Home

Wet tarieven in strafzaken

Geldig vanaf 1 januari 2020
Geldig vanaf 1 januari 2020

Wet tarieven in strafzaken

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2020]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wet van 8 april 1874, Stb. 66, tot vaststelling der tarieven van gerechtskosten in strafzaken, waarvan de gewone rechter kennis neemt, te vervangen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

Eerste Titel. Vergoedingen voor werkzaamheden, tijdverzuim en reis- en verblijfkosten

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

Artikel 2

§ 2. Vergoedingen voor werkzaamheden en voor tijdverzuim

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

§ 3. Vergoedingen voor reis- en verblijfkosten

Artikel 6

Artikel 7

§ 4. Toekenning van vergoedingen en goedkeuring van declaraties

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

§ 5. Betaling

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Tweede Titel. Kosten van afschriften, uittreksels en inlichtingen

Artikel 17

Derde Titel. Uitreiken van gerechtelijke stukken en uitbrengen van exploten

Artikel 18

Vierde Titel. Slotbepalingen

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel II

Artikel III

Artikel IV

Artikel V

Artikel VI

Artikel VII

Artikel VIII

Artikel IX

Artikel X