Home

Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Geldig van 22 maart 2024 tot 1 januari 2025
Geldig van 22 maart 2024 tot 1 januari 2025

Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 22-03-2024 tot 01-01-2025]

Aanhef

De staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de artikelen 5, 31, 35, vijfde lid, 43, 53, derde lid, en 62, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 (Stb. 221), alsmede artikel 26 van de Invorderingswet 1990artikel 300 van de gemeentewet (Stb. 1931, 89), artikel 29 van de Bevoegdhedenwet waterschappen (Stb. 1978, 285), artikel 13, veertiende lid, onderdeel a, van de Meststoffenwet (Stb. 1986, 598), artikel 61s, derde lid, onderdeel a, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Stb. 1988, 133) en artikel 23, vierde lid, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren (Stb. 1985, 377),

Besluit:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

2.

Deze regeling verstaat onder wet: de Invorderingswet 1990.

Artikel 1a

Op het bezwaar, beroep, hoger beroep en beroep in cassatie inzake een in deze regeling als voor bezwaar vatbaar aangeduide beschikking is hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor ‘inspecteur’ wordt gelezen ‘ontvanger’.

Artikel 1b

Artikel 1c

Hoofdstuk Ibis. Gerechtelijke bewaring van roerende zaken

Artikel 1cbis

Hoofdstuk IA. Betalingsvordering en overheidsvordering

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 1ca

Afdeling 1a. Betalingsvordering

Artikel 1cbis.1

Artikel 1cbis.2

Artikel 1cbis.3

Artikel 1cbis.4

Afdeling 2. Overeenkomst overheidsvordering

Artikel 1cb

Afdeling 3. Uitvoering overheidsvordering

Artikel 1cc

Artikel 1cd

Artikel 1ce

Artikel 1cf

Afdeling 4. Overheidsvordering en informatievoorziening aan belastingschuldige

Artikel 1cg

Artikel 1ch

Hoofdstuk IAa. Mededelingsplicht bodemzaken

Artikel 1ci

Artikel 1cj

Hoofdstuk IB. Uitstel van betaling, gespreide betaling en kwijtschelding van inkomstenbelasting

Afdeling 1. Uitstel van betaling van inkomstenbelasting ter zake van stakingswinst die bestemd is voor herinvestering in een andere onderneming

Artikel 1d

Afdeling 2. Uitstel van betaling en kwijtschelding van inkomstenbelasting inzake pensioen- en lijfrenteaanspraken

Artikel 1e

Artikel 1f

Afdeling 3. [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 1g [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 1h [Vervallen per 01-01-2014]

Afdeling 4. Uitstel van betaling, gespreide betaling en kwijtschelding van inkomstenbelasting inzake winst uit aanmerkelijk belang

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3a

Artikel 4

Afdeling 5. Gespreide betaling van inkomstenbelasting wegens beëindiging van een terbeschikkingstelling van een zaak

Artikel 4a

Afdeling 6. Gespreide betaling van inkomstenbelasting inzake staking en overbrenging van de ondernemingswoning naar het privé vermogen

Artikel 5

Afdeling 7. Uitstel van betaling van inkomstenbelasting inzake winst bij staking door overlijden

Artikel 5a

Afdeling 8. Uitstel van betaling van inkomstenbelasting inzake winst behaald door overdracht onderneming aan een natuurlijke persoon die overdrachtsprijs schuldig is gebleven

Artikel 5b

Hoofdstuk IC. Uitstel van betaling van schenk- of erfbelasting

Afdeling 1. Uitstel van betaling van schenk- of erfbelasting bij bedrijfsopvolging

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 6a

Artikel 6b

Afdeling 2. Uitstel van betaling van erfbelasting ter zake van de verkrijging van de blote eigendom van een woning, bedoeld in artikel 35 g van de Succesiewet 1956

Artikel 6c

Hoofdstuk ID. Uitstel van betaling van exitheffingen

Artikel 6d

Artikel 6da

Hoofdstuk IE. Uitstel van betaling van rijksbelastingen en toeslagen in de privésfeer

Artikel 6e [Nog niet in werking]

Artikel 6f [Nog niet in werking]

Hoofdstuk IF. Uitstel van betaling bij schrijnende gevallen

Artikel 6g

Hoofdstuk II. Kwijtschelding in andere gevallen en ontslag van betalingsverplichting

Afdeling 1. Algemeen

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Afdeling 2. Kwijtschelding van rijksbelastingen in de privé-sfeer

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 19a

Afdeling 3. Kwijtschelding van rijksbelastingen in de zakelijke sfeer

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 22a

Afdeling 4. Kwijtschelding na staking bedrijf of zelfstandige beroepsuitoefening

Artikel 23

Afdeling 5. Beroep

Artikel 24

Artikel 25

Afdeling 6. Ontslag betalingsverplichting

Artikel 26

Afdeling 7. Kwijtschelding van enige andere belastingen en heffingen

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 28a

Afdeling 8. [Vervallen per 01-01-2023]

Artikel 28abis [Vervallen per 01-01-2023]

Hoofdstuk III. Invorderingsrente, kredietrente, en vertragingsrente

Artikel 28b [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 28c [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 28d [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 28e [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 34a

Hoofdstuk IV. Aansprakelijkheid

Artikel 35 [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 36 [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 37 [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 38 [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 39 [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 40 [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 40a

Artikel 40b

Artikel 40c

Hoofdstuk IVA. Uitbetaling aan belastingschuldige

Artikel 40ca

Hoofdstuk V. Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 40d [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 40e [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 40f [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 40g

Artikel 40h

Artikel 40i

Artikel 41

Bijlage behorend bij artikel 1cb