Home

Kentekenreglement

Geldig vanaf 1 januari 2022
Geldig vanaf 1 januari 2022

Kentekenreglement

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2022]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 15 juni 1993, nr. RV 151906, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op de Wegenverkeerswet 1994;

De Raad van State gehoord (advies van 18 oktober 1993, nr. W09.93.0363);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 30 september 1994, nr. R 183051; Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • bedrijfsvoorraad: te verhandelen, bewaren of bewerken voertuigen waarvan een erkend bedrijf bedrijfsvoorraad de eigendom heeft verkregen;

 • bedrijfsvoorraad deel I B: deel I B van een kentekenbewijs van een bij ministeriële regeling vastgesteld model, afgegeven door een erkend bedrijf bedrijfsvoorraad, ten behoeve van voertuigen die in de bedrijfsvoorraad zijn opgenomen;

 • bedrijfsvoorraadpas: pas als bedoeld in artikel 48, eerste lid;

 • bijzonder kenteken: kenteken als bedoeld in artikel 38 van de wet;

 • emissieklasse: klasse van uitstoot van broeikasgassen, verontreinigende gassen en deeltjes door een voertuig;

 • erkend bedrijf bedrijfsvoorraad: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een erkenning overeenkomstig artikel 62 van de wet is verleend;

 • erkend bedrijf exportdienstverlening: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een erkenning overeenkomstig artikel 66a van de wet is verleend;

 • erkend bedrijf tenaamstelling: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een erkenning overeenkomstig artikel 61a van de wet is verleend;

 • handelaarskenteken: kenteken als bedoeld in artikel 3;

 • kentekenbewijs deel II: deel II van een tweedelig kentekenbewijs;

 • kentekencard: deel I van een tweedelig kentekenbewijs afgegeven na 31 december 2013;

 • schorsingsverslag: uittreksel uit het kentekenregister waaruit blijkt dat een voertuig is geschorst;

 • tenaamstellingsverslag: uittreksel uit het kentekenregister waaruit blijkt dat een voertuig is tenaamgesteld;

 • voertuig: motorrijtuig of aanhangwagen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen c en d, van de wet;

 • vrijwaringsbewijs: bewijs van beëindiging van tenaamstelling in het kentekenregister;

 • wet: Wegenverkeerswet 1994;

Hoofdstuk 2. Kentekens

Artikel 1a. Uitzondering kentekenplicht

Artikel 1b. Uitzondering kentekenplicht motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en bepaalde aanhangwagens

Artikel 2. Opgave en inrichting kenteken

Artikel 3. Handelaarskenteken

Artikel 4. Bijzondere kentekens

Artikel 5. Kentekenplaat

Hoofdstuk 3. Registratie van kentekens

Artikel 6. De inrichting van het kentekenregister

Artikel 7. Authentieke en gevoelige gegevens

Artikel 8. Mededeling feiten en onjuistheden door overheidsorganen

Artikel 8a. Verstrekking van gevoelige gegevens aan autoriteiten buiten Nederland en instellingen van volkenrechtelijke organisaties

Artikel 9. Verstrekking van gevoelige gegevens aan anderen dan overheidsorganen, autoriteiten buiten Nederland en instellingen van volkenrechtelijke organisaties

Artikel 10. Aanvraag van gegevens

Artikel 11. Verstrekking van persoonsgegevens aan belanghebbenden als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c

Artikel 12. Verstrekking van gevoelige gegevens aan beroepsbeoefenaren

Artikel 13. Verstrekking van gevoelige gegevens aan geregistreerde rechtspersonen en bedrijven

Artikel 14. Verstrekking van gevoelige gegevens aan informatieproviders

Artikel 15. Gebruik van gevoelige gegevens

Artikel 16. Beperking aan verstrekking en gebruik van gevoelige gegevens

Artikel 16a. Tarief voor toezicht

Hoofdstuk 4. Inschrijven in het kentekenregister en tenaamstelling

Artikel 17. Kentekenbewijzen

Artikel 18. Uitzondering verstrekking tenaamstellingscode

Artikel 19. Uitzonderingen aanvraageisen

Artikel 20. Weigering tenaamstelling

Artikel 21. Inschrijving zonder tenaamstelling

Artikel 22. Vordering afgifte kentekenbewijs ter inzage

Artikel 23. Rijden met geschorste tenaamstelling en met niet tenaamgesteld voertuig

Artikel 24. Ter beschikking stellen van een voertuig ten behoeve van een kenteken als bedoeld in artikel 4, derde lid, onderdeel b

Artikel 25. Eerste inschrijving en tenaamstelling van een voertuig

Artikel 25a. Tenaamstelling uit bedrijfsvoorraad

Artikel 25b. Inschrijving en tenaamstelling voertuig uit andere EU-lidstaat

Artikel 26. Wijziging van de tenaamstelling: overdracht tussen particulieren

Artikel 27. Wijziging van de tenaamstelling: overdracht ten behoeve van een bedrijfsvoorraad

Artikel 28. Wijziging van de tenaamstelling: overdracht van een voertuig uit bedrijfsvoorraad

Artikel 28a. Wijziging van de tenaamstelling: overdracht en tenaamstellen van een voertuig uit bedrijfsvoorraad

Artikel 29. Wijziging van de tenaamstelling: overlijden van een tenaamgestelde

Artikel 30. Wijziging van de tenaamstelling: bijzondere procedure

Artikel 31. Verval van de tenaamstelling: overdracht van een voertuig aan een in het buitenland woonachtig of gevestigd persoon

Artikel 32. Verval van de tenaamstelling: overdracht van een voertuig uit bedrijfsvoorraad aan een in het buitenland woonachtig of gevestigd persoon

Artikel 33. Verval van de tenaamstelling: voorgoed buiten Nederland brengen van een voertuig

Artikel 34. Melden wijziging voertuiggegevens

Artikel 35. Uitzondering aanwijzing kentekenbewijzen in verband met tarieven

Artikel 36. Vervangende kentekencard en tenaamstellingscode

Artikel 37. Vervangende kentekencard en tenaamstellingscode bij einde beslag

Artikel 38. Verbod rijden over de weg

Artikel 39. Vordering tot overgifte van de kentekencard

Artikel 40. Verval van de tenaamstelling in het kentekenregister

Artikel 40a. Verval van een tijdelijke tenaamstelling in het kentekenregister

Artikel 40b. Vervallenverklaring van de tenaamstelling

Artikel 40c. Verzoek verval tenaamstelling

Artikel 40d. Herstel vervallenverklaring

Artikel 40e. Gelding EU-richtlijn

Hoofdstuk 5. Handelaarskentekenbewijzen

Artikel 41. Basis handelaarskentekenbewijzen

Artikel 42. Aanvraag

Artikel 43. Weigering afgifte

Artikel 44. Gebruik

Artikel 45. Ongeldigverklaring

Hoofdstuk 5a. Erkenningsregeling tenaamstelling

Artikel 45a. Termijn erkenning na verzoek om intrekking

Hoofdstuk 6. Erkenningsregeling bedrijfsvoorraad

Artikel 46. Onderwerp erkenning

Artikel 47. Aanvraag

Artikel 48. Bedrijfsvoorraadpassen

Artikel 49. Intrekking erkenning

Hoofdstuk 6a. Erkenningsregeling exportdienstverlening

Artikel 49a. Onderwerp erkenning

Artikel 49b. Aanvraag

Hoofdstuk 7. Schorsing

Artikel 50. Aanvraag schorsing

Artikel 51. Verzoek beëindiging schorsing

Artikel 52. Gebruik van de weg zonder einde schorsing

Hoofdstuk 8. Strafbepalingen

Artikel 53. Strafbare feiten

Hoofdstuk 9. Overgangsbepalingen

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56 [Vervallen per 27-11-1998]

Artikel 57

Artikel 58

Hoofdstuk 9A. Overgangsbepalingen in verband met de implementatie van richtlijn nr. 1999/37/eg

Artikel 58a

Artikel 58b. Wijziging van de tenaamstelling: overdracht tussen particulieren

Artikel 58c. Wijziging van de tenaamstelling: overdracht ten behoeve van een bedrijfsvoorraad

Artikel 58d. Wijziging van de tenaamstelling: overdracht van een voertuig uit bedrijfsvoorraad

Artikel 58e. Wijziging van de tenaamstelling: overdracht van een voertuig uit bedrijfsvoorraad

Artikel 58f. Wijziging van de tenaamstelling: overlijden van een kentekenhouder

Artikel 58g. Wijziging van de tenaamstelling: bijzondere procedure

Artikel 58h. Aanvraag en afgifte nieuw kentekenbewijs

Artikel 58i. Aanvraag schorsing

Hoofdstuk 9b. Overgangsbepalingen in verband met de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere wijzigingen van uiteenlopende aard

Artikel 58j

Artikel 58k. Vordering afgifte kentekenbewijs ter inzage

Artikel 58l. Wijziging van de tenaamstelling: overdracht tussen particulieren

Artikel 58m. Wijziging van de tenaamstelling: overdracht ten behoeve van een bedrijfsvoorraad

Artikel 58n. Wijziging van de tenaamstelling: overdracht van een voertuig uit bedrijfsvoorraad

Artikel 58o. Wijziging van de tenaamstelling: overdracht van een voertuig uit bedrijfsvoorraad

Artikel 58p. Wijziging van de tenaamstelling: overlijden van een kentekenhouder

Artikel 58q. Wijziging van de tenaamstelling: bijzondere procedure

Artikel 58r. Verval van de tenaamstelling: overdracht van een voertuig aan een in het buitenland woonachtig of gevestigd persoon

Artikel 58s. Melding wijziging voertuiggegevens

Artikel 58t. Vervangende kentekencard

Artikel 58u. Vordering tot overgifte van het kentekenbewijs

Artikel 58v. Aanvraag schorsing

Artikel 58w. Verzoek beëindiging schorsing

Hoofdstuk 9c. [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 58x [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 58y [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 58z [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 58aa [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 58bb [Vervallen per 01-01-2022]

Hoofdstuk 10. Slotbepalingen

Artikel 59. Intrekking RKR

Artikel 60. Inwerkingtreding

Artikel 61. Citeertitel

Bijlage behorende bij artikel 6, tweede lid , van het Kentekenreglement