Home

Wet belastingen op milieugrondslag

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 juli 2024
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 juli 2024

Wet belastingen op milieugrondslag

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-07-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is belastingen op grondwater, afvalstoffen en uranium-235 in te stellen en deze te zamen met de in de Wet milieubeheer opgenomen verbruiksbelastingen van brandstoffen te vervatten in één wet belastingen op milieugrondslag;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

Artikel 1

Krachtens deze wet worden de volgende belastingen geheven:

  1. een belasting op leidingwater;

  2. een afvalstoffenbelasting;

  3. een belasting op kolen;

  4. een energiebelasting;

  5. een minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking;

  6. een CO2-heffing industrie;

  7. een vliegbelasting.

Artikel 2

1.

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. Onze Minister: Onze Minister van Financiën;

  2. Onze Ministers: Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

  3. GN-code: de code, bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PbEG 1987, L 256), zoals deze luidde op 1 januari 2018.

2.

Bij regeling van Onze Minister kunnen de GN-codes, genoemd in deze wet en de daarop berustende bepalingen worden aangepast indien de overeenkomstige GN-codes zoals opgenomen in Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit (PbEU 2003, L 283), in overeenstemming met artikel 2, vijfde lid, van die richtlijn zijn aangepast. In dat geval kan bij regeling van Onze Minister eveneens de laatstgenoemde datum in het eerste lid, onderdeel c, worden vervangen door de datum van de versie van de in dat onderdeel bedoelde verordening die aan de wijziging van de GN-codes ten grondslag heeft gelegen.

Hoofdstuk II. [Vervallen per 01-01-2012]

Afdeling 1. [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2012]

Afdeling 2. [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2012]

Afdeling 3. [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2012]

Afdeling 4. [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2012]

Afdeling 5. [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2012]

Afdeling 6. [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2012]

Hoofdstuk III. Belasting op leidingwater

Afdeling 1. Begripsbepalingen

Artikel 12

Afdeling 2. Grondslag en belastingplicht

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Afdeling 3. Maatstaf van heffing en verschuldigdheid

Artikel 16

Artikel 17

Afdeling 4. Tarief

Artikel 18

Artikel 18a

Afdeling 5. Vrijstellingen

Artikel 19

Afdeling 6. Teruggaaf

Artikel 20

Afdeling 7. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing

Artikel 21

Hoofdstuk IV. Afvalstoffenbelasting

Afdeling 1. Begripsbepalingen

Artikel 22

Afdeling 2. Grondslag en belastingplicht

Artikel 23

Artikel 23a [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 24

Afdeling 3. Maatstaf van heffing en verschuldigdheid

Artikel 25

Artikel 25a

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 27a

Afdeling 4. Tarief

Artikel 28

Afdeling 5*. Vrijstelling

Artikel 29

Artikel 29a

Artikel 29b

Afdeling 6*. Teruggaaf

Artikel 30

Afdeling 7*. Verplichting ten dienste van de belastingheffing

Artikel 31

Afdeling 8. Overgangsregeling

Artikel 31a

Hoofdstuk V. Kolenbelasting

Afdeling 1. Begripsbepalingen

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Afdeling 2. Grondslag, belastingplicht en verschuldigdheid

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Afdeling 3. Maatstaf van heffing

Artikel 42

Afdeling 4. Tarief

Artikel 43

Afdeling 5. Vrijstellingen

Artikel 44

Afdeling 6. Teruggaaf

Artikel 45

Afdeling 6a. Overige bepalingen

Artikel 45a

Afdeling 7. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing

Artikel 46

Hoofdstuk VI. Energiebelasting

Afdeling 1. Begripsbepalingen

Artikel 47

Afdeling 2. Grondslag en belastingplicht

Artikel 48

Artikel 49 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 53

Artikel 54

Afdeling 3. Maatstaf van heffing en verschuldigdheid

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Afdeling 4. Tarief

Artikel 58 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 59

Artikel 59a [Vervallen per 01-04-2021]

Artikel 59b [Vervallen per 01-04-2021]

Artikel 59c

Artikel 60

Artikel 60a

Artikel 60b

Artikel 61

Artikel 61a

Artikel 62

Afdeling 5. Belastingvermindering en vrijstellingen

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65 [Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling 6. Teruggaven

Artikel 66 [Vervallen per 01-01-2023]

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 70a

Afdeling 7. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing

Artikel 71

Hoofdstuk VIA. Minimum CO 2 -prijs elektriciteitsopwekking

Afdeling 1. Begripsbepalingen

Artikel 71a

Artikel 71aa [Nog niet in werking]

Afdeling 2. Grondslag en belastingplicht

Artikel 71b

Artikel 71c

Afdeling 3. Maatstaf van heffing en verschuldigdheid

Artikel 71d

Artikel 71e

Afdeling 4. Tarief

Artikel 71f

Artikel 71g

Hoofdstuk VIB. CO 2 -heffing industrie

Afdeling 1. Algemeen

Artikel 71h

Artikel 71i

Afdeling 2. Grondslag en belastingplicht

Artikel 71j

Artikel 71k

Afdeling 3. Maatstaf van heffing en verschuldigdheid

Artikel 71l

Artikel 71m

Artikel 71n

Artikel 71o

Afdeling 4. Tarief

Artikel 71p

Afdeling 5. Herberekening

Artikel 71q

Afdeling 6. Overig

Artikel 71r

Artikel 71s

Hoofdstuk VIC. Co 2 -heffing glastuinbouw

Afdeling 1. Algemeen

Artikel 71t [Nog niet in werking]

Afdeling 2. Grondslag en belastingplicht

Artikel 71u [Nog niet in werking]

Artikel 71v [Nog niet in werking]

Afdeling 3. Maatstaf van heffing, verschuldigdheid en tarief

Artikel 71w [Nog niet in werking]

Artikel 71x [Nog niet in werking]

Artikel 71y [Nog niet in werking]

Afdeling 4. Overig

Artikel 71z [Nog niet in werking]

Hoofdstuk VII. Vliegbelasting

Afdeling 1. Begripsbepalingen

Artikel 72

Afdeling 2. Grondslag en belastingplicht

Artikel 73

Artikel 74

Afdeling 3. Maatstaf van heffing en verschuldigdheid

Artikel 75

Artikel 76

Afdeling 4. Tarief

Artikel 77

Afdeling 5. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing

Artikel 78

Artikel 79

Hoofdstuk VIII. [Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling 1. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 80 [Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling 2. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 81 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 82 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 83 [Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling 3. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 84 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 84a [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 85 [Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling 4. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 86 [Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling 5. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 87 [Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling 5a. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 87a [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 87b [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 87c [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 87d [Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling 6. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 88 [Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling 7. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 88a [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 88b [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk IX. Algemene bepalingen

Afdeling 1. Wijze van heffing

Artikel 89

Afdeling 2. Aanvullende regelingen

Artikel 90

Artikel 91

Artikel 92

Artikel 93

Hoofdstuk X. Slotbepalingen

Artikel 94

Artikel 95