Home

Wet belastingen op milieugrondslag

Geldig van 1 januari 2016 tot 1 mei 2016
Geldig van 1 januari 2016 tot 1 mei 2016

Wet belastingen op milieugrondslag

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2016 tot 01-05-2016]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is belastingen op grondwater, afvalstoffen en uranium-235 in te stellen en deze te zamen met de in de Wet milieubeheer opgenomen verbruiksbelastingen van brandstoffen te vervatten in één wet belastingen op milieugrondslag;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

Artikel 1

Krachtens deze wet worden de volgende belastingen geheven:

  1. een belasting op leidingwater;

  2. een afvalstoffenbelasting;

  3. een belasting op kolen;

  4. een energiebelasting.

Artikel 2

1.

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. Onze Minister: Onze Minister van Financiën;

  2. Onze Ministers: Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Infrastructuur en Milieu;

  3. GN-code: de code, bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PbEG 1987, L 256), zoals deze luidde op 1 januari 2002.

2.

Bij regeling van Onze Minister kunnen de GN-codes, genoemd in deze wet en de daarop berustende bepalingen worden aangepast indien de overeenkomstige GN-codes zoals opgenomen in Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit (PbEU 2003, L 283), in overeenstemming met artikel 2, vijfde lid, van die richtlijn zijn aangepast. In dat geval kan bij regeling van Onze Minister eveneens de laatstgenoemde datum in het eerste lid, onderdeel b, worden vervangen door de datum van de versie van de in dat onderdeel bedoelde verordening die aan de wijziging van de GN-codes ten grondslag heeft gelegen.

Hoofdstuk II. [Vervallen per 01-01-2012]

Afdeling 1. [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2012]

Afdeling 2. [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2012]

Afdeling 3. [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2012]

Afdeling 4. [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2012]

Afdeling 5. [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2012]

Afdeling 6. [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2012]

Hoofdstuk III. Belasting op leidingwater

Afdeling 1. Begripsbepalingen

Artikel 12

Afdeling 2. Grondslag en belastingplicht

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Afdeling 3. Maatstaf van heffing en verschuldigdheid

Artikel 16

Artikel 17

Afdeling 4. Tarief

Artikel 18

Artikel 18a

Afdeling 5. Vrijstellingen

Artikel 19

Afdeling 6. Teruggaaf

Artikel 20

Afdeling 7. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing

Artikel 21

Hoofdstuk IV. Afvalstoffenbelasting

Afdeling 1. Begripsbepalingen

Artikel 22

Afdeling 2. Grondslag en belastingplicht

Artikel 23

Artikel 23a

Artikel 24

Afdeling 3. Maatstaf van heffing en verschuldigdheid

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 27a

Afdeling 4. Tarief

Artikel 28

Afdeling 5*. Vrijstelling

Artikel 29

Afdeling 6*. Teruggaaf

Artikel 30

Afdeling 7*. Verplichting ten dienste van de belastingheffing

Artikel 31

Afdeling 8. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 31a [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 31b [Vervallen per 01-01-2016]

Hoofdstuk V. Kolenbelasting

Afdeling 1. Begripsbepalingen

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Afdeling 2. Grondslag, belastingplicht en verschuldigdheid

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Afdeling 3. Maatstaf van heffing

Artikel 42

Afdeling 4. Tarief

Artikel 43

Afdeling 5. Vrijstellingen

Artikel 44

Afdeling 6. Teruggaaf

Artikel 45

Afdeling 6a. Overige bepalingen

Artikel 45a

Afdeling 7. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing

Artikel 46

Hoofdstuk VI. Energiebelasting

Afdeling 1. Begripsbepalingen

Artikel 47

Afdeling 2. Grondslag en belastingplicht

Artikel 48

Artikel 49 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 53

Artikel 54

Afdeling 3. Maatstaf van heffing en verschuldigdheid

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Afdeling 4. Tarief

Artikel 58 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 59

Artikel 59a

Artikel 59b

Artikel 59c

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 61a

Artikel 62

Afdeling 5. Belastingvermindering en vrijstellingen

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65 [Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling 6. Teruggaven

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 70a

Afdeling 7. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing

Artikel 71

Hoofdstuk VII. [Vervallen per 30-12-2009]

Afdeling 1. [Vervallen per 30-12-2009]

Artikel 72 [Vervallen per 30-12-2009]

Afdeling 2. [Vervallen per 30-12-2009]

Artikel 73 [Vervallen per 30-12-2009]

Artikel 74 [Vervallen per 30-12-2009]

Afdeling 3. [Vervallen per 30-12-2009]

Artikel 75 [Vervallen per 30-12-2009]

Artikel 76 [Vervallen per 30-12-2009]

Afdeling 4. [Vervallen per 30-12-2009]

Artikel 77 [Vervallen per 30-12-2009]

Afdeling 5. [Vervallen per 30-12-2009]

Artikel 78 [Vervallen per 30-12-2009]

Afdeling 6. [Vervallen per 30-12-2009]

Artikel 79 [Vervallen per 30-12-2009]

Hoofdstuk VIII. [Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling 1. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 80 [Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling 2. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 81 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 82 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 83 [Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling 3. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 84 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 84a [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 85 [Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling 4. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 86 [Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling 5. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 87 [Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling 5a. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 87a [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 87b [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 87c [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 87d [Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling 6. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 88 [Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling 7. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 88a [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 88b [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk IX. Algemene bepalingen

Afdeling 1. Wijze van heffing

Artikel 89

Afdeling 2. Aanvullende regelingen

Artikel 90

Artikel 91

Artikel 92

Artikel 93

Hoofdstuk X. Slotbepalingen

Artikel 94

Artikel 95