Home

Wet gewetensbezwaren militaire dienst

Geldig vanaf 1 januari 2020
Geldig vanaf 1 januari 2020

Wet gewetensbezwaren militaire dienst

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2020]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is een nieuwe regeling ter uitvoering van artikel 196 van de Grondwet te treffen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Begripsbepalingen

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

«militair»: degene die behoort tot de krijgsmacht, ook gedurende de tijd, dat deze niet in werkelijke dienst is;

«vervangende dienst»: de dienst die verplicht wordt vervuld ter vervanging van de militaire dienst;

«erkende gewetensbezwaarde» degene van wie bezwaren tegen de persoonlijke vervulling van de militaire dienst als ernstige gewetensbezwaren zijn erkend;

«groot verlof»: de tijd gedurende welke de erkende gewetensbezwaarde geen vervangende dienst vervult of behoeft te vervullen;

«tewerkgestelde»: degene die voor vervangende dienst is opgeroepen van het ogenblik af dat deze op de plaats van de eerste bestemming is aangekomen tot het tijdstip, waarop deze met groot verlof wordt gezonden;

«dienstplichtige»: degene die ingevolge de Kaderwet dienstplicht geschikt is verklaard voor het vervullen van werkelijke dienst.

2.

Waar in deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt gesproken van personen die ongeschikt zijn verklaard, zijn erkend als gewetensbezwaarde, ontheven zijn van de verplichting tot het vervullen van de vervangende dienst in gewone omstandigheden, disciplinair gestraft of veroordeeld zijn, worden hieronder, voor zover het tegendeel niet blijkt, verstaan degenen omtrent wie het desbetreffende besluit of de desbetreffende uitspraak onherroepelijk is geworden.

3.

Waar in deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt gesproken van het oproepen voor de vervangende dienst wordt daaronder ten aanzien van hen die reeds de vervangende dienst vervullen verstaan het blijven vervullen van de vervangende dienst.

Artikel 2

Ernstige gewetensbezwaren in de zin van deze wet zijn de onoverkomelijke gewetensbezwaren tegen de persoonlijke vervulling van militaire dienst in verband met het gebruik van middelen van geweld waarbij men door dienstvervulling in de Nederlandse krijgsmacht kan worden betrokken.

Hoofdstuk II. Erkenning van bezwaren als ernstige gewetensbezwaren

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 7

Artikel 7a

Artikel 7b [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 7c

Artikel 8

Hoofdstuk III. Gevolgen van de erkenning

Artikel 9

Artikel 10

Hoofdstuk IV. Vervangende dienst

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 19 [Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 21 [Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 21a [Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 22 [Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 23

Artikel 24 [Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 25

Artikel 26 [Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Hoofdstuk V. Tuchtrechtelijke bepalingen

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39 [Vervallen per 01-07-1986]

Artikel 40 [Vervallen per 01-07-1986]

Artikel 41 [Vervallen per 01-07-1986]

Artikel 42 [Vervallen per 01-07-1986]

Artikel 43 [Vervallen per 01-07-1986]

Artikel 44 [Vervallen per 01-07-1986]

Artikel 45 [Vervallen per 01-07-1986]

Artikel 46 [Vervallen per 01-07-1986]

Artikel 47 [Vervallen per 01-07-1986]

Artikel 48 [Vervallen per 01-07-1986]

Artikel 49 [Vervallen per 01-07-1986]

Artikel 50 [Vervallen per 01-07-1986]

Artikel 51 [Vervallen per 01-07-1986]

Hoofdstuk VI. Strafbepalingen

Artikel 52

Artikel 52a

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 55a

Artikel 55b

Artikel 56

Hoofdstuk VII. Slotbepalingen

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59 [Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 60 [Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 60a

Artikel 61

Artikel 62