Home

Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025

Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-01-2025]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 3 december 1992, nr. WM92-19, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Afdeling Wetgeving Milieubelastingen, gedaan mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op de artikelen 6, derde lid, 10a, zesde lid, 13, zevende lid, 18a, derde lid, 28, achtste lid, 30, tweede lid, en 38, eerste lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag;

De Raad van State gehoord (advies van 18 december 1992, nr. W06.92.0614);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 21 december 1994, nr. WM94-71M, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Afdeling Wetgeving Milieubelastingen, uitgebracht mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

Artikel 1

2.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

  1. de wet: de Wet belastingen op milieugrondslag;

  2. kennisgevingsnummer: het nummer dat door Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat ingevolge bijlage IC, onder 3, van de EVOA wordt toegekend aan het in bijlage IA van de EVOA verplicht gestelde kennisgevingsdocument;

  3. gemengde afvalstoffen: huishoudelijke afvalstoffen, gemengde bedrijfsafvalstoffen of gemengd sorteerresidu;

  4. RSIN: rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer dat door de Kamer van Koophandel wordt verstrekt bij inschrijving van rechtspersonen en samenwerkingsverbanden in het handelsregister;

  5. KvK-nummer: het unieke nummer, bedoeld in artikel 9, onderdeel a, van de Handelsregisterwet 2007;

  6. VIHB-nummer: het registratienummer welke door de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie is toegekend aan een bedrijf dat wordt vermeld op de lijst, bedoeld in de artikelen 10.45, eerste lid, onderdeel a, en 10.55, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

  7. gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf: bedrijf dat in het bezit is van een certificaat asbestverwijdering als bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

  8. landelijk asbestvolgsysteem: elektronische voorziening waarin informatie over het proces van asbestinventarisatie, asbestverwijdering, eindbeoordeling asbestverwijdering, opslag en transport en stort van asbest en asbesthoudende producten wordt ingevoerd en opgeslagen via https://www.asbestvolgsysteem.nl.

Hoofdstuk II. [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2012]

Hoofdstuk III. Belasting op leidingwater

Artikel 3

Hoofdstuk IV. Afvalstoffenbelasting

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 11

Artikel 11a

Artikel 11b

Artikel 11c

Hoofdstuk V. Kolenbelasting

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Hoofdstuk VI. Energiebelasting

Artikel a18a

Artikel b18a

Artikel 18a

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 21a

Artikel 21b [Vervallen per 01-04-2021]

Artikel 21c

Artikel 21d

Artikel 21e

Artikel 21f

Artikel 21g

Artikel 22

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Hoofdstuk VII. [Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling 1. Sierteelt

Artikel 28a [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 28b [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 28c [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 28d [Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling 2. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 28e [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 28f [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 28g [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 28h [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 28i [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 28j [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk VIII. Algemene bepaling

Artikel 29

Artikel 29a

Hoofdstuk IX. Slotbepalingen

Artikel 30

Artikel 31