Home

Wet algemene regels herindeling

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Wet algemene regels herindeling

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is algemene regelen te stellen die bij wijziging van de gemeentelijke indeling van toepassing zijn;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

1.

In deze wet wordt verstaan onder:

 1. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken;

 2. wijziging van de gemeentelijke indeling: instelling en opheffing van gemeenten alsmede wijziging van gemeentegrenzen die naar verwachting het inwonertal van ten minste één van de betrokken gemeenten met 10% of meer zal doen toe- of afnemen;

 3. wijziging van de provinciale indeling: instelling en opheffing van provincies alsmede wijziging van provinciegrenzen waardoor naar verwachting 10% of meer van het aantal inwoners van een gemeente deel gaat uitmaken van een andere provincie en wijziging van provinciegrenzen met niet provinciaal ingedeeld gebied;

 4. grenscorrectie: een wijziging van een gemeentegrens die naar verwachting het inwonertal van geen van de betrokken gemeenten met 10% of meer zal doen toe- of afnemen;

 5. herindelingsadvies: een met toepassing van deze wet voorbereid advies aan Onze Minister over wijziging van gemeentelijke en van provinciale grenzen;

 6. herindelingsregeling: een wet, een algemene maatregel van bestuur of een besluit als bedoeld in de artikelen 3 en 13 tot wijziging van de gemeentelijke of de provinciale indeling of tot grenscorrectie alsmede een samenstel van gelijkluidende besluiten als bedoeld in artikel 3 tot het vaststellen van een grenscorrectie;

 7. herindelingsontwerp: een ontwerp van een herindelingsadvies of van een herindelingsregeling;

 8. datum van herindeling: 1 januari volgend op de dag van inwerkingtreding van de herindelingsregeling;

 9. overgaand dan wel toegevoegd gebied: gebied dat krachtens een herindelingsregeling deel gaat uitmaken onderscheidenlijk deel is gaan uitmaken van een andere gemeente of provincie.

2.

Voor de toepassing van het eerste lid, onder b, c en d, wordt uitgegaan van het aantal inwoners van het desbetreffende grondgebied op het tijdstip dat:

 1. het herindelingsadvies dan wel de herindelingsregeling wordt vastgesteld, indien het betreft een herindelingsadvies dan wel herindelingsregeling waarvan de voorbereiding geschiedt door gemeenten of door een of meer provincies;

 2. het voorstel voor een herindelingsregeling aan de ministerraad wordt gezonden, indien het betreft een herindelingsregeling waarvan de voorbereiding geschiedt door Onze Minister.

Artikel 2

1.

Bij een herindelingsontwerp, een herindelingsadvies en een herindelingsregeling zijn een of meer kaarten gevoegd waarop de wijzigingen van de provincie- of gemeentegrenzen zijn aangegeven.

2.

Uiterlijk twee maanden na de vaststelling van de herindelingsregeling stellen gedeputeerde staten een beschrijving vast van de grenzen die zijn aangegeven op de bij de herindelingsregeling gevoegde kaart of kaarten. De beschrijving geschiedt met behulp van kadastrale kenmerken en indien dat niet mogelijk is met behulp van coördinaten van het verschoven stelsel van rijksdriehoeksmeting.

3.

De inwerkingtreding van de herindelingsregeling wordt bepaald op een tijdstip gelegen na de vaststelling van de grensbeschrijving.

Hoofdstuk II. Wijziging van de gemeentelijke indeling en grenscorrecties

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 3

Artikel 4

Paragraaf 2. Voorbereidingen door gemeenten

Artikel 5

Artikel 6

Paragraaf 3. Voorbereidingen door provincies

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Paragraaf 4. Voorbereidingen door Onze Minister

Artikel 12

Hoofdstuk III. Wijziging van de provinciale indeling

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 13

Artikel 14

Paragraaf 2. Voorbereidingen door provincies

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Paragraaf 3. Voorbereidingen door Onze Minister

Artikel 19

Paragraaf 4. Slotbepaling

Artikel 20

Hoofdstuk IV. Financieel toezicht

Artikel 21

Artikel 22 [Vervallen per 21-02-2001]

Artikel 23 [Vervallen per 21-02-2001]

Artikel 24 [Vervallen per 21-02-2001]

Artikel 25 [Vervallen per 21-02-2001]

Artikel 26 [Vervallen per 21-02-2001]

Artikel 27 [Vervallen per 21-02-2001]

Hoofdstuk V. Rechtskracht voorschriften en uitoefening bevoegdheden

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 32a [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 43

Artikel 43a

Hoofdstuk VI. Overgang rechten en verplichtingen

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Hoofdstuk VII. Verkiezing vertegenwoordigend lichaam

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56

Paragraaf 2. Wijziging van de zittingsduur gemeenteraad voorafgaand aan de datum van herindeling

Artikel 56a

Artikel 56b

Artikel 56c

Artikel 56d

Paragraaf 3. Wijziging zittingsduur gemeenteraad na de datum van herindeling

Artikel 56e

Hoofdstuk VIII. Rechtspositie van het personeel

Artikel 57

Artikel 57a [Vervallen per 19-02-2003]

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62 [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 63 [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 64 [Vervallen per 01-07-1991]

Artikel 65 [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 66 [Vervallen per 01-01-2020]

Hoofdstuk IX. Voorzieningen in verband met de toepassing van enkele wetten

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 71a

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 77 [Vervallen per 21-02-2001]

Artikel 78 [Vervallen per 21-02-2001]

Hoofdstuk X. Voorbereiding van de overgang

Artikel 79

Hoofdstuk XI. Kernbepalingen met betrekking tot wijziging van de gemeentelijke indeling en grenscorrectie

Artikel 80 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 81 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 82 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 83 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 84 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 85 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 86 [Vervallen per 01-01-1994]

Hoofdstuk XII. Kernbepalingen met betrekking tot wijziging van de provinciale indeling

Artikel 87 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 88 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 89 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 90 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 91 [Vervallen per 01-01-1994]

Hoofdstuk XIII. Slotbepalingen

Artikel 92 [Vervallen per 19-03-2014]

Artikel 93 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 94 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 95

Artikel 96 [Vervallen per 13-06-2018]

Artikel 97

Artikel 98