Home

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-01-2025]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1966 te vervangen door een wet ingevolge welke de motorrijtuigenbelasting voor personenauto's, bestelauto’s en motorrijwielen ter zake van het houden van die motorrijtuigen wordt geheven en voor andere motorrijtuigen ter zake van het rijden op de weg;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

Afdeling 1. Belastbaar feit

Artikel 1

1.

Onder de naam «motorrijtuigenbelasting» wordt een belasting geheven ter zake van het houden van een personenauto, een bestelauto, een motorrijwiel, een vrachtauto of een autobus.

2.

Voor motorrijtuigen die behoren tot een bedrijfsvoorraad en voor motorrijtuigen die voor het verrichten van werkzaamheden daaraan bij een herstelbedrijf zijn, kan de belasting, onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden met betrekking tot het gebruik, in afwijking van het eerste lid worden geheven ter zake van de ten behoeve van die motorrijtuigen opgegeven kentekens als bedoeld in artikel 37, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

Afdeling 2. Definities

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Hoofdstuk II. Belastingplichtige

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Hoofdstuk III. Wijze van heffing

Afdeling 1. Tijdvak

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Afdeling 2. Aangifte en tijdstip van betaling

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16 [Vervallen per 01-07-2016]

Artikel 17

Afdeling 3. Teruggaaf

Artikel 18

Afdeling 4. Schorsing

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Hoofdstuk IV. Tarief

Afdeling 1. Algemeen

Artikel 22

Afdeling 2. Tarief personenauto

Artikel 23

Artikel 23a

Artikel 23b

Afdeling 3. Tarief bestelauto

Artikel 24

Artikel 24aa

Artikel 24a

Artikel 24b

Afdeling 4. Tarief motorrijwiel

Artikel 25

Afdeling 5. Tarief vrachtauto

Artikel 25a

Afdeling 6. Tarief rijdende winkel

Artikel 25b

Afdeling 7. Tarief autobus

Artikel 25c

Afdeling 8. Tarief buitenlands motorrijtuig

Artikel 26

Afdeling 9. Overige bepalingen

Artikel 27

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 29 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-1998]

Hoofdstuk V. Naheffing

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 35a

Artikel 36

Artikel 37

Hoofdstuk VI. Teruggaaf bedrijfsvoertuigenpark

Afdeling 1. Recht op teruggaaf

Artikel 37a

Afdeling 2. Vergunning bedrijfsvoertuigenpark

Artikel 37b

Afdeling 3. Bedrag van de teruggaaf

Artikel 37c

Afdeling 4. Boetebepaling

Artikel 37d

Afdeling 5. Aanvullende bepalingen

Artikel 37e

Artikel 37f

Artikel 38 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 39 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 40 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 41 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 42 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 43 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 44 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 45 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 46 [Vervallen per 01-07-1997]

Artikel 47 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 48 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 49 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 50 [Vervallen per 01-10-2008]

Artikel 51 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 51a [Vervallen per 01-07-1997]

Artikel 52 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 53 [Vervallen per 01-10-2008]

Artikel 54 [Vervallen per 01-10-2008]

Artikel 55 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 56 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 57 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 58 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 59 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 60 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 61 [Vervallen per 01-01-2007]

Hoofdstuk VII. Motorrijtuigen in een bedrijfsvoorraad of bij een herstelbedrijf

Afdeling 1. Belastingplichtige

Artikel 62

Afdeling 2. Wijze van heffing

Artikel 63

Artikel 64

Afdeling 3. Aangifte

Artikel 65

Afdeling 4. Teruggaaf

Artikel 66

Afdeling 5. Tarief

Artikel 67

Artikel 68 [Vervallen per 01-01-2012]

Afdeling 6. Naheffing

Artikel 69

Artikel 70

Hoofdstuk VIII. Vrijstellingen

Artikel 71

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 75 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 76

Artikel 77

Hoofdstuk IX. Controle

Artikel 77a

Artikel 78

Artikel 79

Hoofdstuk X. Bijzondere bepalingen

Artikel 80

Artikel 81

Artikel 81a

Artikel 82

Artikel 83

Artikel 84

Hoofdstuk Xa. Overgangsrecht oudere motorrijtuigen

Artikel 84a

Artikel 84b

Hoofdstuk XI. Slotbepalingen

Artikel 85

Artikel 86