Home

Wet op belastingen van rechtsverkeer

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 augustus 2024
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 augustus 2024

Wet op belastingen van rechtsverkeer

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-08-2024]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wetgeving betreffende de registratie- en de zegelbelasting te vervangen door een meer overzichtelijke en aanzienlijk vereenvoudigde nieuwe wettelijke regeling, welke is aangepast aan de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301) en aan de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 juli 1969 betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal (Publikatieblad van 3 oktober 1969);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Inleidende bepaling

Artikel 1

Krachtens deze wet worden de volgende belastingen geheven:

  1. een overdrachtsbelasting;

  2. een assurantiebelasting.

Hoofdstuk II. Overdrachtsbelasting

Afdeling 1. Belastbaar feit

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Afdeling 2. Maatstaf van heffing

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Afdeling 3. Tarief en vrijstellingen

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 15a

Afdeling 4. Wijze van heffing

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Hoofdstuk III. Assurantiebelasting

Afdeling 1. Belastbaar feit

Artikel 20

Artikel 21

Afdeling 2. Maatstaf van heffing

Artikel 22

Afdeling 3. Tarief en vrijstellingen

Artikel 23

Artikel 24

Afdeling 4. Wijze van heffing

Artikel 25

Artikel 25a

Artikel 26

Artikel 27

Afdeling 5. Bijzondere bepalingen

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Hoofdstuk IV. [Vervallen per 01-01-2006]

Afdeling 1. [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 33 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 34 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 34a [Vervallen per 01-01-2006]

Afdeling 2. [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 35 [Vervallen per 01-01-2006]

Afdeling 3. [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 36 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 37 [Vervallen per 01-01-2006]

Afdeling 4. [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 38 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 39 [Vervallen per 01-01-2006]

Hoofdstuk V. Beursbelasting

Artikel 40 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 41 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 42 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 43 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 44 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 45 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 46 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 47 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 48 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 49 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 50 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 51 [Vervallen per 01-07-1990]

Hoofdstuk VI. Algemene bepalingen

Artikel 52

Artikel 53

Hoofdstuk VIA. Bijzondere bepalingen

Artikel 54

Artikel 55 [Vervallen per 01-01-2010]

Hoofdstuk VII. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 56 [Vervallen per 08-12-1995]

Artikel 57 [Vervallen per 08-12-1995]

Artikel 58 [Vervallen per 08-12-1995]

Artikel 59 [Vervallen per 08-12-1995]

Artikel 60 [Vervallen per 08-12-1995]

Artikel 61