Home

Waterschapswet

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025

Waterschapswet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-01-2025]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 133 van de Grondwet regels moeten worden gesteld volgens welke de opheffing en instelling geschiedt van waterschappen en volgens welke de taken en inrichting van waterschappen en de samenstelling van hun besturen worden geregeld;

dat voorts ingevolge diezelfde grondwetsbepaling de verordenende en andere bevoegdheden van de besturen van waterschappen, de openbaarheid van hun vergaderingen, alsmede het toezicht op deze besturen moet worden geregeld;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Titel I. De waterschappen

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

Artikel 1

1.

Waterschappen zijn openbare lichamen welke de waterstaatkundige verzorging van een bepaald gebied ten doel hebben.

2.

De taken die tot dat doel aan waterschappen zijn of worden opgedragen betreffen het beheer van watersystemen en de zuivering van stedelijk afvalwater op de voet van artikel 2.17 van de Omgevingswet. Daarnaast kan de zorg voor een of meer andere waterstaatsaangelegenheden zijn of worden opgedragen.

3.

Het beheer van watersystemen, bedoeld in het tweede lid, omvat mede het voorkomen van schade aan waterstaatswerken veroorzaakt door muskus- en beverratten.

Artikel 2

Hoofdstuk II. Bepalingen voor het opheffen, het instellen en het reglementeren van waterschappen

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5a

Artikel 5b

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Titel II. De samenstelling en inrichting van het waterschapsbestuur

Hoofdstuk III. Inleidende bepaling

Artikel 10

Hoofdstuk IV. Het algemeen bestuur

§ 1. De samenstelling

Artikel 11 [Vervallen per 01-07-2014]
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14

§ 2. De zittingsduur, het lidmaatschap en de plaatsvervanging

Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24

§ 3. [Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 25 [Vervallen per 01-07-2014]

§ 4. Bijzondere bepalingen in verband met de instelling van een waterschap

Artikel 26
Artikel 27 [Vervallen per 01-07-2014]
Artikel 28
Artikel 29
Artikel 30 [Vervallen per 01-07-2014]

§ 5. De inrichting

Artikel 31
Artikel 31a
Artikel 31b
Artikel 32
Artikel 32a
Artikel 33
Artikel 34
Artikel 35
Artikel 36
Artikel 37 [Vervallen per 01-04-2023]
Artikel 38
Artikel 38a
Artikel 38b
Artikel 38c
Artikel 39

Hoofdstuk V. Het dagelijks bestuur

§ 1. De samenstelling

Artikel 40
Artikel 41

§ 1a. De plaatsvervanging

Artikel 41a
Artikel 41b
Artikel 41c

§ 2. De inrichting

Artikel 42
Artikel 43 [Vervallen per 01-04-2023]
Artikel 44
Artikel 44a
Artikel 44b
Artikel 44c
Artikel 44d
Artikel 44e
Artikel 44f
Artikel 44g
Artikel 44h
Artikel 44i
Artikel 44j
Artikel 44k
Artikel 45

Hoofdstuk VI. De voorzitter

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 51a

Hoofdstuk VI0a. De rekenkamer

§ 1. De rekenkamer van het waterschap

Artikel 51aa
Artikel 51ab
Artikel 51ac
Artikel 51ad
Artikel 51ae
Artikel 51af
Artikel 51ag
Artikel 51ah
Artikel 51ai
Artikel 51aj
Artikel 51ak

§ 2. De gemeenschappelijke rekenkamer

Artikel 51al
Artikel 51am
Artikel 51an
Artikel 51ao

Hoofdstuk VIA. De ombudsman

§ 1. Algemene bepaling

Artikel 51b

§ 2. De ombudsman voor het waterschap

Artikel 51c
Artikel 51d
Artikel 51e
Artikel 51f
Artikel 51g
Artikel 51h

§ 3. De ombudscommissie voor het waterschap

Artikel 51i
Artikel 51j

§ 4. De gezamenlijke ombudsman en de gezamenlijke ombudscommissie

Artikel 51k
Artikel 51l

Hoofdstuk VII. [Vervallen per 29-12-2007]

Artikel 52 [Vervallen per 29-12-2007]

Hoofdstuk VIII. De secretaris

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 55a

Hoofdstuk VIIIa. Geheimhouding

Artikel 55b

Artikel 55c

Artikel 55d

Titel III. De bevoegdheid van het waterschapsbestuur

Hoofdstuk IX. Algemene bepalingen

§ 1. Inleidende bepaling

Artikel 56

§ 2. Verhouding tot provincie en Rijk

Artikel 57
Artikel 58
Artikel 59

§ 3. Bijzondere voorzieningen

Artikel 60

§ 4. Last onder bestuursdwang

Artikel 61
Artikel 62 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 63 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 64 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 65 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 66 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 67 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 68
Artikel 69 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 70
Artikel 71 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 72 [Vervallen per 01-12-1998]

§ 5. [Vervallen per 01-07-2021]

Artikel 73 [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 73a [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 73b [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 74 [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 75 [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 76 [Vervallen per 01-07-2021]

Hoofdstuk X. De bevoegdheid van het algemeen bestuur

Artikel 77

Artikel 78

Artikel 79

Artikel 80

Artikel 81

Artikel 82 [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 83

Hoofdstuk XI. De bevoegdheid van het dagelijks bestuur

§ 1. [Vervallen per 01-09-2002]

Artikel 84
Artikel 85
Artikel 86
Artikel 87 [Vervallen per 29-12-2007]
Artikel 88
Artikel 89

§ 2. [Vervallen per 01-09-2002]

Artikel 90 [Vervallen per 01-09-2002]
Artikel 91 [Vervallen per 01-09-2002]
Artikel 92 [Vervallen per 01-09-2002]
Artikel 93 [Vervallen per 01-09-2002]

Hoofdstuk XII. De bevoegdheid van de voorzitter

Artikel 94

Artikel 95

Artikel 96

Artikel 97

Hoofdstuk XIIa. De bevoegdheid van de rekenkamer

Artikel 97a

Artikel 97b

Artikel 97c

Artikel 97d

Artikel 97e

Titel IV. De financiën van het waterschap

Hoofdstuk XIII. Algemene bepalingen

Artikel 98

Artikel 98a

Hoofdstuk XIV. De begroting en de jaarrekening

§ 1. De begroting

Artikel 99
Artikel 100
Artikel 101
Artikel 102

§ 2. De jaarrekening

Artikel 103
Artikel 104
Artikel 105
Artikel 106
Artikel 107
Artikel 107a

Hoofdstuk XV. De administratie en de controle

Artikel 108

Artikel 109

Artikel 109a

Artikel 109b

Artikel 109c

Hoofdstuk XVI. De waterschapsbelastingen

Artikel 110

Artikel 111

Artikel 112 [Vervallen per 01-07-1996]

Artikel 113

Artikel 114

Artikel 115

Artikel 115a

Hoofdstuk XVII. De watersysteemheffing

Artikel 116

Artikel 117

Artikel 118

Artikel 119

Artikel 120

Artikel 121

Artikel 122

Hoofdstuk XVIIa. De heffing ter bekostiging van het wegenbeheer

Artikel 122a

Artikel 122b

Hoofdstuk XVIIb. De zuiveringsheffing

Artikel 122c

Artikel 122d

Artikel 122e

Artikel 122f

Artikel 122g

Artikel 122h

Artikel 122i

Artikel 122j

Artikel 122k

Artikel 122l

Hoofdstuk XVIII. De heffing en invordering van waterschapsbelastingen

Artikel 123

Artikel 124

Artikel 125

Artikel 125a

Artikel 126

Artikel 126a

Artikel 127

Artikel 128

Artikel 128a

Artikel 129

Artikel 130 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 131

Artikel 132

Artikel 133

Artikel 134

Artikel 135 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 136

Artikel 137 [Vervallen per 01-09-1999]

Artikel 138

Artikel 139

Artikel 140

Artikel 141

Artikel 142

Artikel 143

Artikel 144

Artikel 145

Artikel 146

Artikel 147

Titel V. Aanvullende bepalingen inzake het toezicht op het waterschapsbestuur

Hoofdstuk XIX. [Vervallen per 25-11-2009]

Artikel 148 [Vervallen per 25-11-2009]

Artikel 149 [Vervallen per 25-11-2009]

Artikel 150 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 151 [Vervallen per 25-11-2009]

Artikel 152 [Vervallen per 01-01-1998]

Hoofdstuk XX. Het beroep tegen besluiten

Artikel 153 [Vervallen per 25-11-2009]

Artikel 154 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 155 [Vervallen per 25-11-2009]

Hoofdstuk XXI. Schorsing en vernietiging

Artikel 156

Artikel 157 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 158

Artikel 159 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 160 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 161

Artikel 162

Artikel 163

Hoofdstuk XXII. Het toezicht op interprovinciale waterschappen

Artikel 164

Titel VI. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 165 [Vervallen per 29-12-2007]

Artikel 166 [Vervallen per 29-12-2007]

Artikel 167 [Vervallen per 29-12-2007]

Artikel 168 [Vervallen per 29-12-2007]

Artikel 169 [Vervallen per 29-12-2007]

Artikel 170 [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 170a [Vervallen per 29-12-2007]

Artikel 171 [Vervallen per 29-12-2007]

Artikel 172

Artikel 173

Artikel 174 [Vervallen per 28-03-2015]

Artikel 175 [Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 176 [Vervallen per 29-12-2007]

Artikel 177 [Vervallen per 29-12-2007]

Artikel 178 [Vervallen per 29-12-2007]

Artikel 179 [Vervallen per 29-12-2007]

Artikel 180

Inhoud