1964]
Artikel 562
Artikel 563

Derde afdeeling. Tenuitvoerlegging van bevelen tot vrijheidsbeneming en veroordeelende vonnissen of arresten

Artikel 564
Artikel 564a
Artikel 565
Artikel 566
Artikel 567
Artikel 568
Artikel 569
Artikel 570
Artikel 570a
Artikel 570b
Artikel 571
Artikel 572
Artikel 573
Artikel 574
Artikel 575
Artikel 576
Artikel 576a [Vervallen per 16-10-1978]
Artikel 577
Artikel 577a
Artikel 577b
Artikel 577c
Artikel 577d
Artikel 578
Artikel 578a

Vierde afdeeling. Rechtsgeding tot herkenning van veroordeelden of van andere gevonniste personen

Artikel 579
Artikel 580
Artikel 581
Artikel 582
Artikel 583
Artikel 584

Vijfde afdeeling. Wijze van kennisgeving van gerechtelijke mededelingen aan natuurlijke personen

Artikel 585
Artikel 586
Artikel 587
Artikel 588
Artikel 588a
Artikel 589
Artikel 590

Titel II. Kosten

Artikel 591

Artikel 591a

Artikel 592

Artikel 592a

Algemene bepaling

Artikel 593

Slotbepaling