Home

Wet op de kansspelen

Geldig vanaf 1 oktober 2022
Geldig vanaf 1 oktober 2022

Wet op de kansspelen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-10-2022]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, de verspreide wettelijke bepalingen betreffende kansspelen te herzien en in één wet onder te brengen en voorts de tijdelijke bepalingen betreffende sportprijsvragen door blijvende te vervangen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Titel I. Algemene bepalingen

Artikel 1

1.

Behoudens het in Titel Va van deze wet bepaalde is het verboden:

  1. gelegenheid te geven om mede te dingen naar prijzen of premies, indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen, tenzij daarvoor ingevolge deze wet vergunning is verleend;

  2. de deelneming hetzij aan een onder a bedoelde gelegenheid, gegeven zonder vergunning ingevolge deze wet, hetzij aan een overeenkomstige gelegenheid, gegeven buiten het Rijk in Europa, te bevorderen, daartoe middelen te verschaffen of daartoe voor openbaarmaking of verspreiding bestemde stukken in voorraad te hebben;

  3. gebruik te maken van een onder a bedoelde gelegenheid, wetende dat voor het geven daarvan geen vergunning ingevolge deze wet is verleend;

  4. opzettelijk in strijd met de waarheid het vermoeden te wekken dat voor een gelegenheid als onder a bedoeld ingevolge deze wet vergunning is verleend, of dat aan de verleende vergunning geen voorschrift of niet al de gestelde voorschriften zijn verbonden.

2.

Het is verboden te handelen in strijd met de aan de verleende vergunning verbonden voorschriften.

3.

Het verbod, bedoeld in het eerste lid, onder c, is niet van toepassing ten aanzien van de ambtenaren en personen, bedoeld in artikel 34, eerste lid, bij de rechtmatige uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 34c.

Artikel 1a

1.

Onder een gelegenheid als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, wordt tevens begrepen het piramidespel en poker.

2.

Onder het piramidespel wordt verstaan een gelegenheid waarbij deelnemers een goed afgeven of een verplichting aangaan teneinde daaruit een voordeel te verwerven dat geheel of ten dele afhankelijk is van de afgifte van een goed of het aangaan van een verplichting door latere deelnemers.

Artikel 1b

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4a

Artikel 4b

Artikel 4c

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6a

Artikel 7

Titel Ia. Enige bijzondere vormen van kansspel

Artikel 7a

Artikel 7b

Artikel 7c

Artikel 7d

Artikel 7e

Titel II. De staatsloterij

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Titel IIa. De instantloterij

Artikel 14a

Artikel 14b

Artikel 14c

Artikel 14d

Artikel 14e

Titel III. Sportweddenschappen

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17 [Vervallen per 01-09-1974]

Artikel 18 [Vervallen per 01-09-1974]

Artikel 19 [Vervallen per 01-09-1974]

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Titel IV. De totalisator

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Titel IVa. De lotto

Artikel 27a

Artikel 27b

Artikel 27c

Artikel 27d [Vervallen per 12-12-1992]

Artikel 27e

Artikel 27f

Titel IVb. Casinospelen

Artikel 27g

Artikel 27h

Artikel 27i

Artikel 27j

Artikel 27ja

Artikel 27k

Artikel 27l

Artikel 27m [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 27n [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 27o [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 27p [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 27q [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 27r [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 27s [Vervallen per 01-12-1998]

Artikel 27t [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 27u [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 27v [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 27w [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 27x [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 27y [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 27z [Vervallen per 01-01-1996]

Titel V. Prijsvragen

Artikel 28 [Vervallen per 01-07-2010]

Artikel 29 [Vervallen per 01-07-2010]

Titel VA. Speelautomaten

§ 1. Inleidende bepalingen

Artikel 30

Artikel 30a

§ 2. Vergunning tot het aanwezig hebben van kansspelautomaten

Artikel 30b

Artikel 30c

Artikel 30d

Artikel 30e

Artikel 30f

Artikel 30g

§ 3. Vergunning tot het exploiteren van speelautomaten

Artikel 30h

Artikel 30i

Artikel 30j

Artikel 30k

Artikel 30l

§ 4. Toelating van speelautomaten

Artikel 30m

Artikel 30n

Artikel 30o

Artikel 30p

Artikel 30q

Artikel 30r

Artikel 30s

§ 5. Overige gebods- en verbodsbepalingen

Artikel 30t

Artikel 30u

Artikel 30v

§ 6. [Vervallen per 01-04-2021]

§ 7. [Vervallen per 01-04-2012]

Artikel 30w [Vervallen per 01-04-2012]

Artikel 30x [Vervallen per 01-04-2012]

Artikel 30y [Vervallen per 20-05-1998]

§ 8. Speelautomaten in een speelcasino

Artikel 30z

§ 9. Slotbepalingen

Artikel 30aa

Titel Vb. Kansspelen op afstand

Afdeling 1. Inleidende bepalingen

Artikel 31

Afdeling 2. De vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand

Artikel 31a

Artikel 31b

Artikel 31c

Artikel 31d

Artikel 31e

Artikel 31f

Afdeling 3. De houder van de vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand

Artikel 31g

Artikel 31h

Artikel 31i

Artikel 31j

Afdeling 4. Het organiseren van kansspelen op afstand

Artikel 31k

Artikel 31l

Artikel 31m

Artikel 32 [Vervallen per 01-04-2012]

Titel VI. De kansspelautoriteit

Afdeling 1. Inleidende bepalingen

Artikel 33

Artikel 33a

Artikel 33b

Artikel 33c

Artikel 33d

Artikel 33da

Afdeling 2. Kansspelheffing

Artikel 33e

Artikel 33f

Afdeling 3. Gegevensverwerking

Artikel 33g

Artikel 33h

Titel VIa. Toezicht op de naleving

§ 1. Aanwijzing toezichthouders

Artikel 34

§ 2. Bevoegdheden

Artikel 34a

Artikel 34b

Artikel 34c

Artikel 34d

Artikel 34e

Artikel 34f

Artikel 34g

Artikel 34h

Artikel 34i

Artikel 34j

§ 3. Maatregelen van toezicht

Artikel 34k

Artikel 34l

§ 4. Internationale samenwerking met andere toezichthoudende instanties

Artikel 34m

Titel VIb. Bestuurlijke handhaving

§ 1. Bindende aanwijzing en last onder bestuursdwang

Artikel 34n

Artikel 35

§ 2. Bestuurlijke boete

Artikel 35a

Artikel 35b

Artikel 35c

Artikel 35d

§ 3. Openbare waarschuwing

Artikel 35e

Artikel 35f

Titel VIc. Strafbepalingen

Artikel 36

Artikel 36a

Artikel 36b

Artikel 37 [Vervallen per 01-04-2012]

Titel VII. Slotbepalingen

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40 [Vervallen per 01-01-1971]

Artikel 41 [Vervallen per 14-06-1992]

Artikel 41a [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45