Home

Provinciewet

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025

Provinciewet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-01-2025]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Provinciewet aan te passen aan de herziene Grondwet en aan de Gemeentewet en in verband daarmee nieuwe bepalingen vast te stellen met betrekking tot de inrichting van provincies, alsmede de samenstelling en bevoegdheid van hun besturen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Titel I. Begripsbepalingen

Artikel 1

1.

In deze wet wordt verstaan onder het aantal inwoners van een provincie: het aantal inwoners volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari.

2.

Voor de vaststelling van het inwonertal bedoeld in artikel 8, geldt als peildatum 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar van de verkiezing van provinciale staten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek kan op schriftelijk verzoek van provinciale staten het inwonertal per de eerste dag van de vierde maand voorafgaande aan de maand van kandidaatstelling vaststellen indien aannemelijk is dat een in dat artikel genoemd inwonertal op genoemde datum is overschreden. In dat geval geldt dit tijdstip als peildatum.

Artikel 2

In deze wet wordt verstaan onder ingezetenen: zij die hun werkelijke woonplaats in de provincie hebben.

Artikel 3

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 5

Titel II. De inrichting en samenstelling van het provinciebestuur

Hoofdstuk I. Algemene bepaling

Artikel 6

Hoofdstuk II. Provinciale staten

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25 [Vervallen per 01-04-2023]

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 32a

Artikel 33

Hoofdstuk III. Gedeputeerde staten

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 35a

Artikel 35b

Artikel 35c

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 40a

Artikel 40b

Artikel 40c

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 43a

Artikel 43b

Artikel 43c

Artikel 43d

Artikel 43e

Artikel 43f

Artikel 43g

Artikel 43h

Artikel 43i

Artikel 43j

Artikel 44

Artikel 44a

Artikel 44b

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48 [Vervallen per 12-03-2003]

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51 [Vervallen per 12-03-2003]

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 53a

Artikel 54

Artikel 55 [Vervallen per 01-04-2023]

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 59a

Artikel 60

Hoofdstuk IV. De commissaris van de Koning

Artikel 61

Artikel 61a

Artikel 61b

Artikel 61c

Artikel 61d

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 74 [Vervallen per 02-11-2005]

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 77

Artikel 78

Artikel 79

Hoofdstuk IVA. De rekenkamer

§ 1. De provinciale rekenkamer

Artikel 79a
Artikel 79b
Artikel 79c
Artikel 79d
Artikel 79e
Artikel 79f
Artikel 79g
Artikel 79h
Artikel 79i
Artikel 79j
Artikel 79k

§ 2. De gemeenschappelijke rekenkamer

Artikel 79l
Artikel 79m
Artikel 79n
Artikel 79o

Hoofdstuk IVB. [Vervallen per 01-01-2023]

Artikel 79p [Vervallen per 01-01-2023]

Hoofdstuk IVC. De ombudsman

§ 1. Algemene bepaling

Artikel 79q

§ 2. De provinciale ombudsman

Artikel 79r
Artikel 79s
Artikel 79t
Artikel 79u
Artikel 79v
Artikel 79w

§ 3. De provinciale ombudscommissie

Artikel 79x
Artikel 79y

§ 4. De gezamenlijke ombudsman en de gezamenlijke ombudscommissie

Artikel 79z
Artikel 79aa

Hoofdstuk V. De commissies

Artikel 80

Artikel 81

Artikel 82

Artikel 83

Hoofdstuk VA. Geheimhouding

Artikel 84

Artikel 85

Artikel 86

Artikel 87 [Vervallen per 12-03-2003]

Artikel 88 [Vervallen per 12-03-2003]

Artikel 89 [Vervallen per 12-03-2003]

Artikel 90 [Vervallen per 12-03-2003]

Artikel 91 [Vervallen per 01-04-2023]

Artikel 92 [Vervallen per 12-03-2003]

Hoofdstuk VI. Geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden van provinciale staten en de commissies

Artikel 93

Artikel 94

Artikel 95

Artikel 96

Hoofdstuk VII. De secretaris en de griffier

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 97
Artikel 98

§ 2. De secretaris

Artikel 99
Artikel 100
Artikel 101
Artikel 102 [Vervallen per 02-11-2005]
Artikel 103

§ 3. De griffier

Artikel 104
Artikel 104a
Artikel 104b
Artikel 104c [Vervallen per 02-11-2005]
Artikel 104d
Artikel 104e

Titel III. De bevoegdheid van het provinciebestuur

Hoofdstuk VIII. Algemene bepalingen

§ 1. Inleidende bepalingen

Artikel 105
Artikel 106
Artikel 107
Artikel 108
Artikel 109

§ 2. Verhouding tot het Rijk

Artikel 110
Artikel 111
Artikel 112
Artikel 113
Artikel 114
Artikel 115
Artikel 116
Artikel 117
Artikel 118
Artikel 119

§ 3. Bijzondere voorzieningen

Artikel 120
Artikel 121
Artikel 121a
Artikel 121b
Artikel 121c
Artikel 121d
Artikel 121e
Artikel 121f
Artikel 121g [Vervallen per 01-01-2013]

§ 4. Bestuursdwang

Artikel 122
Artikel 123 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 124 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 125 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 126 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 127 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 128 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 129 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 130 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 131 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 132 [Vervallen per 01-10-2012]
Artikel 133 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 134 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 135 [Vervallen per 01-12-1998]

§ 5. [Vervallen per 01-07-2021]

Artikel 136 [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 137 [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 138 [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 139 [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 140 [Vervallen per 01-07-2021]

§ 6. Termijnen

Artikel 141
Artikel 142 [Vervallen per 01-01-1994]

Hoofdstuk IX. De bevoegdheid van provinciale staten

Artikel 143

Artikel 143a

Artikel 143b

Artikel 144 [Vervallen per 12-03-2003]

Artikel 145

Artikel 146

Artikel 147

Artikel 148 [Vervallen per 12-03-2003]

Artikel 149 [Vervallen per 12-03-2003]

Artikel 150

Artikel 151

Artikel 151a

Artikel 151b

Artikel 151c

Artikel 151d

Artikel 151e

Artikel 151f

Artikel 151g

Artikel 151h

Artikel 152

Artikel 153

Artikel 154 [Vervallen per 12-03-2003]

Artikel 155

Artikel 156

Artikel 157 [Vervallen per 12-03-2003]

Hoofdstuk X. De bevoegdheid van gedeputeerde staten

Artikel 158

Artikel 159 [Vervallen per 12-03-2003]

Artikel 160 [Vervallen per 12-03-2003]

Artikel 161 [Vervallen per 12-03-2003]

Artikel 162 [Vervallen per 12-03-2003]

Artikel 163

Artikel 164 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 165

Artikel 166

Artikel 167

Artikel 168

Artikel 169

Artikel 170

Artikel 171

Artikel 172

Artikel 173 [Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 174

Hoofdstuk XI. De bevoegdheid van de commissaris van de Koning

Artikel 175

Artikel 176

Artikel 177 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 178 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 179

Artikel 180

Artikel 181 [Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 182

Hoofdstuk XIA. De bevoegdheid van de rekenkamer

Artikel 183

Artikel 184

Artikel 185

Artikel 185a

Artikel 186

Artikel 186a

Titel IV. De financiën van de provincie

Hoofdstuk XII. Algemene bepalingen

Artikel 187 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 188 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 189 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 190

Artikel 191

Artikel 192 [Vervallen per 12-03-2003]

Hoofdstuk XIII. De begroting en de jaarrekening

§ 1. De begroting

Artikel 193
Artikel 194
Artikel 195
Artikel 196
Artikel 197
Artikel 198
Artikel 199
Artikel 200 [Vervallen per 01-08-1996]

§ 2. De jaarrekening

Artikel 201
Artikel 202
Artikel 203
Artikel 204
Artikel 205
Artikel 206 [Vervallen per 12-03-2003]

§ 3. Goedkeuring van de begroting

Artikel 207
Artikel 208 [Vervallen per 01-01-1994]
Artikel 209
Artikel 210
Artikel 211
Artikel 212
Artikel 213
Artikel 214
Artikel 215

Hoofdstuk XIV. De administratie en de controle

Artikel 216

Artikel 217

Artikel 217a

Artikel 218

Artikel 219

Hoofdstuk XV. De provinciale belastingen

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 220
Artikel 220a
Artikel 221

§ 2. Bijzondere bepalingen omtrent enkele belastingen

Artikel 222
Artikel 222a
Artikel 222b [Vervallen per 01-07-1997]
Artikel 222c
Artikel 223
Artikel 224
Artikel 225
Artikel 226

§ 3. Heffing en invordering

Artikel 227
Artikel 227a
Artikel 227b
Artikel 227c
Artikel 227d
Artikel 228
Artikel 228a
Artikel 228b
Artikel 228c
Artikel 228d [Vervallen per 23-02-2011]
Artikel 229
Artikel 229a
Artikel 229b
Artikel 229c [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 229d [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 230
Artikel 231 [Vervallen per 01-09-1999]
Artikel 232
Artikel 232a
Artikel 232aa
Artikel 232b
Artikel 232c
Artikel 232d
Artikel 232e
Artikel 232f
Artikel 232g
Artikel 232h

Hoofdstuk XVI. [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 233 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 234 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 235 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 236 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 237 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 238 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 239 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 240 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 241 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 242 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 243 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 244 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 245 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 246 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 247 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 248 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 249 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 250 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 251 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 252 [Vervallen per 01-01-1998]

Titel V. Aanvullende bepalingen inzake het toezicht op het provinciebestuur

Hoofdstuk XVII. Goedkeuring

Artikel 253

Artikel 254 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 255 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 255a [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 255b [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 255c [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 256 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 257 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 258 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 259

Artikel 260 [Vervallen per 01-01-1998]

Hoofdstuk XVIII. Schorsing en vernietiging

Artikel 261

Artikel 262 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 263 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 264 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 265 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 266

Artikel 267

Artikel 268

Artikel 269 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 270

Artikel 271

Artikel 271a

Artikel 272

Artikel 273 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 274

Artikel 274a

Titel VI

Artikel 275 [Vervallen per 21-02-2001]

Artikel 276 [Vervallen per 21-02-2001]

Artikel 277 [Vervallen per 21-02-2001]

Artikel 278 [Vervallen per 21-02-2001]

Artikel 279 [Vervallen per 21-02-2001]

Titel VII. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 280 [Vervallen per 15-04-2009]

Artikel 281

Artikel 282

Artikel 283

Artikel 284 [Vervallen per 15-04-2009]

Artikel 285 [Vervallen per 15-04-2009]

Artikel 286 [Vervallen per 15-04-2009]

Artikel 287 [Vervallen per 15-04-2009]

Artikel 288 [Vervallen per 15-04-2009]

Artikel 289 [Vervallen per 15-04-2009]

Artikel 290 [Vervallen per 15-04-2009]

Artikel 291 [Vervallen per 15-04-2009]

Artikel 292 [Vervallen per 15-04-2009]

Artikel 293 [Vervallen per 15-04-2009]

Artikel 294 [Vervallen per 15-04-2009]

Artikel 295 [Vervallen per 15-04-2009]

Artikel 296 [Vervallen per 15-04-2009]

Artikel 297

Artikel 298 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 299 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 300 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 300a [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 301 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 302 [Vervallen per 01-01-1994]

Inhoudsopgave

Bijlage [Vervallen per 23-02-2011]