Home

Wet op de erkende onderwijsinstellingen

Geldig vanaf 1 augustus 2022
Geldig vanaf 1 augustus 2022

Wet op de erkende onderwijsinstellingen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-08-2022]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te komen tot een regeling voor erkenning voor het bijzonder onderwijs, dat niet uit ’s Rijks kas wordt bekostigd;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Titel I. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze wet wordt verstaan onder:

 1. "Onze Minister": Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 2. "instelling": een instelling voor onderwijs die uitgaat van een natuurlijke persoon dan wel van een privaatrechtelijke rechtspersoon;

 3. "bevoegd gezag": de natuurlijke persoon van wie de instelling uitgaat dan wel het orgaan van de rechtspersoon dat bevoegd is terzake van de instelling rechtshandelingen te verrichten;

 4. "de inspectie": de inspectie bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht, voor zover belast met taken op het gebied van het onderwijs waarop deze wet van toepassing is;

 5. "schriftelijk onderwijs": onderwijs waarbij de communicatie tussen cursist en instelling zich geheel of in hoofdzaak voltrekt door geregelde uitwisseling van het gedrukte en geschreven woord al dan niet in combinatie met visuele, auditieve, audiovisuele of andere hulpmiddelen;

 6. "auteur": hij die ten behoeve van het schriftelijk onderwijs door het bevoegd gezag is belast met het samenstellen en bijhouden van de schriftelijke lessen dan wel de daarbij behorende hulpmiddelen, dan wel beide;

 7. "docent": hij die door het bevoegd gezag is belast met het geven van mondelinge lessen dan wel het corrigeren en van aanwijzingen voorzien van het door cursisten ingezonden werk dan wel beide;

 8. "cursus": een educatieve activiteit, waarbij door interactie tussen docent en cursist met een vooropgezet leerdoel een afgeronde hoeveelheid kennis, vaardigheid of attitudes wordt overgedragen. Indien een instelling ten behoeve van een wederpartij slechts een deel van de cursus verzorgt, wordt dit deel als cursus aangemerkt;

 9. "deelexamen": een voor de cursist op zich staand examen in een examenvak.

Artikel 2. Reikwijdte wet

1.

Deze wet is van toepassing op het onderwijs dat niet volledig en rechtstreeks uit ’s Rijks kas wordt bekostigd, gericht op het afleggen van een van de volgende examens:

 1. een staatsexamen als bedoeld in artikel 2.72 van de Wet voortgezet onderwijs 2020, en

 2. een eindexamen als bedoeld in artikel 2.51, tweede lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

2.

Deze wet is niet van toepassing op het onderwijs, aangewezen op grond van artikel 2.66 of artikel 2.71 van de Wet voortgezet onderwijs 2020, op onderwijs verricht in het kader van contractactiviteiten als bedoeld in artikel 2.9, tweede lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020, en op het onderwijs in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Titel II. Erkenning

Artikel 3. Voorwaarden erkenning

Artikel 4. Aanvraag tot erkenning; gegevens

Artikel 5. Beslissing op de aanvraag

Titel III. Voorwaarden voor de erkende instelling

Artikel 6. Vermelding van erkenning

Artikel 7. Bewijzen en verklaringen van bekwaamheid

Artikel 8. Verklaring omtrent het gedrag

Artikel 9. Kwaliteit van de cursus

Artikel 10. Werving cursisten

Artikel 11. Overeenkomst met cursist

Artikel 12. Examens

Artikel 13. Gecommitteerden

Artikel 14. Diploma's, certificaten, beoordelingslijsten en verklaringen

Artikel 15. Afwijkende voorschriften ten behoeve van bepaalde examens

Artikel 16. Waarborg belang onderwijs

Artikel 17. Informatieplicht bevoegd gezag

Artikel 18. Deskundigenonderzoek

Titel IV. Nadere voorwaarde voor handhaving van de erkenning; intrekking en verval van de erkenning

Artikel 19. Intrekking erkenning

Artikel 20. Verval van rechtswege van erkenning

Artikel 21 [Vervallen per 01-01-1994]

Titel V. [Vervallen per 01-09-2002]

Artikel 22 [Vervallen per 01-09-2002]

Artikel 23 [Vervallen per 01-09-2002]

Artikel 24 [Vervallen per 01-09-2002]

Artikel 25. Nadere voorschriften toezicht

Titel VI. Bijzondere bepalingen

Artikel 26. Publikatie in de Nederlandse Staatscourant

Titel VII. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 27. Overgangsbepaling inzake erkenning

Artikel 28. Intrekking Weiso

Artikel 29. Citeertitel

Artikel 30. Inwerkingtreding

Inhoudsopgave