Home

TNO-wet

Geldig vanaf 1 mei 2022
Geldig vanaf 1 mei 2022

TNO-wet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-05-2022]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat gewijzigde omstandigheden en inzichten het wenselijk maken de Wet van 30 oktober 1930 tot regeling van het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (Stb. 416) door een nieuwe wettelijke regeling te vervangen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder:

  1. Onze minister: Onze minister van Economische Zaken en Klimaat;

  2. Onze ministers wie het mede aangaat: Onze ministers van defensie, van infrastructuur en milieu, van onderwijs, cultuur en wetenschap, van sociale zaken en werkgelegenheid, en van volksgezondheid, welzijn en sport;

  3. de Organisatie: de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO.

Artikel 2

Onze minister draagt zorg voor de samenhang en doeltreffendheid van het door de regering met betrekking tot de Organisatie te voeren beleid. Hij treft daartoe, in overeenstemming met Onze ministers wie het mede aangaat, de nodige voorzieningen.

Artikel 3

Hoofdstuk 2. Doelstelling

Artikel 4

Artikel 5

Hoofdstuk 3. Organen en inrichting van de organisatie

§ 1. Organen

Artikel 6

§ 2. Raad van bestuur

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

§ 3. Raad van Toezicht

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

§ 4. Inrichting Organisatie

Artikel 15

§ 5. Defensie-onderzoek

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Hoofdstuk 4. Strategisch plan

Artikel 19

Hoofdstuk 5. Geldmiddelen

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 21a

Artikel 22

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-1994]

Hoofdstuk 6. Inlichtingen, verslaglegging en controle

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 26a

Hoofdstuk 7. Goedkeuring, schorsing, vernietiging en taakverwaarlozingsregeling

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30 [Vervallen per 11-05-2001]

Artikel 31 [Vervallen per 11-05-2001]

Hoofdstuk 8. Overige onderwerpen

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Hoofdstuk 9. Nadere regels

Artikel 37

Hoofdstuk 10. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45