Home

Wet op de identificatieplicht

Geldig van 1 maart 2017 tot 1 maart 2027
Geldig van 1 maart 2017 tot 1 maart 2027

Wet op de identificatieplicht

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-03-2017 tot 01-03-2027]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter verbetering van de handhaving van regelingen voor de uitvoering waarvan bekendheid met de identiteit van een persoon van belang is, wenselijk is te bepalen met welke documenten de identiteit van personen in bij de wet aangewezen gevallen kan worden vastgesteld alsmede enige van deze gevallen aan te wijzen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Aanwijzing van documenten

Artikel 1

1.

Als documenten waarmee in bij de wet aangewezen gevallen de identiteit van personen kan worden vastgesteld, worden aangewezen:

 1. 1°.

  een geldig reisdocument als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, b, c, d, e en g, of een Nederlandse identiteitskaart en vervangende Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

 2. 2°.

  de documenten waarover een vreemdeling ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 moet beschikken ter vaststelling van zijn identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie;

 3. 3°.

  een geldig nationaal, diplomatiek of dienstpaspoort dat is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, voor zover de houder de nationaliteit van die andere lidstaat bezit;

 4. 4°.

  een geldig rijbewijs dat is afgegeven op basis van de Wegenverkeerswet, een geldig rijbewijs als bedoeld in artikel 107 van de Wegenverkeerswet 1994 of een rijbewijs dat is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, waarvan de houder in Nederland woonachtig is, zolang de bij de Wegenverkeerswet 1994 vastgestelde termijn van geldigheid in Nederland niet is verstreken, aan de houder geen administratieve maatregel bedoeld in paragraaf 9 van hoofdstuk VI van de Wegenverkeerswet 1994 is opgelegd of aan hem niet de bijkomende straf bedoeld in artikel 179 van die wet is opgelegd en mits het rijbewijs is voorzien van een pasfoto van de houder.

2.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie kan, al dan niet voor een bepaald tijdvak, andere dan de in het eerste lid bedoelde documenten aanwijzen ter vaststelling van de identiteit van personen.

Hoofdstuk II. Toonplicht

Artikel 2

Hoofdstuk III. [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2005]

Hoofdstuk IV. [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2005]

Hoofdstuk V. [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2005]

Hoofdstuk VI. [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2005]

Hoofdstuk VII. [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2005]

Hoofdstuk VIII. [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2005]

Hoofdstuk IX. [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2005]

Hoofdstuk X. [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2005]

Hoofdstuk XI. [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2005]

Hoofdstuk XII. [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2005]

Hoofdstuk XIII. [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2005]

Hoofdstuk XIV. [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2005]

Hoofdstuk XV. [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2005]

Hoofdstuk XVI. [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2005]

Hoofdstuk XVII. [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2005]

Hoofdstuk XVIII. [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2005]

Hoofdstuk XIX. [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2005]

Hoofdstuk XX. [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-2005]

Hoofdstuk XXI. [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 21 [Vervallen per 01-01-2005]

Hoofdstuk XXII. [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-2005]

Hoofdstuk XXIII. Slotbepalingen

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25