Home

Wet ambtenaren defensie

Geldig vanaf 18 februari 2023
Geldig vanaf 18 februari 2023

Wet ambtenaren defensie

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 18-02-2023]

Aanhef

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat regelen betreffende den rechtstoestand van de militaire ambtenaren van zee- en landmacht behooren te worden gesteld;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Titel I. Algemeene bepaling

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. ambtenaren: militaire ambtenaren en burgerlijke ambtenaren, waarbij wordt verstaan onder:

  1. militaire ambtenaren: zij, die zijn aangesteld bij het beroepspersoneel van de krijgsmacht of bij het reservepersoneel van de krijgsmacht om in militaire openbare dienst werkzaam te zijn,

  2. burgerlijke ambtenaren: burgerlijke ambtenaren die zijn aangesteld om werkzaam te zijn bij het Ministerie van Defensie;

 2. werkelijke dienst: de tijd gedurende welke de militair ambtenaar

  1. is aangesteld bij het beroepspersoneel van de krijgsmacht en hij niet op non-activiteit is gesteld en hem geen buitengewoon verlof van lange duur is verleend;

  2. is aangesteld bij het reservepersoneel van de krijgsmacht en hij als zodanig feitelijk onder de wapenen is,

 3. buitengewone omstandigheden: een uitzonderingstoestand als bedoeld in artikel 1 van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden dan wel andere omstandigheden die naar het oordeel van Onze Minister toepassing van buitengewone bevoegdheden op grond van deze wet noodzakelijk maken,

 4. Onze Minister: Onze Minister van Defensie,

 5. militaire gezondheidszorg: het geheel aan maatregelen, voorzieningen en verstrekkingen verleend door of vanwege de militair geneeskundige dienst ten behoeve van het behoud, herstel en bevordering van de gezondheid en inzetbaarheid van de militair,

 6. militair geneeskundige dienst: het geheel van instanties en eenheden binnen de krijgsmacht, belast met het verlenen van militaire gezondheidszorg,

 7. geïntegreerde gezondheidszorg: het samenhangend stelsel van preventieve, curatieve met inbegrip van huisartsgeneeskundige, bepaalde bedrijfsgeneeskundige en operationeel geneeskundige activiteiten verricht door een eerstelijns medisch zorgteam voor het verlenen van militaire gezondheidszorg,

 8. algemeen militair arts (AMA): een tot de militair geneeskundige dienst behorende militaire arts, opgeleid tot of in staat geacht tot het toepassen van de basiskennis en -vaardigheden van de geïntegreerde gezondheidszorg, opgenomen in het register van algemeen militaire artsen,

 9. medisch zorgteam: een functioneel team, bestaande uit één of meer algemeen militaire artsen, tenminste één geregistreerd huisarts en één geregistreerd bedrijfsarts van de militair geneeskundige dienst, belast met het verlenen van geïntegreerde gezondheidszorg aan de aan dit team toegewezen militairen,

 10. geïntegreerd militair geneeskundig dossier: het geheel aan eerstelijns geneeskundige gegevens omtrent een militair ten behoeve van het verlenen van geïntegreerde gezondheidszorg door een medisch zorgteam.

2.

In deze wet wordt, voorzover hun belang daarmee is gemoeid of dit uit de vroegere rechtsbetrekking volgt, mede verstaan onder militaire ambtenaren: gewezen militaire ambtenaren.

Artikel 1a

1.

Tot militair ambtenaar kunnen worden aangesteld zij die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

2.

Zij die de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt kunnen met schriftelijke instemming van hun wettelijke vertegenwoordigers worden aangesteld als aspirant-militair ambtenaar.

3.

Aan aspirant-militaire ambtenaren wordt geen functie toegewezen. Zij worden niet ingezet in buitengewone omstandigheden, voor vredes- of humanitaire operaties of voor enige vorm van gewapende dienst.

4.

De periode van aanstelling als aspirant-militair ambtenaar maakt in zijn geheel deel uit van de proeftijd voor een aanstelling als militair ambtenaar.

5.

Een aanstelling als aspirant-militair ambtenaar gaat over in een aanstelling als militair ambtenaar als de aspirant-militair ambtenaar daarmee na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar schriftelijk instemt.

Artikel 1b

Titel II. Bezwaar, beroep en klachtrecht

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-1998]

§ 2. Rechtsmacht

Artikel 3

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 5

Artikel 5a

Artikel 5b

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Titel IIa. Beslag, terugvordering, verrekening en korting

Artikel 10

Artikel 10a

Artikel 10b

Artikel 10c

Artikel 10d

Artikel 10e

Artikel 10f

Artikel 10g

Artikel 10h

Titel III. Van middelen tot bewaring en verwerkelijking van recht

Artikel 11

Titel IV. Bepalingen van materieel recht

Artikel 12

Artikel 12bis

Artikel 12ter

Artikel 12quater

Artikel 12quinquies

Artikel 12a

Artikel 12b

Artikel 12c

Artikel 12d

Artikel 12e

Artikel 12f

Artikel 12g

Artikel 12h

Artikel 12i

Artikel 12j

Artikel 12k

Artikel 12l

Artikel 12m

Artikel 12n

Titel IVa. Burgerlijke ambtenaren, werkzaam bij het Ministerie van Defensie

Artikel 12o

Artikel 12p

Artikel 12q

Titel V. Overgangs- en slotbepalingen

§ 1. Overgangsbepaling

Artikel 13

Artikel 14 [Vervallen per 17-05-1995]

§ 2. Slotbepalingen

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 16

Artikel 17