Home

Wet algemene regels herindeling

Geldig van 1 januari 1999 tot 1 januari 2001
Geldig van 1 januari 1999 tot 1 januari 2001

Wet algemene regels herindeling

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-1999 tot 01-01-2001]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is algemene regelen te stellen die bij wijziging van de gemeentelijke indeling van toepassing zijn;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Begripsomschrijvingen

Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder:

  1. wijziging van de gemeentelijke indeling: instelling en opheffing van gemeenten alsmede wijziging van gemeentegrenzen indien deze naar verwachting betrekking heeft op 10% of meer van het inwonertal van tenminste één van de betrokken gemeenten;

  2. wijziging van de provinciale indeling: instelling en opheffing van provincies, wijziging van provinciegrenzen niet gepaard gaande met wijziging van een gemeentegrens en wijziging van provinciegrenzen met niet provinciaal ingedeeld gebied;

  3. grenscorrectie: een wijziging van een gemeentegrens die naar verwachting het inwonertal van geen van de betrokken gemeenten met 10% of meer zal doen toe- of afnemen;

  4. herindelingsplan: een kaart waarop de voorgestelde provincie- of gemeentegrenzen zijn aangegeven en een toelichting;

  5. herindelingsregeling: een wet, een algemene maatregel van bestuur of een besluit van provinciale staten tot wijziging van de provinciale of de gemeentelijke indeling of tot grenscorrectie met daarbij gevoegd een kaart dan wel een gelijkluidend besluit van de raden van de betrokken gemeenten tot het vaststellen van een grenscorrectie tussen hun gemeenten met daarbij gevoegd een kaart;

  6. datum van herindeling: 1 januari volgend op de dag van inwerkingtreding van de herindelingsregeling;

  7. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken;

  8. nieuwe gemeente: een gemeente die bij een wijziging van de gemeentelijke indeling wordt ingesteld;

  9. overgaand dan wel toegevoegd gebied: gebied dat krachtens een herindelingsregeling deel gaat uitmaken onderscheidenlijk deel is gaan uitmaken van een andere gemeente of provincie, daaronder begrepen een nieuwe gemeente.

Hoofdstuk II. Procedure wijziging gemeentelijke indeling en grenscorrectie

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Hoofdstuk III. Procedure wijziging provinciale indeling

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Hoofdstuk IV. Toezichtsbepalingen

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Hoofdstuk V. Rechtskracht voorschriften en uitoefening bevoegdheden

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 32a

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Hoofdstuk VI. Overgang rechten en verplichtingen

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Hoofdstuk VII. Verkiezing vertegenwoordigend lichaam

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56

Hoofdstuk VIII. Rechtspositie van personeel

Artikel 57

Artikel 57a

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64 [Vervallen per 01-07-1991]

Artikel 65

Artikel 66

Hoofdstuk IX. Voorzieningen in verband met de toepassing van enkele wetten

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 71a

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 77

Artikel 78

Hoofdstuk X. Voorbereiding van de overgang

Artikel 79

Hoofdstuk XI. Kernbepalingen met betrekking tot wijziging van de gemeentelijke indeling en grenscorrectie

Artikel 80 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 81 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 82 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 83 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 84 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 85 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 86 [Vervallen per 01-01-1994]

Hoofdstuk XII. Kernbepalingen met betrekking tot wijziging van de provinciale indeling

Artikel 87 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 88 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 89 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 90 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 91 [Vervallen per 01-01-1994]

Hoofdstuk XIII. Slotbepalingen

Artikel 92

Artikel 93 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 94 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 95

Artikel 96

Artikel 97

Artikel 98