Home

Algemene Kinderbijslagwet

Geldig van 1 juli 2000 tot 1 september 2000
Geldig van 1 juli 2000 tot 1 september 2000

Algemene Kinderbijslagwet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2000 tot 01-09-2000]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen vast te stellen inzake een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte kinderbijslagverzekering;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van deze wet en van de tot haar uitvoering genomen besluiten wordt verstaan onder:

  1. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  2. lichamen: rechtspersonen, maat- en vennootschappen, samenwerkingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid die met verenigingen maatschappelijk gelijk kunnen worden gesteld, ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens;

  3. vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet.

Artikel 2

Ingezetene in de zin van deze wet is degene, die in Nederland woont.

Artikel 3

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 5a

Artikel 5b

Hoofdstuk II. Kring der verzekerden

Artikel 6

Artikel 6a

Hoofdstuk III. De kinderbijslag

§ 1. Het recht op kinderbijslag

Artikel 7

Artikel 7a

Artikel 7b

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10a [Vervallen per 01-10-1995]

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13a [Vervallen per 17-05-1995]

§ 2. Het geldend maken van het recht op kinderbijslag

Artikel 14

Artikel 14a

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17a

Artikel 17b

Artikel 17c

Artikel 17d

Artikel 17e

Artikel 17f

Artikel 17g

§ 3. De betaling van de kinderbijslag

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 21a [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 24a

Artikel 24b

Artikel 25

Hoofdstuk IV

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 26a [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 29 [Vervallen per 01-01-1996]

Hoofdstuk V. De financiering

Artikel 29a

Artikel 29b [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 29c [Vervallen per 01-01-1995]

Hoofdstuk VI. Bezwaar en beroep in cassatie

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-1989]

Hoofdstuk VII. Strafbepalingen

Artikel 33 [Vervallen per 01-01-1989]

Artikel 34 [Vervallen per 01-07-2000]

Artikel 35 [Vervallen per 01-07-2000]

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38 [Vervallen per 29-12-1995]

Artikel 39

Artikel 40 [Vervallen per 01-07-2000]

Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen

Artikel 41

Artikel 41a [Vervallen per 01-01-1989]

Artikel 42

Artikel 43