Home

Wet openbaarheid van bestuur

Geldig van 28 juli 2018 tot 1 mei 2022
Geldig van 28 juli 2018 tot 1 mei 2022

Wet openbaarheid van bestuur

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 28-07-2018 tot 01-05-2022]
[Regeling ingetrokken per 01-05-2022]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, mede gelet op artikel 110 van de Grondwet, met het oog op een goede en democratische bestuursvoering wenselijk is gebleken de regelen met betrekking tot de openheid en openbaarheid van bestuur aan te passen en deze zoveel mogelijk in de wet op te nemen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Definities

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat;

 2. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan;

 3. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid;

 4. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als leden daarvan beschouwd;

 5. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd;

 6. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde argumenten;

 7. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer.

Artikel 1a

1.

Deze wet is van toepassing op de volgende bestuursorganen:

 1. Onze Ministers;

 2. de bestuursorganen van provincies, gemeenten, waterschappen en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie;

 3. bestuursorganen die onder de verantwoordelijkheid van de onder a en b genoemde organen werkzaam zijn;

 4. andere bestuursorganen, voor zover niet bij algemene maatregel van bestuur uitgezonderd.

2.

In afwijking van het eerste lid, onder d, is deze wet op de krachtens die bepaling uitgezonderde bestuursorganen van toepassing voorzover het gaat om het verstrekken van milieu-informatie.

Hoofdstuk II. Openbaarheid

Artikel 2

Hoofdstuk III. Informatie op verzoek

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Hoofdstuk IV. Informatie uit eigen beweging

Artikel 8

Artikel 9

Hoofdstuk V. Uitzonderingsgronden en beperkingen

Artikel 10

Artikel 11

Hoofdstuk V-A. [Vervallen per 18-07-2015]

Artikel 11a [Vervallen per 18-07-2015]

Artikel 11b [Vervallen per 18-07-2015]

Artikel 11c [Vervallen per 18-07-2015]

Artikel 11d [Vervallen per 18-07-2015]

Artikel 11e [Vervallen per 18-07-2015]

Artikel 11f [Vervallen per 18-07-2015]

Artikel 11g [Vervallen per 18-07-2015]

Artikel 11h [Vervallen per 18-07-2015]

Artikel 11i [Vervallen per 18-07-2015]

Hoofdstuk VI. Overige bepalingen

Artikel 12

Artikel 13 [Vervallen per 01-10-2016]

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 15a

Artikel 15b

Artikel 16 [Vervallen per 18-07-2015]

Artikel 17

Hoofdstuk VII. Wijziging van enige wetten

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27