Home

Uitvoeringsbeschikking kansspelbelasting

Geldig vanaf 1 oktober 2021
Geldig vanaf 1 oktober 2021

Uitvoeringsbeschikking kansspelbelasting

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-10-2021]

Aanhef

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 7 van de Wet op de kansspelbelasting (Stb. 1961, 313), artikel 62 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301) en artikel 1 van de Wet van 24 december 1927 (Stb. 416);

Besluit:

Artikel 1

Voor de toepassing van het bij deze regeling bepaalde wordt verstaan onder:

a. wet:

Wet op de kansspelbelasting;

b. belasting:

kansspelbelasting.

Artikel 1a

Het tijdstip waarop de belasting, bedoeld in artikel 6 van de wet, in het kalenderjaar is verschuldigd, is:

 1. de laatste dag van de kalendermaand waarin de prijs ter beschikking is gesteld, indien:

  1. 1°.

   de inhoudingsplichtige meerdere keren per kwartaal binnenlandse kansspelen organiseert waarop artikel 1, eerste lid, onderdeel g, van de wet van toepassing is; en

 2. de laatste dag van het kalenderkwartaal waarin de prijs ter beschikking is gesteld, indien:

  1. 1°.

   de afgedragen belasting, bedoeld in artikel 6 van de wet, in de aan het kalenderjaar voorafgaande twee kalenderjaren per kwartaal gemiddeld niet meer heeft bedragen dan € 15.000; en

  2. 2°.

   aan de inhoudingsplichtige in de aan het kalenderjaar voorafgaande twee kalenderjaren niet meer dan twee naheffingaanslagen zijn opgelegd ter zake van de belasting, bedoeld in artikel 6 van de wet.

Artikel 2 [Vervallen per 01-10-2021]

Deze tekst is vervallen

Artikel 3 [Vervallen per 01-10-2021]

Artikel 4

Artikel 5