Home

Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971

Geldig vanaf 1 januari 2017
Geldig vanaf 1 januari 2017

Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2017]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 17 augustus 1971, nr. B 71/15503, Directie Wetgeving directe belastingen;

Gelet op de artikelen 5 en 29 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Stb. 469);

De Raad van State gehoord (advies van 25 augustus 1971, nr. 11);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 7 september 1971, nr. B 71/16415, Directie Wetgeving directe belastingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

1.

Dit besluit geeft uitvoering aan de artikelen 5, 14c en 29 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

2.

Dit besluit verstaat onder wet: de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Artikel 2

De in artikel 5, eerste lid, onderdelen a, e, f, en g, van de wet omschreven lichamen zijn van de belasting vrijgesteld.

Artikel 3

Een in artikel 5, eerste lid, onderdeel b, van de wet omschreven lichaam is van de belasting vrijgesteld mits de werkzaamheden van het lichaam in overeenstemming zijn met het in voormelde onderdeel b aangegeven doel en bovendien de winst, behoudens een uitkering tot ten hoogste vijf percent per jaar over het gestorte kapitaal of over de inleggelden, uitsluitend kan worden aangewend ten bate van de verzekerden, een ingevolge het onderhavige artikel vrijgesteld lichaam, of een algemeen maatschappelijk belang.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7a

Artikel 7aa [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 7ab

Artikel 7b

Artikel 7c

Artikel 8