Home

Besluit voorwaarden schone en beperkt schone personenauto's

Geldig vanaf 1 april 1986
Geldig vanaf 1 april 1986

Besluit voorwaarden schone en beperkt schone personenauto's

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-1986]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 4 november 1985, nr. 085-2934, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen, gedaan mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Wet houdende tijdelijke fiscale maatregelen ter bevordering van het gebruik van ongelode benzine en de aankoop van schone en van beperkt schone personenauto’s (Stb. 1986, 112);

De Raad van State gehoord (advies van 17 december 1985, nr. W06.85.0580/09.5.51);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 20 maart 1986, nr. 085-3436, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen, uitgebracht mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

1.

Voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, van de Wet houdende tijdelijke fiscale maatregelen ter bevordering van het gebruik van ongelode benzine en de aankoop van schone en van beperkt schone personenauto’s (Stb. 1986, 112) wordt als een schone onderscheidenlijk beperkt schone personenauto aangemerkt een personenauto die is bestemd om te worden voortbewogen door een kracht die wordt ontleend aan lichte olie als is bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, van de Wet op de accijns van minerale oliën (Stb. 1964, 207) en die behoort tot een type motorrijtuig waarvan is vastgesteld dat de uitworp van verontreinigende uitlaatgassen niet hoger is dan de in grammen per proef uitgedrukte grenswaarden die zijn gesteld in onderscheidenlijk het tweede lid en het derde lid.

2.

Voor een als schoon aan te merken type personenauto:

Met een cilinderinhoud van

is de grenswaarde voor

 

koolmonoxide

gecombineerde koolwaterstoffen en stikstofoxiden

stikstofoxiden

minder dan 1,4 l

38,25

12,75

6

1,4 l of meer doch niet meer dan 2 l

30

8

niet afzonderlijk gesteld

meer dan 2 l

25

6,5

3,5

3.

Voor een als beperkt schoon aan te merken type personenauto:

Met een referentie massa van

is de grenswaarde voor

 

gecombineerde koolwaterstoffen en stikstofoxiden

stikstofoxiden

niet meer dan 1250 kg

12,75

6

meer dan 1 250 kg

15

6

4.

Voor de toepassing van dit besluit behoort een personenauto tot het type motorrijtuig waartoe deze wordt geacht te behoren krachtens artikel 1, derde lid, van het Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging (Stb. 1974, 632).

5.

Voor de toepassing van het derde lid wordt onder referentiemassa verstaan hetgeen daaronder wordt verstaan in bijlage I van de richtlijn inzake maatregelen tegen luchtverontreiniging door uitlaatgassen van motoren in motorvoertuigen van de Raad van de Europese Gemeenschappen (nr. 70/220/EEG, PbEG L 76), zoals deze is gewijzigd bij de richtlijn tot wijziging van richtlijn 70/220/EEG (nr. 83/351/EEG, PbEG L 197).

6.

De uitworp van verontreinigende uitlaatgassen als is bedoeld in dit besluit wordt voor een type personenauto vastgesteld volgens de testprocedure die is opgenomen in de in het vijfde lid bedoelde bijlage.

7.

Onze Ministers van Financiën en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer kunnen regelen geven waarbij wordt toegestaan dat het vaststellen van de in het tweede lid bedoelde uitworp van verontreinigende uitlaatgassen geschiedt volgens een testprocedure, gelijkwaardig aan die welke is bedoeld in het zesde lid.

8.

Onze Minister van Financiën kan regelen stellen ter zake van de uitvoering.

Artikel 2

1.

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet houdende tijdelijke fiscale maatregelen ter bevordering van het gebruik van ongelode benzine en de aankoop van schone en van beperkt schone personenauto’s in werking treedt.

2.

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit voorwaarden schone en beperkt schone personenauto’s.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

’s-Gravenhage, 26 maart 1986

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

H. E. Koning

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer a.i.,

R. F. M. Lubbers

Uitgegeven de zevenentwintigste maart 1986

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes